Ο ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 164 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Επισφαλείς πελάτες-σχηματισμός πρόβλεψης επισφαλειών

Στο λογαριασμό 30.97 «πελάτες επισφαλείς» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά πελατών που η είσπραξή τους γίνεται επισφαλής (αμφίβολης ρευστοποιήσεως), οι οποίες μεταφέρονται στο λογαριασμό αυτό από τους οικείους υπολογαριασμούς του 30.

Στους λογαριασμούς 30.98 «Ελληνικό Δημόσιο λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων» και 30.99 «λοιποί πελάτες λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων» παρακολουθούνται όσες απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας κατά πελατών της μετατρέπονται σε επίδικες.  Οι προβλέψεις πιθανών ζημιών, που γίνονται για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις κατά πελατών, καταχωρούνται σε χρέωση του λογαριασμού 83.11 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 44.11 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις». (Π.Δ 1123/1980 § 2.2.301)

Ο εμπορικός νόμος σχετικά με τις ανεπίδεκτες είσπραξης και  επισφαλείς απαιτήσεις αναφέρει τα εξής:

Ν.2190/1920, Άρθρο 43 § 8α

8α. Οι απαιτήσεις που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης αποσβένονται ολοσχερώς, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις απεικονίζονται στον ισολογισμό με την πιθανή τους αξία κατά το χρόνο σύνταξής του.

 

Παράδειγμα -επισφαλείς πελάτες- σχηματισμός πρόβλεψης

Έστω οτι η επιχείρηση από το υπόλοιπο του λογαριασμού πελάτες κρίνει οτι ένα μέρους του ποσού 10.000 € είναι επισφαλές. Η επισφάλεια αυτή στηρίζεται στην αδυναμία της επιχείρησης να εισπράξει το ποσό αυτό. Για τις απαιτήσεις αυτές διενεργείται σχετική πρόβλεψη.

 

 

Κ.Α Ε.ΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
       
30.97 Πελάτες επισφαλείς 10.000  
30.00 Πελάτες εσωτερικού   10.000
Επισφαλείς απαιτήσεις
Κ.Α Ε.ΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
       
83.11 Πελάτες επισφαλείς 10.000  
44.11 Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών   10.000
Σχηματισμός πρόβλεψης επισφαλούς απαίτησης

 

Στο λογαριασμό 30.97 «πελάτες επισφαλείς» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά πελατών που η είσπραξή τους γίνεται επισφαλής (αμφίβολης ρευστοποιήσεως), οι οποίες μεταφέρονται στο λογαριασμό αυτό από τους οικείους υπολογαριασμούς του 30.

Επίσης στον λογαριασμό αυτό μεταφέρονται, όταν καταστούν ανεπίδεκτα εισπράξεως, και τα υπόλοιπα των λογαριασμών

31.03 Γραμμάτια σε καθυστέρηση

31.10 Γραμμάτια σε Ξ.Ν. σε καθυστέρηση

33.91 Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) (Γνωμ. 26/971/1988)

 

Σ.σ  Σύμφωνα με την παρ. 2.2.405 του ΕΓΛΣ (υποπαρ. 5 περ. ε), οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σχηματίζονται με χρέωση του λογαριασμού 83.11 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» και πίστωση του λογαριασμού 44.11. Ο Λογαριασμός 44.11 χρεώνεται με το ποσό της σχηματισμένης προβλέψεως, με πίστωση του λογαριασμού της οικείας απαιτήσεως, οπότε αυτή χαρακτηρίζεται, για το σύνολο η μέρος, σαν ανεπίδεκτη εισπράξεως. Το υπόλοιπο της απαιτήσεως, που τυχόν μένει ακάλυπτο, μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.06 «ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις».

Κατά την γνώμη μας οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανόργανο έξοδο, αλλά να εγγράφονται σε χρέωση του λογαριασμού 68 "Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως".  Στα Δ.Λ.Π. - των οποίων η επιτηδειότητα στα θέματα της λογιστικής επιστήμης είναι διεθνώς αναγνωρισμένη - οι επισφαλείς απαιτήσεις θεωρούνται προσαρμογές της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων και αντιμετωπίζονται με βάσει το ΔΛΠ 36 "Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων". Στο Πρότυπο 37 "Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία" ορίζονται οι προβλέψεις ως υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού. Αναφέρεται δε ότι "σε μερικές χώρες ο όρος «πρόβλεψη» χρησιμοποιείται επίσης στο πλαίσιο στοιχείων τέτοιων, όπως απόσβεση, απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων και επισφαλών απαιτήσεων: αυτές είναι προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείωνκαι δεν αντιμετωπίζονται στο παρόν Πρότυπο".

 

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω αν ακολουθηθεί η παραπάνω παρατήρηση μας η εγγραφή θα πρέπει να είναι ως ακολούθως:

 

Κ.Α Ε.ΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
       
68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 10.000  
44.11 Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών   10.000
Σχηματισμός πρόβλεψης επισφαλούς απαίτησης

 

Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις-παράδειγμα

 

Η εταιρεία κατα την προηγούμενη χρήση είχε σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 4.000 ευρώ. Στην νέα χρήση οριστικοποίησε ζημιά από απαίτηση πελάτη της 5.000 ευρώ αντί των 4.000 ευρώ που είχε κάνει σχετική πρόβλεψη κατά το προηγούμενο έτος. Λογιστικά τα ανωτέρω γεγονότα απεικονίζονται ως εξής:

 

Κ.Α Ε.ΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
       
30.97 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 4.000  
30.00 Πελάτης εσωτερικού   4.000
83.11.00 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 4.000  
44.11.00 Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών   4.000
Σχηματισμός πρόβλεψης επισφαλών πελατών

 

Κ.Α Ε.ΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
       
44.11.00 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 4.000  
81.02.06 Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 1.000  
30.97 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες   4.000
30.00 Πελάτες εσωτερικού   1.000
 

 

Σύμφωνα με την  § 2.2.405 Λογαριασμός 44 «Προβλέψεις» του Π.Δ 1123/1980 ισχύουν :

 ε. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σχηματίζονται με χρέωση του λογαριασμού 83.11 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» και πίστωση του λογαριασμού 44.11.0 Λογαριασμός 44. 11 χρεώνεται με το ποσό της σχηματισμένης προβλέψεως, με πίστωση του λογαριασμού της οικείας απαιτήσεως, οπότε αυτή χαρακτηρίζεται, για το σύνολο η μέρος, σαν ανεπίδεκτη εισπράξεως. Το υπόλοιπο της απαιτήσεως, που τυχόν μένει ακάλυπτο, μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.06 «ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις».

 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

΄Εστω πως οριστικοποιείται ζημιά από απαίτηση πελάτη μικρότερη από το ποσό της πρόβλεψης που είχε σχηματισθεί κατά τα προηγούμενα έτη. Η ζημιά οριστικοποιήθηκε σε 2.000 ευρώ αφού η εταιρεία κατάφερε να εισπράξει επιπλέον 2.000 ευρώ. Λογιστικά το ανωτέρω γεγονός απεικονίζεται ως εξής:

 

Κ.Α Ε.ΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
       
44.11.00 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 4.000  
30.97 Πελάτες επισφαλείς   2.000
84.00.11 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (επισφαλείς απαιτήσεις)   2.000
 
       
Κ.Α Ε.ΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
       
38.00 Ταμείο 2.000  
30.97 Πελάτες επισφαλείς   2.000
Οριστικοποίηση διαγραφής πελάτη

 

Σύμφωνα με την  § 2.2.405 Λογαριασμός 44 «Προβλέψεις» του Π.Δ 1123/1980 ισχύουν :

ζ. ΟΙ σχηματισμένες προβλέψεις αναπροσαρμόζονται στο τέλος κάθε χρήσεως, με βάση τις νέες συνθήκες που στο μεταξύ- έχουν διαμορφωθεί. Αν υπάρχουν ποσά προβλέψεων που δε χρησιμοποιήθηκαν, είτε επειδή οι ζημίες ή τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρότερα από τις σχηματισμένες γι’ αυτά προβλέψεις, είτε επειδή εξέλιπαν οι κίνδυνοι για τους όποιους είχαν σχηματιστεί, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 84.00 «έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων».

 

Υπολογισμός Πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν.2238/1994 και έκπτωση του ποσού των προβλέψεων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Ν. 2238/1994 , άρθρο 31 παρ.1 περ. θ

1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 

θ) Του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, μετά την αφαίρεση:

αα) των επιστροφών ή εκπτώσεων,

ββ) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και

γγ) του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών φόρων που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης.Οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υπολογίζουν την πρόβλεψη επί της αξίας της προμήθειας που αναγράφεται στα πινακίδια, τα οποία εκδίδουν προς επιχειρήσεις ή ιδιώτες, και με την προϋπόθεση ότι σε αυτά αναγράφονται τα στοιχεία, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και τις επιχειρήσεις διανομής και παροχής φυσικού αερίου, το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών ή συνδρομητικών που αναγράφεται στα εκδιδόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών στοιχεία προς επιχειρήσεις ή ιδιώτες, με εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το Δημόσιο, δήμους, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Ομοίως, υπολογίζεται πρόβλεψη με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αναγραφόμενης στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών με πίστωση που περιλαμβάνονται στους με αριθμό 501 - 503, 521 - 528 και 721 - 726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών των ετών 1993 - 1994 της Ε.Σ.Υ.Ε., με την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριμένων αγαθών.

Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Για τον υπολογισμό του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών δεν περιλαμβάνονται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το Δημόσιο, δήμους ή κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασμό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Η σχηματιζόμενη ως άνω πρόβλεψη χρησιμοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών οι οποίοι είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης. Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτηση της, εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ. Με την εξάντληση των ένδικων μέσων εξομοιούται η διαγραφή απαίτησης σύμφωνα με συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα. Επίσης, για τους πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η δημόσια οικονομική υπηρεσία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης Δ.Ο.Υ. σε τρία (3) αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές εγγραφές. Το ποσό της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενομένης από τη διαχειριστική περίοδο 2005 υφίσταται στον ως άνω λογαριασμό υπόλοιπο λόγω μη επαληθεύσεως των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις.
Ειδικά για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης επιτρέπεται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων πελατών τους να ενεργείται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων τους.

Ειδικά στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε) και της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟ-ΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.), παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα δύο τοις εκατό (2%) για αξίες μέχρι 700.000 ευρώ, ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 700.001 έως 1.500.000 ευρώ και μισό τοις εκατό (0,5%) για ποσά άνω των 1.500.001 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.

Ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

 

Παράδειγμα υπολογισμού πρόβλεψης επισφαλειών

 

Στο προσωρινό ισοζύγιο της εταιρείας ΒΗΤΑ την 31/12/2012 το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο των πελατών (εκτός Λ. 30.97,30.99) είναι 1.500€.Οι λ/μοι 30.97 και 30.99 εμφανίζουν χρεωστικά υπόλοιπα 350 και 100€ αντίστοιχα. Η συνολική αξία επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, μετά την αφαίρεση  των επιστροφών ή εκπτώσεων και της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους, δημόσιες επιχειρήσεις είναι 180.000€ (λ/μοι 70,72,73) και ο λογαριασμός 44.11 "Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις" εμφάνιζε ι υπόλοιπο 200€.

Υπολογισμός πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων

 

Κ.Α Ε.ΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
30.00 Πελάτες εσωτερικού 1.000
30.01 Πελάτες εξωτερικού 500
30.07 Πελάτες αντίθετος λογ. αξίας ειδών συσκευασίας -50
30.97 Πελάτες επισφαλείς 350
30.99 Λοιποί πελάτες λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων 100
  Σύνολο 1.900
  X 30%
  Ανώτατο ύψος πρόβλεψης 570

 

Κ.Α Ε.ΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
70.00 Πωλήσεις εσωτερικού 90.000
70.01 Πωλήσεις εξωτερικού 40.000
70.98 Εκπτώσεις πωλήσεων -5.000
72.00 Πωλήσεις άχρηστου υλικού 20.000
73.00 Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού 35.000
  Σύνολο 180.000
  X 0,50%
  Ποσό πρόβλεψης 900

 

 

Κ.Α Ε.ΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
       
68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 20  
83.11.00 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 350  
44.11.00 Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (άρθρο 31 παρ. 1 - θ' Ν. 2238/1994)   370

 

 

 

Σ.σ Πρέπει επιπλέον να σχηματιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 370€

 

  • Π.Υ λ/μου 44.11 200€+ 370€ =570€

 

  • Στον λογαριασμό 83.11 καταχωρείται το ποσό εκείνο της πρόβλεψης που προέρχεται από τους πελάτες που η ίδια η επιχείρηση στον λ/μο 30.97 έχει χαρακτηρίσει ως επισφαλείς. Πιθανότατα η επιχείρηση έχει εκτιμήσει τις απαιτήσεις της αυτές ως επισφαλείς διότι παραμένουν ανείσπραχτες άνω του έτους και σε συνδυασμό με εκτιμήσεις της διοικήσεως δεν αναμένεται να εισπραχθούν.
  • Στον λ/μο 68.09 καταχωρείται το επιπλέον ποσό της πρόβλεψης , το οποίο προέρχεται από το χρεωστικό υπόλοιπο των πελατών (πλην του λ/μου 30.,97)-που κατά την γνώμη μας και όπως σας εκθέσαμε και παραπάνω ,οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανόργανο έξοδο, αλλά να εγγράφονται σε χρέωση του λογαριασμού 68 "Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως".