Αθήνα 11 / 6 / 2013

Αριθμ. Πρωτ. Α21/404/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
: Μητροφάνης Γ.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
: 210 52 15 240
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Κριτήρια επιλογής, οργάνωσης και εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικές κλινικές της χώρας- Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απόδειξη της εμπειρίας τους»

Σχετ.: 1.Οι υπ’αριθμ.Φ9/οικ.1012/14-6-93 (ΦΕΚ 425/Β’/14-6-93) και. Φ80000/28875/1856/23-3-2012 ( ΦΕΚ1175/10-4-2012 ) Κ. Υ.Α
2. Οι υπ’αριθμ. 60/95 και 28/13 εγκύκλιοι της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Υ4α / οικ. 37804/25-4-2013 (ΦΕΚ 1023/25-2013 τ.Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της χώρας από Αποκλειστικές Αδελφές Νοσοκόμες και Νοσοκόμους και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Όπως είναι γνωστό, η νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς εντός των δημοσίων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών παρέχεται αποκλειστικά από το οικείο νοσηλευτικό προσωπικό. Σε περιπτώσεις ασθενών που λόγω της κατάστασής τους αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους, οι οποίοι φέρουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής , δε συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα νοσοκομεία η δε δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τον ασθενή ή τον ασφαλιστικό οργανισμό του ασθενή, στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό προβλέπεται.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (σχετ. Ν. 1976/91 και η υπ’ αριθμ.Φ9/οικ.1012/14-6-93 ΚΥΑ ) απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόλησή τους αυτή είναι να είναι εφοδιασμένοι με την άδεια εργασίας –υγείας εκδοθείσα από το Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους.

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Υ4α / οικ. 37804/25-4-2013 (ΦΕΚ 1023/25-2013 τ.Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώνεται και διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο κριτηρίων επιλογής, οργάνωσης και εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικές κλινικές της χώρας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι :

• Δημιουργείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι αποκλειστικές νοσοκόμες/οι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Για την εγγραφή τους σε αυτό απαιτείται να προσκομίσουν εκτός από την άδεια εργασίας-υγείας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας, πτυχίο-τίτλο σπουδών ή ισότιμο τίτλο Σχολών της αλλοδαπής, ΑΜΚΑ, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και πιστοποιητικό ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς.

• Οι άδειες εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί πριν την 1/10/2000 και κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’αριθμ. Φ9 / οικ.1012 /14-6-93 ΚΥΑ, διευκρινίζεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή /τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.

• Με την εγγραφή στο Μητρώο η αποκλειστική νοσοκόμα ή ο αποκλειστικός νοσοκόμος λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγραφής (αριθμό μητρώου αποκλειστικής/ού νοσοκόμας/μου) και κάρτα ταυτοποίησης (ταυτότητα).Η εν λόγω κάρτα θα φέρει τη φωτογραφία της αναφερόμενης και θα αναγράφει το όνομα , το επώνυμο, την ιδιότητα της αποκλειστικής νοσοκόμας , τον αριθμό μητρώου , το νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική και το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών της.

• Καταρτίζεται ονομαστικός κατάλογος αποκλειστικών νοσοκόμων ανά νοσοκομείο σε ετήσια βάση και με απολύτως αντικειμενικά, βαθμολογούμενα κριτήρια από την Υ.Πε. (και όχι από την Προϊσταμένη κάθε νοσοκομείου). Κάθε αποκλειστική μπορεί να εγγραφεί μόνο σε ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική (μεταξύ τριών επιλογών που θα δηλώσει αρχικά), προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητά τους προς εξυπηρέτηση των ασθενών. Τα προσμετρώμενα κριτήρια αφορούν την εμπειρία, την οικογενειακή /κοινωνική κατάσταση (πολυτεκνία, ανήλικα τέκνα, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών) και την οικονομική κατάσταση των ενδιαφερομένων.

• Με την οριστικοποίηση του ονομαστικού πίνακα από την οικεία Υ.Πε εκδίδονται οι κάρτες ταυτοποίησης για το προσεχές έτος από την Υ.Πε και ο πίνακας αποστέλλεται σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική , όπου αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο της Προϊσταμένης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

• Η διάθεση των αποκλειστικών γίνεται μόνο από τον κατάλογο του νοσοκομείου και με την σειρά αναγραφής σε αυτόν (κυκλική διάθεση - rotation), ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση στην εργασία για όλες/ους τους συμμετέχοντες. Την ευθύνη για τη σωστή διάθεση των αποκλειστικών από τη λίστα έχει τριμελής Επιτροπή που ορίζεται σε κάθε νοσοκομείο και απαρτίζεται από την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας και νοσηλευτή εργαζόμενο, ενώ υποχρεούται να καταθέτει ανά τρίμηνο απολογιστικά στοιχεία στο Δ.Σ. του νοσοκομείου για τη διάθεση των αποκλειστικών. Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν την/τον αποκλειστική/ό νοσοκόμα/ο από τον σχετικό κατάλογο του νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύονται, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής τους.

• Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή ο Προϊστάμενος του Νοσηλευτικού Προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής, οφείλει να βεβαιώνει την εκτέλεση της υπηρεσίας από την /τον αποκλειστική /ό νοσοκόμα/ο προς τον ασθενή πάνω στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών βάζοντας ειδική σφραγίδα καθώς και να παραλαμβάνει και να τηρεί σε ειδικό αρχείο φωτοαντίγραφο από την τριπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν μετά την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς τον ασθενή οι αποκλειστικές νοσοκόμες.

• Η παραμονή στο χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος προσώπων ως συνοδών επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του θεράποντα ιατρού και μόνο σε συγγενικά πρόσωπα. Σε περίπτωση παραμονής συνοδού που απασχολείται κατ’ οίκον με τη φροντίδα του ασθενούς, θα πρέπει να αποδεικνύεται η σχέση απασχόλησης και να προσκομίζεται αντίγραφο του εργοσήμου για τον τελευταίο πλήρη μήνα απασχόλησής του.

3. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Όπως ανεφέρθη ανωτέρω , για την κατάταξη των ενδιαφερομένων αποκλειστικών νοσοκόμων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων που καταρτίζονται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια ,λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια καθώς επίσης και η εμπειρία που έχουν αποκτήσει λόγω της απασχόλησής τους ως αποκλειστικές νοσοκόμες.

Για την απόδειξη της εμπειρίας τους προβλέπεται ότι θα πρέπει να συνυποβάλλουν με την σχετική αίτηση και βεβαίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους ως αποκλειστικές νοσοκόμες.

Η βεβαίωση αυτή θα εκδίδεται από το Τμήμα Εσόδων του Υποκ/τος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο υπάγεται η ενδιαφερόμενη , κατόπιν αιτήσεώς της , περιλαμβάνοντας μόνο χρόνο ασφάλισής της στο Ιδρυμα με ειδικότητα αποκλειστικής νοσοκόμας, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές ή σε περίπτωση μη καταβολής τους και σύνταξης ΠΕΕ, κατόπιν ολοσχερούς εξόφλησης ( είτε εφάπαξ είτε μέσω ρύθμισης ) των συγκεκριμένων ΠΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενες μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζουν, εάν υφίστανται, τα ασφαλιστικά τους στοιχεία (ΔΑΤΕ κλπ.) για περιόδους απασχόλησής τους ως αποκλειστικές νοσοκόμες μέχρι 31/12/2001, προκειμένου, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις ( δηλ. καταβολή των εισφορών) να συμπεριληφθεί στη βεβαίωση και ο χρόνος αυτός.

Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2002 και μετά οι απαιτούμενες πληροφορίες θα λαμβάνονται οίκοθεν μέσω του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ