Αθήνα, 10/06/2013

Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ׃ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ׃ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή
Ε. Τσαντίλη
Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 237
210 52 15 198
FAX : 210 52 23 228
e – mail : asfika@otenet.gr,
diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. ׃ 34

ΘΕΜΑ ׃ «Κοινοποίηση εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α., σχετικά με τους ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς Επικουρικής Ασφάλισης και μετατροπής των εξαιρούμενων Τομέων σε Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής Ασφάλισης – Ν.Π.Ι.Δ.»

ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2.5.2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωση, το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α., με το οποίο γνωστοποιείται ότι, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξης των φορέων Επικουρικής Ασφάλισης σε αυτό και μετατροπής των μη εντασσόμενων σε Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 256 Α΄)

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4052/2012 έως την κατάρτιση Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων Ταμείων (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 31/2012, 65/2012).

Με τις Φ20021/12403/579/6-6-2003 (ΦΕΚ 772 Β΄) και Φ20021/8228/372/27-4-2005 (ΦΕΚ 616 Β΄) Υ.Α. ανατέθηκε στα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., η βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών, η έκδοση αποφάσεων σχετικά με την αναγνώριση και τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης, προαιρετικής συνέχισης, η έκδοση αποφάσεων σχετικά με την διαδικασία ελέγχου, κ.λ.π., καθώς και η εκτέλεση και διεκπεραίωση των πάσης φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών, του τ. Ε.Τ.Ε.ΑΜ ( Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 43/2003, 34/2005).

Ως εκ τούτου, έως την κατάρτιση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α. και με δεδομένο ότι οι ανωτέρω Υ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν, οι Υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν να τις εφαρμόζουν, μόνο για το τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Όσον αφορά τους λοιπούς Φορείς & Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α., σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, θα παρέχετε την πληροφορία στους ασφαλισμένους τους, ότι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.

Προς διευκόλυνση σας, επισυνάπτεται Πίνακας των ενταχθέντων από 1-7-2012 Φορέων- Τομέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ