Ερώτηση

211AA.     ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΠΑ Κύριοι, στο τέλος του θέματος 2.37 σελ. 473 "Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών" αναφέρεται ότι θα συμπληρωθούν οι κωδικοί 303 και 333 , 353 και 373 καθώς και ο κωδικός 344 "Πράξεις Λήπτη". Η σωστή περιγραφή του κωδ. 344 είναι " Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών".Με ενδιαφέρει το θέμα λήψης τιμολογίου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εταιρεία Τρίτης χώρα και η πρακτική αντιμετώπιση του θέματος βήμα-βήμα αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό στο βιβλίο. Μπορείτε να με καθοδηγήσετε που μπορώ να βρω το σχετικό θέμα στο βιβλίο;Υπάρχει κάτι αντίστοιχα αναλυτικό και επεξηγηματικό όπως το θέμα στην σελ. 473 για την ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών ;Με εκτίμηση,

 

 

Απάντηση

 Αρχικά, σωστά μας επισημαίνετε ότι η σωστή περιγραφή του κωδ. 344 είναι " Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρθ. 14 παρ. 2Α" αντί του λανθασμένου "Πράξεις Λήπτη αγαθών και υπηρεσιών" που λόγω κεκτημένης ταχύτητας συμπληρώσαμε και αναφέρεται στον κωδικό 343 της περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ.

Περαιτέρω, όσον αφορά τη λήψη υπηρεσιών σύμφωνα με τον γενικό κανόνα που ισχύει για τον τόπο φορολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 2 ν. 2859/2000:

“α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες”.

Αντιθέτως, “β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος”.

Στις επόμενες παραγράφους του άρθρου 14 απαριθμούνται οι εξαιρέσεις από τους ανωτέρω γενικούς κανόνες, με τις οποίες δεν θα ασχοληθούμε στην απάντησή μας.

 

Ο όρος “πράξη λήπτη” χρησιμοποιείται στην πράξη για τον χαρακτηρισμό των ληφθέντων υπηρεσιών όταν ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών· όσον αφορά το εσωτερικό της χώρας μας όταν ο τόπος φορολόγησης είναι η Ελλάδα (δηλαδή ο προς απόδοση φόρος οφείλεται στην Ελλάδα)και υπόχρεος για την απόδοσή του είναι ο λήπτης της υπηρεσίας.

 

Για να γίνουν κατανοητά τα ανωτέρω ας δούμε ποιες περιπτώσεις λήψης υπηρεσιών υπάρχουν για μία ελληνική εταιρεία (έστω η ΑΒΓ ΑΕ) υποκείμενη στο φόρο.

 

α) Λήψη υπηρεσίας από άλλη ελληνική επιχείρηση (έστω την ΧΨΩ ΕΠΕ)

 

Στην περίπτωση αυτή (η πιο συνήθης) το τιμολόγιο παροχής της ΧΨΩ περιλαμβάνει ΦΠΑ τον οποίο θα πληρώσει με την εξόφληση του τιμολογίου η λήπτρια εταιρεία ΑΒΓ. Ο ΦΠΑ θα εισπραχθεί από την παρέχουσα την υπηρεσία εταιρεία ΧΨΩ και θα αποδοθεί από αυτήν κατά τα γνωστά με την επόμενη περιοδική δήλωση που θα υποβάλει.

Εν προκειμένω ο τόπος φορολόγησης είναι η Ελλάδα (η χώρα όπου ο λήπτης των υπηρεσιών ΑΒΓ έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας), αλλά υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο παρέχον την υπηρεσία (ΧΨΩ) και όχι ο λήπτης.

Συνεπώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις  ώστε η συναλλαγή να θεωρηθεί από την πλευρά της ΑΒΓ ως «πράξη λήπτη».

 

β) Λήψη υπηρεσίας από άλλη επιχείρηση της Ε.Ε. (έστω την XYZ SA)

 

Εδώ πρόκειται για ενδοκοινοτική συναλλαγή. Η αλλοδαπή εταιρεία δεν θα υπολογίσει ΦΠΑ στο τιμολόγιο Π.Υ. που θα εκδώσει (υποθέτουμε ότι οι συναλλασσόμενες είναι στο σύστημα VIES) κατ’ εφαρμογή του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ (εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να είναι σε ισχύ παρότι προβλεπόταν ο τερματισμός του την 31.12.1996).

Υποχρέωση καταβολής φόρου ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 2. περ. α΄ που προαναφέραμε ο τόπος φορολόγησης είναι η Ελλάδα (η χώρα όπου ο λήπτης των υπηρεσιών ΑΒΓ έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας) ενώ σύμφωνα με το άρθρο 35 υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο λήπτης της υπηρεσίας δηλαδή η ελληνική ΑΒΓ ΑΕ (δείτε σχετικά ΠΟΛ.1282/23.12.1992). Συνεπώς για την ΑΒΓ η ανωτέρω συναλλαγή αποτελεί «πράξη λήπτη».

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που οφείλεται από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 28, καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τις προσωρινές δηλώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και της παραγράφου 6 του άρθρου 31. (ΠΟΛ.1005/8.1.1993 - Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών).

Φυσικά όπως και εσείς αναφέρετε δεν θα καταβληθεί ουσιαστικά ο φόρος που αναλογεί αλλά θα οφείλεται μέχρι το χρόνο υποβολής της προσωρινής δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου από την ΑΒΓ, οπότε θα συμψηφιστεί ως φόρος εισροών με ισόποσο ποσό φόρου που θα οφείλεται για την ίδια πράξη στην ίδια φορολογική περίοδο. Θα γίνει δηλαδή απλά λογιστική και μόνο τακτοποίηση του φόρου που αναλογεί χωρίς στην ουσία να καταβληθεί ο φόρος αυτός. Κατά συνέπεια, με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από την αλλοδαπή εταιρεία του άλλου κράτους–μέλους, η ΑΒΓ θα πιστώσει το λογαριασμό του φόρου προστιθέμενης αξίας και ταυτόχρονα με την πίστωση θα γίνει και ισόποση χρέωση του λογαριασμού ΦΠΑ.

Εξυπακούεται βέβαια ότι δεν χρεώνεται ο λογαριασμός ΦΠΑ με το φόρο αυτό όταν δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή κατά το μέρος που δεν παρέχεται τέτοιο δικαίωμα. Στις περιπτώσεις αυτές ο φόρος θα καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

(σχετ. ΠΟΛ.1282/23.12.1992 - Κοινοποίηση διατάξεων Ν.2093/1992, σχετικά με τον ΦΠΑ)

 

Η ελληνική επιχείρηση στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα συμπληρώσει τους κωδικούς 303 -333  (έστω ότι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ο συντελεστής στην Ελλάδα είναι 23%) και θα συμπληρωθεί  το ίδιο ποσό και στους κωδικούς 353-373, για να ισοσκελιστεί ο ΦΠΑ της παρεχόμενης υπηρεσίας. Θα συμπληρώσει επίσης τον κωδικό 344.

Τέλος η ελληνική επιχείρηση θα περιλάβει την συναλλαγή στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα υποβάλει.

 

γ) Λήψη υπηρεσίας από άλλη επιχείρηση εκτός Ε.Ε. (έστω την KLN LTD)

 

Η αλλοδαπή εταιρεία δεν υπόκειται στις διατάξεις περί ΦΠΑ καθότι ο συγκεκριμένος φόρος είναι κοινοτικός. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα εκδώσει θα είναι άνευ ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 2. περ. α΄,  ο τόπος φορολόγησης είναι η Ελλάδα (η χώρα όπου ο λήπτης των υπηρεσιών ΑΒΓ έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας) ενώ σύμφωνα με το άρθρο 35 υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο λήπτης της υπηρεσίας δηλαδή η ελληνική ΑΒΓ ΑΕ. Συνεπώς για την ΑΒΓ η ανωτέρω συναλλαγή αποτελεί «πράξη λήπτη».

Έτσι η Ελληνική  επιχείρησή θα πρέπει να ενεργήσει ως λήπτης της υπηρεσίας όπως ακριβώς στην προηγούμενη περίπτωση β΄ (όπου ο παρέχων την υπηρεσία είναι επιχείρηση κράτους – μέλους της Ε.Ε).

Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα συμπληρώσει τους κωδικούς 303 -333  (έστω ότι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ο συντελεστής στην Ελλάδα είναι 23%) και θα συμπληρωθεί  το ίδιο ποσό και στους κωδικούς 353-373, για να ισοσκελιστεί ο ΦΠΑ της παρεχόμενης υπηρεσίας.  Θα συμπληρώσει επίσης τον κωδικό 343.

Σε περίπτωση βέβαια που είστε μη υποκείμενος στο ΦΠΑ (π.χ. Ιατρός), έχει εφαρμογή η  ΠΟΛ.1005/1993, η οποία ορίζει ότι:

Τρόπος καταβολής του φόρου από λήπτη μη υποκείμενο στο φόρο.
1. Στις λοιπές περιπτώσεις που οφείλεται φόρος από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών μη υποκείμενο στο φόρο,  ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ με υποβολή έκτακτης περιοδικής  δήλωσης.

2. Η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υποχρέου, εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής.

Στο βιβλίο μας «Πρακτικό βοήθημα του ΦΠΑ 2012» θα βρείτε αναφορές σχετικά με όλα τα παραπάνω στις εξής παραγράφους:

  • 2.29 Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης σε τρίτη Χώρα
  • 3.97 Πράξη λήπτη τρίτων χωρών
  • 3.128 Πράξεις λήπτη-υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα (από 1/1/10)
  • 3.15 Παροχή υπηρεσιών (αγορά λογισμικού μέσω internet)-μη έκδοση παραστατικών από προμηθευτή
  • 2.14 Παροχή υπηρεσιών γενικά συμπεράσματα
  • 2.37 Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών (λογιστικές εγγραφές, περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.)

 

Ειδικά για το θέμα 2.37 τα αναφερόμενα εκεί έχουν εφαρμογή και στη λήψη υπηρεσιών από τρίτες χώρες με τη διαφορά ότι δεν συμπληρώνονται ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και αντί του κωδικού 344, συμπληρώνετε τον κωδικό 343 της περιοδικής δήλωσης.

Η ομάδα της AST BOOKS.