Ερώτηση

746AA.    1. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ακαθάριστων εσόδων των γεωργικών επιχειρήσεων στους κωδ.: 475 - 476 του πιν. 4Β όταν δεν τηρούν βιβλία;

2) Μπορούμε να δηλώσουμε ποσά αντικειμενικού εισοδήματος ανά στρέμμα ή ζώο κλπ, μεγαλύτερο απ' ότι αναγράφεται στους πίνακες του υπουργείου;

 

 

Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα, κατά τη γνώμη μας  δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των κωδικών αυτών, όταν δεν τηρούνται βιβλία

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1118/2006 ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν.2390/1996 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη αν το ετήσιο καθαρό γεωργικό εισόδημα που προκύπτει από βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ από τα οποία δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα (Βιβλία Β' κατηγορίας) ή σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία αυτό που προσδιορίζεται και πάλι τεκμαρτώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογούμενου με ειδικoύς, κατά κλάδο εκμεταλλεύσεων, συντελεστές καθαρού εισοδήματος είναι διαφορετικό από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος το κατά περίπτωση προκύπτον μεγαλύτερο ποσό. Με τη νέα διάταξη στους φορολογούμενους εκείνους που αποκτούν γεωργικό εισόδημα είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε όχι και δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. αλλά διαθέτουν μόνο στοιχεία (τιμολόγια πωλήσεων, εκκαθαρίσεις κ.τ.λ.) τους παρέχεται πλέον η ευχέρεια να προσδιορίσουν, όταν το επιθυμούν, και να δηλώσουν καθαρό γεωργικό εισόδημα, εκτός από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο και αυτό που προκύπτει με βάση τα στοιχεία που κατέχουν ή με βάση την αξία της παραγωγής τους. Τούτο, για λόγους που κρίνουν απαραίτητο οι υπόχρεοι αυτοί, όπως π.χ. λήψη από την αρμόδια ΔΟΥ πιστοποιητικού για το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους από την εμπορία των προϊόντων τους, σε περίπτωση που θα χρειασθούν αυτά για την έκδοση άδειας επαγγελματικού φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, όπως επίσης σε περίπτωση που το πραγματικό καθαρό γεωργικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο για να το χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη τεκμαρτών ή πραγματικών δαπανών διαβίωσης κατά την κρινόμενη ή και σε μελλοντικές χρήσεις, ομοίως σε περίπτωση ενδεχόμενης αμφισβήτησης για λόγους ανώτερης βίας του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο καθαρού γεωργικού εισοδήματος κ.τ.λ.
2. Για την εφαρμογή των παραπάνω θα πρέπει, σε όσες περιπτώσεις επιθυμεί αυτό ο υπόχρεος φορολογούμενος, να συμπληρώσει πέραν του πίνακα ΙΒ' του εντύπου "Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος" (Ε3) και τον πίνακα ΙΑ' του ιδίου εντύπου Ε3. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο πίνακας ΙΑ' θα συμπληρωθεί με το καθαρό εισόδημα που προκύπτει με βάση την αξία της κατά κλάδο παραγωγής τους και τον αντίστοιχο για τον κλάδο της παραγωγής συντελεστή καθαρού εισοδήματος. Για την εξεύρεση της αξίας της παραγωγής όταν δεν υπάρχουν στοιχεία (τιμολόγια, εκκαθαρίσεις κ.τ.λ.) όπως π.χ. στην περίπτωση διάθεσης της παραγωγής λιανικώς έξω από τον αγρό, ιδιοκατανάλωση, μη διάθεση της παραγωγής κ.τ.λ., ο όγκος της παραγωγής αποτιμάται σε αξία με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησής τους κατά το χρόνο και στον τόπο της παραγωγής, ανεξάρτητα αν η παραγωγή αυτή πωλήθηκε ή όχι. Επί της προσδιοριζόμενης με τον παραπάνω τρόπο αξίας παραγωγής προστίθενται τυχόν ποσά επιδοτήσεων και το διαμορφούμενο συνολικό ποσό αποτελεί το ακαθάριστο εισόδημα της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί του οποίου εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρού κέρδους, προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα.
Βεβαίως, πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι  πλέον δεν συνυποβάλλεται το έντυπο Ε3, αλλά όπου αναφέρεται πίνακας ΙΑ του Ε3 εννοείται ο πίνακας 4Β2 του Ε1, και όπου   αναφέρεται πίνακας ΙΒ του Ε3 εννοείται οι κωδικοί 461/462 του Ε1, όπου σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης θα ισχύουν τα εξής:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω κωδικοί συμπληρώνονται υποχρεωτικά από όσους τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και προαιρετικά από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., με βάση τα στοιχεία που κατέχουν. Το καθαρό γεωργικό εισόδημα προσδιορίζεται με την εφαρμογή των προβλεπόμενων κατά κλάδο γεωργικής εκμετάλλευσης συντελεστών καθαρού κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων στα οποία προστίθενται και οι επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της παραγωγής.

Πριν να συμπληρώσετε τους κωδικούς αυτούς πρέπει να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε χειρόγραφη κατάσταση με το σύνολο των γεωργικών σας δραστηριοτήτων ως εξής:
 

Νομός(Δήμος /Διαμέρισμα ή Κοινότητα) εκμετάλλευσης
Είδος αγροτικής παραγωγής (φυτικά ή ζωικά προϊόντα)
Ακαθάριστο εισόδημα (1)
Συντελ.Καθ. Κέρδους (2)
Καθαρά Κέρδη (3) = (1) x (2)
Υποχρέου
Της συζύγου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
 
 

Το άθροισμα των καθαρών κερδών θα το μεταφέρετε στους κωδικούς 461 - 462. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν στην περίπτωση που τηρείτε βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. χωρίς τη συμπλήρωση της παραπάνω κατάστασης.

Η ομάδα της AST BOOKS.