Ερώτηση

789ΑΑ.  Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω στην περίπτωση που ο πελάτης μου κατά την ενημέρωση της κίνησης των τιμολογίων, μου ζητάει να παραποιώ τις τιμές των "Ζ" της ταμειακής μηχανής με σκοπό λιγότερο τζίρο της επιχείρησης, πως μπορώ να το αντιμετωπίσω για να είναι καλυμμένο το γραφείο;

Απάντηση

  Σύμφωνα με το Ν. 2523/1997, άρθρο 17, § 1-2 :
“1.Όποιος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, αποκρύπτει καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση, τελεί αδίκημα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βιβλία εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα.
2.Ο δράστης του αδικήματος αυτού τιμωρείται:
α) με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρύβει υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ.
β) με κάθειρξη. εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρύβει υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη και η διάρκεια της απόκρυψης.”
Άρθρο 5, § 10 :
“β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9................................................................”

   Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 20, § 5-6 του ίδιου νόμου, ισχύει ότι :
“5.Ως άμεσοι συνεργοί του αδικήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κάθε μορφής ή τύπου επιχείρησης ή όποιος συμπράττει με οποιονδήποτε τρόπο γενικά στη διάπραξη των αδικημάτων του παρόντος, ως τοιούτου νοουμένου και του υπογράφοντος τη δήλωση ως πληρεξούσιος.
6.Οι ανωτέρω αυτουργοί και συνεργοί τιμωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος είχαν την ιδιότητα αυτή και εφόσον γνώριζαν ή από την ιδιότητα τους και εν όψει των συγκεκριμένων περιστάσεων γίνεται φανερό ότι γνώριζαν για τις πράξεις ή παραλείψεις, με τις οποίες εκπληρώθηκαν οι όροι των αδικημάτων του παρόντος.”

   Ο Ν. 3842/2010 (άρθρο 17, § 9) προσδιορίζει πιο συγκεκριμένα την ευθύνη του λογιστή-φοροτεχνικού :
“9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονο¬μικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βι¬βλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορο¬λογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίο¬δο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρα¬τούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φο¬ρά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και την κατηγορία της άδειάς τους.»”

 Το ΠΔ 340/1998, άρθρο 14, § 2-3 προσδιορίζει τις τυχόν κυρώσεις που έχει :
“2.Η επαγγελματική ταυτότητα επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού αφαιρείται επίσης:
α) στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος και
β) εφ' όσον αποδεδειγμένα συνέπραξε σε πράξεις ή παραλείψεις που έχουν ως συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να μην εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση.
3.Η άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών αφαιρείται όταν εκλείψουν οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας του ή όταν αφαιρείται η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού του υπευθύνου ή των υπευθύνων για τη λειτουργία του.“

Συμπέρασμα :
Η ανακριβής καταχώρηση στα βιβλία, η απόκρυψη εισοδημάτων και η νόθευση (δηλ. η αλλοίωση δεδομένων μετά την έκδοση) φορολογικών στοιχείων συνιστούν παράβαση, η οποία τιμωρείται από το νόμο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο λογιστής έχει τεράστια ευθύνη και κυρώσεις, από πρόστιμα έως αφαίρεση άδειας και φυλάκιση (ανάλογα με την περίπτωση).
Συνεπώς, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα που να σας καλύπτει έαν προβείτε στην παραπάνω ενέργεια.

Η ομάδα της AST BOOKS.