Υπουργείο Οικονομικών
Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων
Νίκης 5-7, 101 80 Πλ. Συντάγματος
8ος όροφος, Γραφείο 819
Υπόψη κας Κ. Παπανδρεοπούλου
τηλ. 210-333 2780
e-mail: katep@mnec.gr

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 7 του Π.Δ. 53 «Προσόντα και Πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 96 Α΄/26-4-2013) η Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να προβεί στη δημιουργία Μητρώου Αναλογιστών. Για τον λόγο αυτόν καλεί τους αναλογιστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 56/1985 (ΦΕΚ 21 Α΄/21-2-1985) «Απαιτούμενα προσόντα για τη χορήγηση αδείας άσκησης επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων», όπως ισχύει, προκειμένου να ενταχθούν στο εν λόγω Μητρώο, να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αναλογιστή, o φορέας παρούσας απασχόλησης και τα στοιχεία του φορέα (δ/νση, τηλέφωνο).
2.    ΦΕΚ δημοσίευσης του ονόματος του αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την οποία του δίδεται η άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.
3.    Βεβαίωση του εργοδότη για την παρούσα θέση εργασίας.
4.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Οι αναλογιστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρακαλούνται να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι 5/7/2013, στη διεύθυνση: