Ερώτηση

773ΑΑ. Παρακαλώ εάν μπορείτε να μου διευκρινίσετε εάν για το οικ. έτος 2013 τα εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων θα φορολογηθούν με την κλίμακα των εισοδημάτων από ακίνητα ή θα προστεθούν στα εισοδήματα και από άλλες πηγές και θα φορολογηθούν με την ενιαία φορολογική κλίμακα; Ευχαριστώ.

Απάντηση

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4110/2013 αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του Ν.2238/1994. Πλέον με τις νέες διατάξεις στην παράγραφο 1 περίπτωση δ του άρθρου 9 ορίζονται τα ακόλουθα;

δ) Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδήματα από κινητές αξίες, εκτός από τις περιπτώσεις που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, υποβάλλονται σε φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Κλιuάκιο εισοδήuατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιuακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήuατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12.000 10% 1.200 12.000 1.200
Υπερβάλλον 33%      

 

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%), εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

Ωστόσο: Με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Ν.4110/2013 διευκρινίζεται ότι:

1.    Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:
α) Των άρθρων 1 (παράγραφοι 1 και 2), 2 (παράγραφοι 2 και 8), 3 (παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 13, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40 και 45), 4, 6 (παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8 και 15), 7 (παράγραφοι 1, 2, 5 και 7) και 9 (παράγραφοι 1, 2, 11, 12, 16, 24, 30 και 31) για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

Συνεπώς για  τελευταία φορά, για το οικονομικό έτος 2013 ( χρήση 2012)  τα εισοδήματα από ενοίκια θα προστεθούν στα υπόλοιπα εισοδήματα και θα φορολογηθούν βάσει της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.