Ερώτηση

749ΑΑ. Τι γίνεται όμως με τις περιπτώσεις που εργάτες γης νόμιμα  πλήρωσαν εισφορές στον ΟΓΑ χωρίς εργόσημο βάσει της πολ 4 2013; Σε αυτήν την περίπτωση πως θα δηλωθεί το εισόδημα τους; ΑΦΟΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 708ΑΑ

 

Απάντηση 

Η εγκύκλιος  ΠΟΛ. 4/2013 του ΟΓΑ ρυθμίζει το καθεστώς ασφάλισης διαφορετικά από την εγκύκλιο του ΟΓΑ 9/2011, πάνω στην οποία είχαμε στηρίξει την απάντησή μας. Γνώμη μας είναι ότι η νέα εγκύκλιος του ΟΓΑ εκδόθηκε με στόχο την ασφαλιστική κάλυψη εργατών γης στην περίπτωση που δεν έχουν καλύψει με το εργόσημο τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ακόμη, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 που έχει εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπονται τα εξής:

Κωδικοί 301-302 .....Γράψτε το καθαρό εισόδημα, αθροίζοντας όλα τα καθαρά ποσά που πήρατε ως μισθωτός από μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα, την ωφέλεια που αποκτήσατε τόσο κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών όσο και από προγράμματα διάθεσης μετοχών αλλοδαπής εταιρείας σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών και υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα σας ασκείται σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχετε αποχωρήσει από την εταιρία, το τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήσατε εξαιτίας της παροχής, από την επιχείρηση της οποίας είστε στέλεχος, χρήσης αυτοκινήτου κτλ. Στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν και οι καθαρές αποδοχές συντακτών ή δημοσιογράφων. Τα ποσά αυτά αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών που σας χορήγησε ο εργοδότης σας (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κτλ.). Μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος των αποδοχών ή συντάξεων, το ακαθάριστο και καθαρό ποσό, οι κρατήσεις, ο φόρος που αναλογεί και παρακρατήθηκε καθώς και το ποσό που παρακρ­ατήθηκε έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011. Ειδικά, οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2012 και δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών λόγω επίσχεσης εργασίας ή λόγω πτώχευσης του εργοδότη ή από λόγους ανώτερης βίας (π.χ. κατάληψη) θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να περιλάβουν σε αυτή τις αποδοχές τους αυτές, αλλά θα πρέπει να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος, για τον οποίο δεν χορηγήθηκε από τον εργοδότη η σχετική βεβαίωση αποδοχών. Οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2012 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους,ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές καθόσον αυτές θα δηλωθούν μεταγενέστερα στο χρόνο είσπραξης τους......”

Σε κάθε περίπτωση  επειδή πρόκειται για ένα πραγματικό πρόβλημα που ρυθμίστηκε με την πιο πρόσφατη εγκύκλιο του ΟΓΑ, σας συνιστούμε να απευθύνεται το ερώτημά σας στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να δοθεί γενικότερη λύση, μιας και σε πάρα πολλές Δ.Ο.Υ., δεν γίνεται δεκτή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, σε περίπτωση ελέγχου των δικαιολογητικών που υποβάλλονται.

Άλλωστε, με το έγγραφο 1064250/1286/Α0012/24.8.2007, έχουν οριστεί τα εξής:
ΘΕΜΑ: Εργαζόμενοι σε διάφορους ιδιώτες «εργοδότες», οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση να χορηγούν βεβαίωση αποδοχών.
Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 1054645/1158/ΠΟΛ.1192/16.6.00 διαταγή στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εργάζεται κατά τη διάρκεια του έτους ευκαιριακά σε έναν ή πολλούς «εργοδότες» οι οποίοι δεν απασχολούν κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό και επομένως δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης αποδοχών, κατά συνέπεια και παρακράτησης φόρου (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994). Εφόσον οι εργοδότες αυτοί δεν ενεργούν με την ιδιότητα του επιχειρηματία (π.χ. ιδιώτης που απασχολεί ευκαιριακά ελεύθερο εργάτη για την εκτέλεση εργασίας στην οικοδομή ή σε κτήμα του κ.τ.λ.), τότε η σχέση (εργασίας ή έργου) που συνδέει τον εργαζόμενο με τον εργοδότη, καθώς και το ύψος των αμοιβών που έλαβε είναι θέμα πραγματικό και σαν τέτοιο ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
Ο φορολογούμενος για να αποδείξει τη σχέση εργασίας που τον συνδέει με τον εργοδότη, πρέπει να προσκομίσει το βιβλιάριο ενσήμων, εάν αυτό υπάρχει...”

Η ομάδα της ASTbooks.