Ερώτηση

651ΑΑ. Καλημέρα και συγχαρητήρια για την δουλεία σας. Έχω συνεργείο μοτοποδηλάτων-μοτοσυκλετών και παράλληλα έχει και ενοικιάσεις μοτοποδηλάτων. Αγοράζει εμπορεύματα για το συνεργείο που χρησιμοποιεί για επισκευές και για πώληση αλλά παράλληλα ορισμένα από τα εμπορεύματα αυτά τα χρησιμοποιεί και τις επισκευές στα μοτοποδήλατα που έχει για την ενοικίαση. Το ερώτημα είναι πως θα διαχωρίσουμε τα εμπορεύματα αυτά που  προορίζονται για πώληση και πως αυτά που καταλήγουν στα μοτοποδήλατα γιατί έχουμε θέμα στην φορολογία εισοδήματος (πώληση-παροχή) ευχαριστώ.

Απάντηση.

Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ άρθρο 4 παρ. 17,18  ορίζεται επακριβώς πως ακριβώς τηρείται το βιβλίο εσόδων εξόδων.

......“17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα:
α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός και η χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων.
β) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις.
γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις.
δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων.
ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος.
η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.
Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ αναλύεται στον χρόνο ενημέρωσης, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του Φ.Π.Α..”

Με τις παλιότερες διατάξεις (που δεν έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του νέου νόμου) και όσα διευκρινίστηκαν με το 1095418/636/214-11-07 έγγραφο της Διεύθυνσής ΚΒΣ, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών τα οποία πρόκειται να μεταπωληθούν αυτούσια (εμπορεύματα), καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων (α' ύλες κλπ) πρέπει να καταχωρούνται σε διακεκριμένες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων.
Τέλος, σύμφωνα με το έγγραφο 1032849/158/30.4.2009, ισχύει ότι σε περίπτωση που κατά την αγορά των αγαθών δεν είναι γνωστό ποια από αυτά θα μεταπωληθούν και ποια θα  χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων, αυτά πρέπει να καταχωρούνται στο σύνολό τους είτε ως αγορές εμπορευμάτων είτε ως αγορές αγαθών (α', β' υλών και υλικών συσκευασίας) για παραγωγή προϊόντων, ανάλογα με τον κύριο προορισμό τους. Στη συνέχεια, όταν ορισμένα από τα αγαθά αυτά, τα οποία έστω ότι έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων - εξόδων ως αγορές εμπορευμάτων, χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων, τότε πρέπει να εκδίδεται άμεσα γι' αυτά λογιστικό σημείωμα, το οποίο θα καταχωρείται αφενός στη στήλη των αγαθών για παραγωγή προϊόντων και αφετέρου αφαιρετικά από τη στήλη των αγορών εμπορευμάτων”.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η παραπάνω αντιμετώπιση μπορεί να εφαρμοστεί και στη δική σας περίπτωση, δηλαδή να καταχωρίσετε τις εν λόγω αγορές, είτε σαν αγορές εμπορευμάτων, είτε σαν δαπάνες για την παροχή υπηρεσίας και στη συνέχεια με την έκδοση λογιστικού σημειώματος να γίνονται οι απαραίτητες εγγραφές στα λογιστικά σας βιβλία , προκειμένου αυτά να  απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.