Σύμφωνα με το Ν. 4110/2013 από φέτος, ήταν υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης, κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται, ή όχι σε φόρο, εφόσον έχει συμπληρώσει, το δέκατο όγδοο έτος, της ηλικίας του.

Με το Νόμο 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09-05-2013)προβλέφθηκε προσθήκη στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ κι έτσι η παράγραφος που ορίζει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει πλέον ως εξής:

“1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους του άρθρου 7. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι΄ αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.
Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε..
Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.
Αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα. ”

Υπενθυμίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2013, βαρύνουν το φορολογούμενο τα εξής πρόσωπα:

 • Ο σύζυγος, που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
 • Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
 • Τα ενήλικα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν έχουν υπερβεί, το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές, ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν, δημόσια ή ιδιωτικά, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα του φορολογούμενου, είτε σπουδάζουν, είτε όχι, το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά, είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων, του ΟΑΕΔ.
 • Τα άγαμα τέκνα, που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 • Τα τέκνα που είναι άγαμα, ή διαζευγμένα, ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία, εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.
 • Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.
 • Οι αδελφοί και οι αδελφές, και των δύο συζύγων, που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι, ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία, εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση .
 • Οι ανήλικοι ορφανοί, από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό, οποιουδήποτε από τους συζύγους.

Τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από τη σύζυγο του φορολογούμενου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο, εφόσον συνοικούν με αυτόν, και το ετήσιο φορολογούμενο, και απαλλασσόμενο εισόδημα τους, δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.900,00, ή το ποσό των 6.000,00 Ευρώ, αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, 67% και πάνω.
Στο παραπάνω όριο, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής εισοδήματα.

 • το τεκμαρτό εισόδημα, από ιδιοκατοίκηση γενικά, ή από την παραχώρηση, της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα, σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν, μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος.
 • τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που προστίθενται, στο συνολικό εισόδημα του γονέα. 
 • έσοδα από διατροφή, που καταβάλλεται στο ανήλικο, με δικαστική απόφαση, ή ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε, με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • το εξωιδρυματικό επίδομα,  καθώς και το ποσό, με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς, και γενικά σε πρόσωπα, που ευρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους, από το Δημόσιο, ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και τα προνοιακά επιδόματα, που χορηγούνται σε άτομα, με διάφορες αναπηρίες.
 • Δε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο, αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές, ή γεωργικές επιχειρήσεις, ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα, περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομιά.

Περισσότερες πληροφορίες, ειδικά ζητήματα και διάφορες περιπτώσεις προσώπων που βαρύνουν το φορολογούμενο, μπορείτε να βρείτε στο βίντεο “διευκρινήσεις πίνακα 9” του ηλεκτρονικού σεμιναρίου για τη συμπλήρωση του Ε1.

 

 

Η ομάδα της AST BOOKS.