Ερώτηση

227AA    Έχω συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ.) σαν γραμματέας με ΚΑΔ Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. Απασχολούμαι σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Χίο. Έχω κάνει έναρξη επαγγέλματος και θα κόβω μπλοκάκι απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Απαλλάσσομαι ή όχι από την τριμηνιαία απόδοση ΦΠΑ 16%; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 

 

 Απάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 περ. γ του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α., δεν θεωρείται ότι ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και επομένως δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας, ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

Σχετικά με το θέμα αυτό έχουν προγενέστερα εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις του υπουργού οικονομικών, οι οποίες κυρώθηκαν με τον νόμο 1731/1987 (άρθρο 48, παρ. 3).

 

 

Αριθ. πρωτ. Σ. 800/129 Αθήνα, 4 Μαρτίου 1987 (ΠΟΛ.68/1987)

 

“ ...

1. Η παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού  Δικαίου  μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  Δημόσιες  Επιχειρήσεις  και  Δημόσιους Οργανισμούς, την ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2, από τα φυσικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών από δημοσιογράφους, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, οι οποίες δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης των προσώπων αυτών με τον εργοδότη τους αναφορικά με τους όρους παροχής των υπηρεσιών ή την καταβαλλόμενη αμοιβή και έχουν ως αποτέλεσμα την ευθύνη του εργοδότη, δεν υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας. ...”

 

            Με την απόφαση με αριθ. πρωτ. Σ. 866/139/10 - 3 – 1987 ορίζεται ότι η ισχύς της προαναφερθείσας απόφασης επεκτείνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στους φορείς που αναφέρονται σε αυτήν.

 

 

Αρ. πρωτ. Σ. 866/139/10 Μαρτίου 1987  (ΠΟΛ 74/1987)

 

 “ΘΕΜΑ: Επέκταση εφαρμογής της απόφασης μας Σ. 800/129/ΠΟΛ. 68/4.3.1987 και σε άλλες κατηγορίες προσώπων.

...

1.  Η  εφαρμογή της απόφασής μας Σ. 800/129/Πολ. 68/4.3.1987 επεκτείνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσίες προς τα πρόσωπα που αναφέρονται στην απόφαση αυτή (Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες κλπ.), βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, κατά την έννοια της εν λόγω απόφασης.

 

2. Η παρούσα απόφαση, η οποία θα κυρωθεί με νόμο, ισχύει από 1.1.1987.”

 

 

Τέλος στο “εγχειρίδιο εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε θέματα: φορολογίας εισοδήματος, φορολογίας κεφαλαίου, φόρου προστιθέμενης αξίας (φ.π.α.), κώδικα βιβλίων και στοιχείων (κ.β.σ.), τελών και ειδικών φορολογιών, είσπραξης δημοσίων εσόδων, μητρώου”, έκδοσης Ιουνίου 2011, αναφέρονται( στην ενότητα για τα θέματα ΦΠΑ) τα εξής σχετικά με τις προϋποθέσεις μη υπαγωγής στο ΦΠΑ:

 

“ ... 31.Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όσων έχουν υπογράψει συμβάσεις εργασίας και όσων μετέχουν σε κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα.

 

Δεν υπόκεινται στο Φ.Π.Α., οι μισθωτοί και τα άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση, που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. Επομένως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά (ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης) η ύπαρξη δεσμών εξάρτησης του παρέχοντος την υπηρεσία με τον εργοδότη του, προκειμένου να κριθεί η υπαγωγή του ή μη σε Φ.Π.Α. Για την ύπαρξη δεσμών εξάρτησης θα πρέπει να συντρέχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

- η εργασία να παρέχεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο,

 

- να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές και την εποπτεία του εργοδότη,

 

- την ευθύνη για το αποτέλεσμα της υπηρεσίας να την έχει ο εργοδότης

 

- να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος στους χώρους εργασίας του εργοδότη, ή σ' αυτούς που υποδεικνύονται από τον εργοδότη [εσείς όπως αναφέρετε στην ερώτησή σας απασχολήστε  σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Χίο]

 

- η αμοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. μηνιαία).

 

Σχετικές είναι οι Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ.68/1987 και Σ.866/139/ΠΟΛ.74/1987 και οι Ε.Δ.Υ.Ο. Σ.1166/182/ΠΟΛ.116/1987, ΠΟΛ.1176/1991, ΠΟΛ.1279/2000 και ΠΟΛ.1244/ /2002.

 

Οπωσδήποτε δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Έρευνας και Τεχνολογίας που ακολουθούν την ειδική διαδικασία της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1128/1997 από πρόσωπα που συμβάλλονται με τα Ιδρύματα αυτά ως ερευνητές για την πραγματοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Κοινότητα ερευνητικών προγραμμάτων (άρθρο 4, παράγρ. 5 της Α.Υ.Ο. 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ. 1128/1997). ...”

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τονίζουμε ότι η εξέταση των πραγματικών περιστατικών, προκειμένου να  κριθεί η υπαγωγή ή μη στον Φ.Π.Α, είναι στην εξουσία του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ., και  σε περίπτωση που γίνει η έναρξη χωρίς απαλλαγή από τον ΦΠΑ θα πρέπει να τιμολογείτε κανονικά με ΦΠΑ.

Η ομάδα της AST BOOKS.