Ερώτηση

709ΑΑ. Γιατρός ενδιαφέρεται να αγοράσει ιατρικό εξοπλισμό και ρωτά αν μπορεί να απαλλαγεί από την πληρωμή ΦΠΑ του τιμολογίου. Αν ναι, ποια είναι η διαδικασία απαλλαγής βάση ποιου νόμου και αν όχι βάση ποιων διατάξεων;

Απάντηση

Οι απαλλαγές από το ΦΠΑ παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθορίζονται από τις διατάξεις  του Κεφαλαίου ΣΤ΄ - Απαλλαγές από το φόρο (άρθρα 22-29) του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000). Στις απαλλαγές των σχετικών διατάξεων δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση που αναφέρεται στην ερώτηση.

Περαιτέρω με την  Α.Υ.Ο. Π.2869/2389/ΠΟΛ. 137/4.5.1987 (ΦΕΚ 236Β'/12.5.1987) δόθηκε η δυνατότητα αναστολής καταβολής ΦΠΑ που αναλογεί στην εισαγωγή ή την αγορά στο εσωτερικό καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εν γένει εξοπλισμού που πραγματοποιείται μόνο από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και από αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α. Μάλιστα με άρθρο 3  Ν.2093/92, Η αριθμ. Π.2869/2389/ΠΟΛ. 137/4.5.1987 (ΦΕΚ 236 Β'), εφαρμόζεται μόνο εφόσον ο αναλογών Φ.Π.Α. για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή είναι ίσος ή μεγαλύτερος των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).

Ακόμη, με την ΠΟΛ.246/26.8.1987, εχουν διευκρινιστεί τα εξής:
“(.....)
Στις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν υπάγονται γενικά οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. έστω και αν χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα. όπως οι επιχειρήσεις επισκευής μηχανών γραφείου, επισκευής ηλεκτρικών συσκευών, επισκευής υποδημάτων, επισκευής ρολογιών, τα κομμωτήρια, τα ινστιτούτα καλλονής. Οι φωτογράφοι, καθώς και οι επιχειρήσεις απλής αναπαραγωγής κινηματογραφικών. τηλεοπτικών ταινιών και βιντεοταινιών, έστω και αν η αναπαραγωγή γίνεται από τον ένα τύπο ταινίας στον άλλο ή αν μεταγλωττίζονται ή υποτιτλίζονται πριν αναπαραχθούν.

Επομένως πότε μία επιχείρηση χαρακτηρίζεται σαν βιομηχανία ή βιοτεχνία, είναι θέμα πραγματικό και θα κρίνεται µε βάση το στοιχεία του φακέλου του υποκείμενου.
Συμπληρωματικό στοιχείο προκειμένου ο οικον. έφορος να κρίνει ότι πρόκειται για βιοτεχνική επιχείρηση της παραγράφου 1 της απόφασης Π.2869/87ΠΟΛ.137/4.5.1987, αποτελεί η βεβαίωση του βιοτεχνικού επιμελητηρίου από την οποία θα φαίνεται και η επαγγελματική κατηγορία της επιχείρησης.”

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αγορά καινουριου ιατρικού εξοπλισμού από γιατρό δεν μπορεί να τύχει απαλλαγής ΦΠΑ.

Η ομάδα της AST BOOKS.