Ερώτηση

712ΑΑ. Μετά την κάταργηση του βιβλίου εισερχομένων για τα πλυντήρια αυτοκινήτων εκδίδουμε απόδειξη παροχής υπηρεσίας για κάθε αυτοκίνητο. Στην περίπτωση που έχουμε πελάτες π.χ. ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα οποία πλένουμε περιστασιακά και επαναλαμβανόμενα σε μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να εκδώσουμε στοιχείο σε επιτηδευματία, τι εκδίδουμε; Πότε το εκδίδουμε; Έχουμε υποχρέωση καταγραφής των αυτοκινήτων;

Απάντηση

Με την παρ. 2  Άρθρου 6 - Τιμολόγηση Συναλλαγών του Κ.Φ.Α.Σ. προβλέπεται ότι:

«2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις.»

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1004/2013 του Κ.Φ.Α.Σ. διευκρινίστηκε ότι «με τον όρο «επαναλαμβανόμενες πωλήσεις» αγαθών και υπηρεσιών, νοείται η εντός της ημέρας αλλά και κάθε επόμενη ημέρα ή κατ' αραιότερα χρονικά διαστήματα πώληση αγαθών ή υπηρεσιών.»

 

Η ομάδα της AST BOOKS.