Αθήνα, 13 Ιουνίου 2013

Αρ.Πρωτ: ΠΟΛ. 1139

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στις τελωνειακές αρχές καπνοβιομηχανιών προϊόντων.

 

Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, αναφορικά με θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που πραγματοποιείται στις τελωνειακές αρχές κατά την εκκαθάριση των φόρων με την κατάσταση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ.5 του Ν.2960/01 - Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας-, οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες, εκτός των περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 113 του ως άνω νόμου και οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών, ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των εισροών τους κατά την εκκαθάριση των φόρων που γίνεται με την κατάσταση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών αντίστοιχα, με βάση τα δικαιολογητικά δαπανών που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της κατάθεσης του παραστατικού εγγράφου ή της εκκαθάρισης των φόρων κατά περίπτωση.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν.2859/00 -Κώδικας ΦΠΑ-, οι υπόχρεοι καταβολής του ΦΠΑ που οφείλεται κατά τη θέση σε ανάλωση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του άρθρου 30 κατά την εκκαθάριση των φόρων που γίνεται με την αίτηση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, με βάση τα δικαιολογητικά του άρθρου 32 του ίδιου νόμου που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της εκκαθάρισης.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν.2859/00 το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ γεννάται κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του ίδιου νόμου.

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου, καθορίζονται οι περιπτώσεις δαπανών για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και συνεπώς, δικαιολογητικά που προσκομίζονται χωρίς να συνάδουν με τις ως άνω διατάξεις απορρίπτονται.

4. Με τις διατάξεις της αρ. Δ.634/93 ΑΥΟ (ΦΕΚ 343 Β) καθορίστηκε η διαδικασία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 της εν λόγω ΑΥΟ, προβλέπεται ότι κατά την εκκαθάριση της αίτησης φορολογίας καπνοβιομηχανικών προϊόντων, το ενδιαφερόμενο δικαιούχο έκπτωσης πρόσωπο προκειμένου να τύχει της ως άνω έκπτωσης υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα πρωτότυπα των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που περιγράφονται στην εν λόγω ΑΥΟ (αριθμ. τιμολογίου, ΑΦΜ εκδότη, αξία αγαθών ή υπηρεσιών ,ποσό ΦΠΑ, κλπ).

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών των εγκεκριμένων αποθηκευτών, των εγγεγραμμένων παραληπτών, εκτός των περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 113 του Ν.2960/01 και των εισαγωγέων βιομηχανοποιημένων καπνών ασκείται κατά το χρόνο εκκαθάρισης των φόρων που γίνεται με την αίτηση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών με βάση τα τιμολόγια ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου.

6. Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ασφάλειας του δικαίου, της ουδετερότητας του φόρου και της ίσης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και το γεγονός ότι το δικαίωμα έκπτωσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μηχανισμού ΦΠΑ σας γνωρίζουμε ότι τούτο δεν δύναται να περιοριστεί εξαιτίας διαδικαστικών θεμάτων που ανακύπτουν στις τελωνειακές αρχές (έλλειψη προσωπικού, όγκος τιμολογίων κλπ), καθόσον αυτό αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις.

Κατόπιν τούτου, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές παρακαλούνται όπως προβαίνουν κατά προτεραιότητα στον έλεγχο των προσκομιζόμενων κατά τα ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να πραγματοποιείται άμεσα κατά την εκκαθάριση των φόρων η προβλεπόμενη έκπτωση του ΦΠΑ εισροών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα προβαίνουν στην έκπτωση του ΦΠΑ εισροών με βάση τα δηλωθέντα από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία κατά τα διαλαμβανόμενα στην αρ. Δ.635/12-5-93 ΑΥΟ και εφόσον δεν έχει καταστεί δυνατός ο έλεγχος κατά το στάδιο της εκκαθάρισης των φόρων, ο έλεγχος των στοιχείων αυτών θα πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιπροσθέτως όταν από τον έλεγχο αυτό διαπιστώνεται μη ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, οι εν λόγω αρχές προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες (συμπληρωματική χρέωση, κολασμό παραβάσεων κλπ).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α.Α.

ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ