Ερώτηση

703ΑΑ.    Θα ήθελα να υποβάλλω ένα ερώτημα: Από 1.1.2013 υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης  συμφωνητικών ή συμβάσεων μεταξύ των  αντισυμβαλλομένων, π.χ. για μια εργασία  στην οποία θα εκδοθεί ΤΠΥ, ανά  ημερολογιακό τρίμηνο όπως ίσχυε ή έχει  καταργηθεί αυτή η υποχρέωση; Ποιος είναι Υπόχρεος κατάθεσης του συμφωνητικού;  Αυτός που αναθέτει το έργο ή αυτός που το  αναλαμβάνει; και πότε υπάρχει υποχρέωση  σύνταξης και κατάθεσης συμφωνητικού;

Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας,, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990   εξακολουθούν να ισχύουν τα ακόλουθα:

Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Κατ' εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά του προηγούμενου εδαφίου που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, με την ΠΟΛ.1270/2000 Υπουργική απόφαση έχουν διευκρινιστεί τα ακόλουθα:

(.....)
Επίσης, τονίζεται ότι οι τριμηνιαίες καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή, θεωρούνται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από το τέλος του αντίστοιχου τριμήνου, άλλως τα συμφωνητικά που συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

(.....)

Αρμόδια για τη θεώρηση των τριμηνιαίων καταστάσεων είναι η ΔΟΥ που φορολογούνται οι συμβαλλόμενοι επιτηδευματίες και σε περίπτωση που και οι δύο συμβαλλόμενοι ή και περισσότεροι είναι επιτηδευματίες, τότε αρμόδια για τη θεώρηση είναι η ΔΟΥ που φορολογείται ο κάθε συμβαλλόμενος επιτηδευματίας.
Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα σας παραθέτουμε το ακόλουθο έγγραφο:

Αρ. πρωτ. 1032070/3400/ΔΕ-Β/25.2.2011

Ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων
Απαντώντας στην από 6.1.2011 επιστολή σας, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το Δ15Β 1017827 ΕΞ 2011/3.2.2011 έγγραφο της 15ης Δ/νσης Βιβλίων και Στοιχείων, και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή πρέπει να θεωρηθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κατάρτισης, άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 Α.Υ.Ο. καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής συμφωνητικών και συγκεκριμένα ορίστηκε ότι τα ανωτέρω συμφωνητικά καταχωρούνται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ανά τρίμηνο.

Από τις διατάξεις του ν. 1882/1990 δεν ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης συμφωνητικού. Σε περίπτωση, όμως, που καταρτισθεί συμφωνητικό θα πρέπει να περιληφθεί στις τριμηνιαίες καταστάσεις από τον υπόχρεο επιτηδευματία.

Τέλος, επειδή δεν μας διευκρινίζετε τη φύση του έργου που αφορά το συμφωνητικό, σας πληροφορούμε ότι μπορεί να προκύπτουν και πρόσθετες υποχρεώσεις θεώρησης των ίδιων των συμβάσεων και όχι της τριμηνιαίας κατάστασης των συμφωνητικών όπως π.χ. στις περιπτώσεις των συμφωνητικών για εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων  ή των συμφωνητικών μεταξύ τραγουδιστών και των αντισυμβαλλόμενων των.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.