Ερώτηση

226AA   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΠΟ ΕΛΚΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΘΑ ΕΧΩ ΦΠΑ; ΘΑ ΜΟΥ ΚΡΑΤΑΝΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ; ΜΕ ΤΗ ΚΑΔ ΘΑ ΚΑΝΩ ΕΝΑΡΞΗ;

 

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.68/1987 Υπουργική Απόφαση η οποία ισχύει μέχρι σήμερα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Κοινότητες, Δήμους, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς., την ΕΡΤ  και ΕΡΤ2, από τα φυσικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στις διατάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955  (Ν.2238/1994 πλέον) καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών από δημοσιογράφους βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, οι οποίες δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης των προσώπων αυτών με τον εργοδότη δεν υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

Οι αποδείξεις ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται στην ανωτέρω περίπτωση εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις τελών χαρτοσήμου που ίσχυαν και πριν από την εφαρμογή του προστιθέμενης αξίας.

Οι ανωτέρω αποδείξεις και έγγραφα δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου, εφόσον αφορούν περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1642/1986. (Άρθρο 22 του Ν.2859/2000)

Περεταίρω, με την με Αρ. πρωτ. Σ. 866/139/10 Μαρτίου 1987 (ΠΟΛ 74/1987)  Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι:

1.  Η  εφαρμογή της απόφασής μας Σ. 800/129/Πολ. 68/4.3.1987 επεκτείνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσίες προς τα πρόσωπα που αναφέρονται στην απόφαση αυτή (Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες κλπ.), βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, κατά την έννοια της εν λόγω απόφασης.

 

2. Η παρούσα απόφαση, η οποία θα κυρωθεί με νόμο, ισχύει από 1.1.1987.”

Σύμφωνα με την παραγρ. 1 εδ. β' του άρθρου 3 του  ν.2859/2000

“Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

Περεταίρω, από το Εγχειρίδιο Συνηθέστερων Ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων - Μάρτιος 2009 - Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

 

14. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όσων έχουν υπογράψει συμβάσεις εργασίας και όσων μετέχουν σε επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα;

Δεν υπόκεινται στο Φ.Π.Α., οι μισθωτοί και τα άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση, που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. Επομένως σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά η ύπαρξη δεσμών εξάρτησης του παρέχοντος την υπηρεσία με τον εργοδότη του, προκειμένου να κριθεί η υπαγωγή του ή μη σε Φ.Π.Α. Για την ύπαρξη δεσμών εξάρτησης θα πρέπει να συντρέχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- η υπηρεσία να παρέχεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο,

- να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές και την εποπτεία του εργοδότη,

- την ευθύνη για το αποτέλεσμα της υπηρεσίας να την έχει ο εργοδότης,

- να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος στους χώρους εργασίας του εργοδότη,

- η αμοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. μηνιαία).

Σχετικές είναι οι Α.Υ.Ο. Σ. 800/129/ΠΟΛ. 68/1987 και Σ. 866/139/ΠΟΛ. 74/1987 και οι Ε.Δ.Υ.Ο. Σ. 1166/182/ΠΟΛ. 116/1987, ΠΟΛ.1176/1991, ΠΟΛ.1279/2000 και ΠΟΛ.1244/2002.

Οπωσδήποτε δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Έρευνας και Τεχνολογίας που ακολουθούν την ειδική διαδικασία της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1128/1997 από πρόσωπα που συμβάλλονται με τα Ιδρύματα αυτά ως ερευνητές για την πραγματοποίηση επιδοτούμενων από την Κοινότητα ερευνητικών προγραμμάτων (άρθρο 4, παράγρ. 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1128/1997)

 

 

Συνεπώς εφ όσον τηρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις  (θέμα πραγματικό που θα κριθεί από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.) δεν υφίσταται θέμα επιβολής Φ.Π.Α.

 

 

 

Όσον αφορά στο θέμα της παρακράτησης , σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Ν.2238/1994

 

1.Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών. Επίσης, οι υπόχρεοι του προηγούμενου εδαφίου, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής.

 

Όσον αφορά τον Κ.Α.Δ.  δεν μας αναφέρετε τι είδους υπηρεσίες θα παρέχετε ώστε να σας απαντήσουμε, γι αυτό σας προτείνουμε τους ακόλουθους:

Αρχικά, σας συνιστούμε να βρείτε τον ΚΑΔ της δραστηριότητάς στους τριτοβάθμιους ΚΑΔ του κωδικού 72.1, δηλαδή:

 

72.11       Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
  72.11.1     Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
    72.11.11   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
    72.11.12   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
    72.11.13   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
  72.11.2     Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
    72.11.20   Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
72.19       Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
  72.19.1     Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες
    72.19.11   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά
    72.19.12   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών
    72.19.13   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες
      72.19.13.01 Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου
    72.19.14   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία
      72.19.14.01 Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων
      72.19.14.02 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία
      72.19.14.03 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων
    72.19.15   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
      72.19.15.01 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
    72.19.16   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες
      72.19.16.01 Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία
    72.19.19   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες
      72.19.19.01 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ)
      72.19.19.02 Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία
      72.19.19.03 Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία
  72.19.2     Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας
    72.19.21   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία
    72.19.29   Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας
      72.19.29.01 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)
      72.19.29.02 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία
      72.19.29.03 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική
      72.19.29.04 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
      72.19.29.05 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων
      72.19.29.06 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού
      72.19.29.07 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών
      72.19.29.08 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών
      72.19.29.09 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες
  72.19.3     Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες
    72.19.30   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες
  72.19.4     Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες
    72.19.40   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες
      72.19.40.01 Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία
      72.19.40.02 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
      72.19.40.03 Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία
  72.19.5     Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας
    72.19.50   Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας

 

Η ομάδα της AST BOOKS.