Ερώτηση

674AA. Καλημέρα σας, Έχω μια ερώτηση σχετικά με ατομική επιχείρηση, Β' κατηγορίας, ταχυμεταφορών (courier).Για την παροχή υπηρεσιών λιανικώς υποχρεούται σε Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμό, ή μπορεί να συνεχίσει με θεωρημένες Α.Π.Υ όπως ίσχυε; Ευχαριστώ πολύ.

 

Απάντηση

Όπως ορίζεται από τις διατάξεις της ΠΟΛ.1019/1989 "Διακίνηση εγγράφων και αγαθών από εταιρείες ταχυμεταφορών" :

(.......)

4. Τέλος, για τις αμοιβές που εισπράττουν οι εταιρείες ταχυμεταφορών, ενόψει και της φύσεως των υπηρεσιών που παρέχονται απ΄ αυτές στους πελάτες τους, πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΦΣ, στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες τους παρέχονται σε επιτηδευματίες για επαγγελματική τους εξυπηρέτηση και σε πρόσωπα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του ΚΦΣ, ή θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΦΣ, και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Σ. 1911/165 ΠΟΛ. 184/1987, στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες τους παρέχονται σε ιδιώτες. Στα τιμολόγια και στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εκτός της αναγραφής των στοιχείων που ορίζονται από τον ΚΦΣ, είναι σκόπιμο να αναγράφεται και ο αριθμός του δηλωτικού εναέριας μεταφοράς (αεροφορτωτικής), όπως γίνεται μέχρι σήμερα, ώστε με τον τρόπο αυτό και οι οργανωτικές ανάγκες των εταιρειών να καλύπτονται, αλλά και ο φορολογικός έλεγχος να διευκολύνεται.

 

Όμως με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ορίζεται πως ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού.

Επιπλέον στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1004/2013 ορίζεται πως οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, θεωρούμε πως μπορεί να υποστηριχτεί ότι παρέχετε υπηρεσίες εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων και να συνεχίσετε να εκδίδετε τις ΑΛΣ από χειρόγραφα θεωρημένα μπλοκ. Βέβαια, όλα τα παραπάνω είναι προσωπικές μας εκτιμήσεις, μιας και δεν έχει εκδοθεί θέση της Διοίκησης σχετικά με αυτό το θέμα και σας συνιστούμε για μεγαλύτερη διασφάλιση σας, να απευθυνθείτε και στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η ομάδα της AST BOOKS.