Ερώτηση

218ΑΑ.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε.(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ )ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (55%) ΔΑΠΑΝΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΙΩΝ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 1/7-30/6. ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 6/2009 ΜΕΧΡΙ  ΚΑΙ 09/2011,ΕΧΟΥΝ   ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΠΑΓΙΑ ,ΟΠΩΣ  ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ  ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ   ΕΣΠΑ.(ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 55%).ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  30/6/2009-30/6/2010 & 30/06/2011ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ  ΗΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΗ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ.ΤΟΝ 4/2012 ,ΚΟΠΗΚΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ  ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΠΟΣΟΥ 70.426,89  ΕΥΡΩ ( ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ 128.048,89  Χ 55% ).ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/2012 ΤΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ  ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ &  ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΚΑΝ .ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/6/2012  (ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΝ;

2) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ;

3)      ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΚΩΔ.ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΘΑ ΓΙΝΕΙ PRORATA ΣΤΗΝ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ (ΣΤΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ,ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ);

 

 

Απάντηση

Όσον αφορά τα πρώτα 2 ερωτήματα σας ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ. αρ. 1057838/10689πε/Β0012/16.4.2008 (Φορολογική μεταχείριση των επιχορηγήσεων που θα λάβουν νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ)έγγραφο του Υπ. Οικ., ισχύουν τα εξής:

 

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, για επενδύσεις που αφορούν αγορά παγίων στοιχείων, δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αλλά αποτελούν μειωτικά στοιχεία του κόστους των παγίων αυτών στοιχείων και οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετ. οι υπ’ αριθ. 1071908/1159/Α0012/ΠΟΛ.1176/17.6.1998 και 1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ.1093/5.5.1992 εγκύκλιοι).
2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών (π.χ. διαφήμιση, έρευνα αγοράς, επισκευές - συντήρηση κτιρίων) αποτελούν μειωτικό στοιχείο των δαπανών αυτών (σχετ. το υπ’ αριθ. 1028842/810/Α0012/2.4.2004 έγγραφό μας). 
3. Αναφορικά με τις επιχορηγήσεις για αγορά παγίων στοιχείων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την υπ’ αριθ. 1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ.1093/5.5.1992 ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.1892/1990, με την οποία δόθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις αυτές, βάσει αναπτυξιακών νόμων (π.χ. Ν.1262/1982, Ν.1892/1990). Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του ΕΓΛΣ τα πιο πάνω ποσά δεν θα φέρονται ως μειωτικό στοιχείο του κόστους, των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, αλλά με τα εισπραττόμενα κάθε φορά ποσά επιχορηγήσεων πιστώνεται ο λογαριασμός 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», με χρέωση των διαθεσίμων κ.λπ. Στο τέλος κάθε χρήσης μεταφέρεται από το λογαριασμό 41.10 με χρέωση αυτού, στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81.10 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» με την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασμούς και οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιμων παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν με τα ποσά των επιχορηγήσεων. 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι από τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται τελικά μόνο αυτές που αναλογούν στην αξία των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε
 (υπ’ αριθ. 1059203/10868/Β0012/21.7.2004 έγγραφό μας).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στις πιο πάνω επιχειρήσεις και οι οποίες αφορούν προσθήκες και βελτιώσεις παγίων.
4. Με το υπ’ αριθ. 1017311/10128/Β0012/11.3.2002 έγγραφό μας διευκρινίσθηκε ότι ο πιο πάνω λογιστικός χειρισμός των επιχορηγήσεων των παγίων επενδύσεων ακολουθείται σε κάθε περίπτωση είσπραξης επιχορήγησης, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων (Ν.1892/1990, Ν.2601/1998) είτε από την ΕΟΚ (σχετ. οι υπ’ αριθ. 29/1988, 41/1989, 60/1990 και 194/1994 γνωμοδοτήσεις του ΕΣΥΛ), με εξαίρεση τα ποσά που χορηγούνται με το Ν.3299/2004.

 

Έτσι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και αναλόγως τη σύμβαση που έχετε υπογράψει, παρουσιάζονται οι εξής περιπτώσεις:

 

Λογαριασμός 41.10 “Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων”

 

Α. Περίπτωση -Επιχορηγήσεις που συνιστούν αφορολόγητα αποθεματικά

Οι επιχορηγήσεις αυτές δίνονται απο το κράτος , τους δήμους κτλ. στην  επιχείρηση για την απόκτηση παγίων στοιχείων χωρίς κανένα όρο ή δέσμευση της επιχείρησης. Οι επιχορηγήσεις αυτές έχουν τον χαρακτήρα αφορολόγητου αποθεματικού. Το Υπουρ. Οικον. Με την ερμηνευτική εγκ. 1040321/10238/1992 ζητά τα λαμβανόμενα ποσά των επιχορηγήσεων να καταχωρούνται σε ζεύγος λογαριασμών τάξεως.

 

Το πάγιο θα υποβάλλεται στις νόμιμες αποσβέσεις ενώ ο λογαριασμός της επιχορήγησης θα παραμένει αμετάβλητος στην καθαρή θέση της επιχείρησης.(Πηγή Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΜ. ΣΑΚΕΛΗ)

 

Β. Περίπτωση -Επιχορηγήσεις που δεν  συνιστούν αφορολόγητα αποθεματικά

Σε περίπτωση που η επιχορήγηση δίδεται στην επιχείρηση με τον όρο ότι μειώνει το κόστος κτήσης των επιχορηγούμενων επενδύσεων , αυτό σημαίνει ότι η απόσβεση του επιχορηγούμενου κόστους κτήσεως της πάγιας επένδυσης δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.(Πηγή Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΜ. ΣΑΚΕΛΗ)

 

Περαιτέρω σύμφωνα με γνωμάτευση του Συμβουλίου λογιστικής Τυποποίησης «οι αποσβέσεις επί των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτούνται, αρχίζουν από τον χρόνο που αυτά καθίστανται έτοιμα προς λειτουργία. Η αναλογούσα επιχορήγηση αναγνωρίζεται ως απαίτηση, με πίστωση του αποθεματικού των επιχορηγήσεων, όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με τους όρους που την διέπουν και συνεπώς θα εισπραχθεί. Πρακτικά, η αναγνώριση γίνεται με την ολοκλήρωση του ελέγχου της επένδυσης και εφόσον δεν εκφράσθηκαν αμφισβητήσεις από αυτόν. Η απόσβεση της επιχορήγησης αρχίζει από τον χρόνο της αναγνώρισής της.»

 

Εφόσον όπως αναφέρετε στο ερώτημά σας η είσπραξη της επιχορήγησης κατέστη βέβαιη το 2012 (οπότε και πραγματοποιήθηκε), η εγγραφή της επιδότησης στον λογαριασμό 41.10 θα πρέπει να γίνει στη χρήση του 2012. Από την ίδια χρήση θα αρχίσει και η «απόσβεσή» της.

 

Επιπροσθέτως όσον αφορά το ποσό της «απόσβεσης» που αναλογεί στις προηγούμενες χρήσεις 2009 έως και 2011, η γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ 194/2120/1994 ορίζει τα εξής:

«Σε απάντηση της επιστολής σας 5000/1419/23.12.93, σας γνωρίζουμε ότι, για το λογιστικό χειρισμό των λαμβανομένων (από το Δημόσιο ή την ΕΟΚ) επιχορηγήσεων για την πραγματοποίηση πάγιων επενδύσεων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγρ. 2.2.402 περίπτ. ζ' (εδάφια α', β' και γ' ) του Ελληνικού Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου.

Η εφαρμογή του χειρισμού αυτού δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι απαλλάσσεσθε της φορολογίας εισοδήματος. Για την τακτοποίηση των προηγούμενων χρήσεων, κατ' ανάγκη πρέπει (με εγγραφή στην παρούσα χρήση) το σχετικό ποσό (που αντιστοιχεί στις αποσβέσεις κ.λπ., όπως ορίζεται στο Ε.Γ.Λ.Σ.) να μεταφερθεί από το λογαριασμό 41.10"επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων", στην πίστωση του λογαριασμού 82.01 "έσοδα προηγούμενων χρήσεων" (και ανοιγόμενου ιδιαίτερου τριτοβάθμιού του).

 

Επομένως οι εγγραφές που κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να κάνετε είναι οι παρακάτω:

 

Έστω ότι την 1/1/2009 αγοράστηκε πάγιος εξοπλισμός γραφείου αξίας 200.000. Επίσης, για ευκολία στους υπολογισμούς, υποθέτουμε ότι ο συντελεστής απόσβεσης είναι 10 % (δηλαδή μέχρι και το 2011 έχουν λογιστεί συνολικά αποσβέσεις  200.000 *0,1 *3 = 60.000) . Η εταιρεία έλαβε για τα πάγια αυτά επιχορήγηση 100.000 το 2012.

Εγγραφές στη χρήση 2012

Είσπραξη επιχορήγησης

Λογαριασμός (1) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.03 Καταθέσεις όψεως σε € 100.000  
41.10 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων   100.000

Αποσβέσεις παγίων χρήσης 2012

Λογαριασμός (2) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

(200.000  * 0,1 = 2.000)

20.000  
14.99 Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός   20.000

«Απόσβεση» επιχορήγησης

Λογαριασμός (3) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
41.10 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 40.000  
81.10.05 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

(100.000  * 0,1 = 10.000)

  10.000
82.01.11  Αναλογούσες σε προηγούμενες χρήσεις επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

(100.000 * 0,1 * 3 = 30.000)

  30.00

 

Τέλος, το Υπουρ. Οικον. με την ερμηνευτική εγκ. 1040321/10238/1992 ζητά τα λαμβανόμενα ποσα των επιχορηγήσεων να καταχωρούνται σε ζευγος λογαριασμών ταξεως.

Επομένως το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να καταχωρηθεί σε χρέωση υπολογαριασμού 04 “λ/μοι πληροφοριών χρεωστικοί” και πίστωση του λογαριασμόυ 08 “λ/μοι πληροφοριών πιστωτικοί”.

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα σας, ισχύουν τα εξής:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2859/2000, ορίζεται ότι:

 

1. Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών.
Το ποσοστό αυτό βρίσκεται με βάση κλάσμα που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρανομαστή το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθμητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.
Στο παρανομαστή του κλάσματος συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19.

Περαιτέρω, με το φυλλάδιο Νο 34 το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθάρισε τα εξής:

Την υποχρέωση της δημιουργίας του κλάσματος της pro-rata, έχει ο υποκείμενος ο οποίος εκτός από τα έσοδα με δικαίωμα έκπτωσης έχει και έσοδα που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης, όπως πράξεις του άρθρου 22 (εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη - πρωτοβάθμια, ασφάλειες, χρηματοοικονομικές κ.λ.π.), του άρθρου 44 (μεταπωλητές ή λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων καπνών).

Τονίζεται ότι, στην περίπτωση που υποκείμενος έχει την υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος δεν θα συμπεριλάβει στον παρανομαστή του κλάσματος τυχόν εξαιρούμενα έσοδα, παρά μόνον τις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις που δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας.

 

Τέλος, με την 1056/2002, ισχύει ότι:

Δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του Φ.Π.Α. δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών).

Από τις ανωτέρω εξαιρούμενες πράξεις, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρανομαστή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγομένων στο φόρο. τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης,

Παράδειγμα Ι:

Επιχείρηση πραγματοποιεί:

- πωλήσεις προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας 20.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 23% (πράξεις φορολογητέες)

- λαμβάνει επιδότηση για αγορά παγίων 10.000,00 Ευρώ (πράξη εξαιρούμενη).

Σε αυτή την περίπτωση δεν θα δημιουργηθεί πλέον κλάσμα με αυτού του είδους τις πράξεις.

Αντίθετα, εφόσον η επιχείρηση αυτή πραγματοποιεί πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και παράλληλα πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. πράξεις άρθρου 22, του ν. 2859/2000), επειδή υπάρχει υποχρέωση προσδιορισμού του εκπιπτόμενου φόρου των κοινών εισροών θα πρέπει να δημιουργηθεί το εν λόγω κλάσμα.

Στην περίπτωση αυτή (που έχει ήδη δημιουργηθεί το κλάσμα προσδιορισμού) στον παρονομαστή του κλάσματος αυτού εκτός από το σύνολο των εκροών (με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης) θα πρέπει να συμπεριληφθούν από τις εξαιρούμενες πράξεις μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, εφόσον αυτές δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας (δηλαδή δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών).

Παράδειγμα II

Αν στο παραπάνω παράδειγμα η επιχείρηση είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις προϊόντων στο εσωτερικό της χώρος 20.000,00 Ευρώ έλαβε επιδότηση για αγορά παγίων 10.000,00 Ευρώ

και έσοδα από ενοίκιο 3.000,00 Ευρώ ( αρθ. 22 Ν. 2859/2000)

θα ήταν υποχρεωμένη να δημιουργήσει το κλάσμα (λόγω των εσόδων από τα ενοίκια) και να συμπεριλάβει στον παρανομαστή και την επιδότηση των 10.000,00 Ευρώ

20.000,00 Ευρώ = 0,606 = 61%
20.000,00 Ευρώ + 3.000,00 Ευρώ + 10.000,00 Ευρώ  

το ποσοστό του δικαιώματος έκπτωσης το οποίο θα εφαρμόζει στο φόρο των κοινών εισροών είναι 61%.

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, γνώμη μας είναι ότι αν οι επιδοτήσεις αυτές  δε συνδέονται με την τιμή της υπηρεσίας που παρέχετε, αναγράφονται στον κωδικό 310 της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και στον κωδικό 611 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται αν το πάγιο  ή οι δαπάνες που κάνατε αποτελούν μέρος των κοινών εισροών.

Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για το κλάσμα pro-rata μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μας “ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΦΠΑ”

Η ομάδα της AST BOOKS.