Εφιστούμε την προσοχή σας, στις περιπτώσεις που δεν έχουν κατατεθεί  ή υποβληθεί στο ΓΕΜΗ,  ακόμα τα προκαταρτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ έως και την 10/6/2013 ( 20 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της ΓΣ της 30/06/2013) και πρόκειται να κατατεθούν από σήμερα 11/06/2013  έως  και την ημερομηνία της παράτασης 10/07/2013,  να προσαρμόσετε την ημερομηνία σύγκλισης της  ΓΣ, ώστε να μην ξεπερασθεί το 20ήμερο για την εμπρόθεσμη υποβολή των προκαταρτικών στο ΓΕΜΗ.

 

Η  30/6/2013 σαν ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κατάθεση των προκαταρτικών μετά τις 10/6/2013 και ενδεχομένως τίθεται θέμα ακυρότητας της,  διότι έχει ξεπεραστεί το 20ήμερο.  

Δείτε την τροπολογία που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010.» και αφορά ουσιαστικά την έμμεση παράταση για την κοινοποίηση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.
Αιτιολογική έκθεση:

Η αλλαγή της επί δεκαετίες πρακτικής για την καταχώρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που επήλθε με το ν. 4072/2012 δεν έγινε εγκαίρως γνωστή στις επιχειρήσεις σχετικά με τους τρόπους πραγματοποίησής της. Τα Επιμελητήρια καθυστέρησαν να ενημερώσουν τα μέλη τους για τις νέες δυνατότητας δημοσιότητας και, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, υπήρξε αδυναμία εμπρόθεσμης καταχώρησης από τις Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) κάθε Επιμελητηρίου, των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων οικονομικού έτους 2013. Καθίσταται επομένως αναγκαία, ελλείψει υπαιτιότητας των επιχειρήσεων, η άρση, με νομοθετική ρύθμιση, των συνεπειών εκπρόθεσμης καταχώρησης των στοιχείων αυτών στο Γ.ΕΜ.Η., μόνον για το τρέχον έτος και μόνον για έναν μήνα από την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνία, δηλαδή μέχρι 10 Ιουλίου 2013.

Ειδικά για τη χρήση που έληξε 31/12/2012, οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920 (Α” 37), στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α” 91) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 69του ν. 4072/2012 (Α” 86) για τη σύγκληση τη Γενικής Συνέλευσης παρατείνονται μέχρι τις 31/7/2013.

Με την ανωτέρω τροπολογία, εξαιρετικά για την χρήση 2012, η Γενική Συνέλευση (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) μπορεί να συγκληθεί έως την 31η Ιουλίου 2013.Κατά συνέπεια  η γνωστοποίηση (αποστολή)  στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 20 ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 10η Ιουλίου 2013.
Με αυτόν το έμμεσο τρόπο λοιπόν το Υπ. Ανάπτυξης επιτυγχάνει την παράταση που ανακοίνωσε λίγες ημέρες πριν.
πηγή: www.lsr.gr