Ερώτηση

748ΑΑ. Θα ήθελα να με βοηθήσετε στην παρακάτω ερώτηση. Το κέρδος της κοινωνίας αστικού δικαίου που εκμεταλλεύεται ένα αστικό λεωφορείο το οποίο είναι ενταγμένο σε ΚΤΕΛ δεν φορολογείται στο όνομα της κοινωνίας (δηλαδή με φόρο 25% επί των κερδών) αλλά δηλώνεται στο Ε1 κάθε κοινωνού ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην κοινωνία και φορολογείται εκεί. 

Αν μεταξύ των εσόδων της κοινωνίας εκτός από τις τριμηνιαίες εκκαθαρίσεις του ΚΤΕΛ, υπάρχουν και έσοδα (κέρδη) από εκποίηση παγίων, για τα έσοδα αυτά πρέπει να πληρωθεί φόρος 25% στο όνομα της κοινωνίας ή συνυπολογίζονται με τα έσοδα των τριμηνιαίων εκκαθαρίσεων και φορολογούνται στο Ε1 κάθε κοινωνού. 

Ευχαριστώ.


Απάντηση 

Σύμφωνα με την περίπτωση ζ της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994:

ζ) Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, προβλέπονται τα εξής:

"7.Οι διατάξεις του άρθρου 10 δεν εφαρμόζονται για:
α) Κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται φορτηγά ή επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, για τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από τη συνεκμετάλλευση με τη μορφή κοινωνίας μέχρι και δύο αυτοκινήτων.Τα καθαρά κέρδη, που προέρχονται από την εκμετάλλευση των πάνω από δύο αυτοκινήτων φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
β) Τους λοιπούς υπόχρεους, που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2, οι οποίοι εκμεταλλεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης.
γ) Συνιδιοκτησίες που συνεκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι και δέκα (10) κόρους ολικής χωρητικότητας στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά επαγγελματίες αλιείς.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά τη γνώμη μας, αν το πάγιο χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της εκμετάλλευσης του αστικού λεωφορείου θεωρούμε ότι και το κέρδος από την πώλησή του θα αυξήσει κέρδη αυτής της εκμετάλλευσης και κατά συνέπεια θα δηλωθούν από τους εταίρους όπως και τα υπόλοιπα έσοδα.

Στην περίπτωση  που τα κέρδη που αποκτάτε από την εκποίηση παγίων  χρησιμοποιούνται σε άλλη δραστηριότητα της κοινωνίας, δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 64 του ΚΦΕ, αλλά δηλώνονται και φορολογούνται στο όνομα της κοινωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΦΕ.

Διαφορετική είναι η περίπτωση πώλησης αυτοκινήτου παγίου της επιχείρησης, μιας και τότε  προκύπτει υπεραξία που υπάρχει δυνατότητα να φορολογηθεί και με τις γενικές διατάξεις.

Τέλος, επειδή όλα τα παραπάνω είναι προσωπική μας άποψη και δεν προκύπτουν από κάποια ρητή θέση της διοίκησης, σας συνιστούμε να απευθύνεται το ερώτημά σας και  στο υπουργείο Οικονομικών.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.