Ερώτηση

785ΑΑ. Κάποιος που έχει τροχόσπιτο και μένει σε  αυτό χωρίς να έχει ιδιόκτητη ή μισθωμένη  κατοικία ,πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει  ότι μένει κάπου ή ότι είναι  φιλοξενούμενος;Το τροχόσπιτο πώς αντιμετωπίζεται στο Ε1;Δηλώνεται μόνο η αγορά του ή και το τεκμήριο κάθε χρόνο;Θεωρείται Ι.Χ. Αυτοκίνητο;

 

Απάντηση

Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, θεωρούμε ότι η δήλωση τόπου κατοικίας είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ως τόπο μόνιμης κατοικίας έχετε το τροχόσπιτο, τότε θεωρούμε πως έχει εφαρμογή η απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για τους φορολογούμενους σκηνίτες / νομάδες(διαμονή σε σκηνή) συμπληρώνεται ο κωδικός 801 της τέταρτης σελίδας του εντύπου Ε1 με τον Α.Φ.Μ. 000000000 (9 μηδενικά).

Όσον αφορά το ερώτημα για την αντικειμενική δαπάνη, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΦΕ, προβλέπεται ότι:
“γ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής: αα) για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ββ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, γγ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και δδ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.
Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής:
αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη.
ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους.
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους. .........”

Περαιτέρω, στο Ν. 3986/2011, άρθρο 35, § 1, αναφέρεται καθαρά ότι τα τροχόσπιτα περιλαμβάνονται στην κατηγορία επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.).

Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι για τα τροχόσπιτα θα υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη ανάλογα με τα κυβικά τους.

Τέλος όσν αφορά τη δαπάνη απόκτησης του τροχόσπιτου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΚΦΕ, προβλέπονται τα εξής:
“Ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:
α) Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρηματικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγμάτων που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας.

Η ομάδα της AST BOOKS.