Ερώτηση

766ΑΑ. Καλημέρα σας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Κάτοικοι εξωτερικού οι οποίοι δηλώνουν εισόδημα από ενοίκια αγροτικής γης επιβαρύνονται με ατομικά τεκμήρια;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο18 του ν.2238/1994 

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται:

(……….)

η) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.

Συνεπώς, σε περίπτωση που κάτοικος εξωτερικού αποκτά εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία στην Ελλάδα και στην προκειμένη περίπτωση από  ενοίκια, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2238/1994 (αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες) και φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, λαμβανομένου  υπόψη του υψηλότερου εισοδήματος μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού.

Η ομάδα της ASTbooks.