Ερώτηση

711ΑΑ.    Καλημέρα και συγχαρητήρια για την καλή δουλεία σας. Εταιρεία συμπλοιοκτησία αλιευτικού πλοίου με βιβλία απλογραφικά πουλά τα προϊόντα της χονδρικώς-λιανικώς το ερώτημα είναι:

Για τα ψάρια που ψαρεύει πρέπει να εκδώσει δελτίο ποσοτικής παραλαβής ή όχι. Ευχαριστώ.

 

Απάντηση

Με τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Α.Σ. δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση δελτίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Άλλωστε όπως έγινε δεκτό και με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Κ.Φ.Α.Σ. (ΠΟΛ. 1004/2013) η υποχρέωση έκδοσης του δελτίου αποστολής της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, με την οποία ορίζεται ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν δελτίο αποστολής όταν παραλαμβάνουν εμπορεύσιμα ή πάγια αγαθά από οποιονδήποτε τρίτο, για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία, στην περίπτωση που αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., τα οποία δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης., αντικατέστησε ουσιαστικά, την υποχρέωση έκδοσης/τήρησης δελτίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ ορίζεται ότι:

 

Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών:

α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας,

β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του,

γ) επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του.

δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής.

 

Ακόμη, με την ΠΟΛ.1004/2013 επισημαίνεται ότι οι απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης/τήρησης δελτίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής που έχουν παρασχεθεί με Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους της Διοίκησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των π.δ 99/1977 (Κ.Φ.Σ.) και Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). ισχύουν αναλογικά ως απαλλαγές και από την έκδοση του δελτίου αποστολής της περίπτωσης αυτής.

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι είστε υπόχρεος να εκδίδεται Δελτίο αποστολής στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω και όχι για τα ψάρια που ψαρεύετε.

Η ομάδα της AST BOOKS.