Ερώτηση

771ΑΑ. Πολιτικός μηχανικός έχει έγγραφη σύμβαση με μία εταιρία την οποία ανανεώνει κάθε χρόνο. Η εταιρεία αυτή είναι και ο μοναδικός του πελάτης τα τελευταία 5 χρόνια. Για την παροχή των υπηρεσιών του χρησιμοποιεί τη δική του έδρα, τον δικό του εξοπλισμό και τα δικά του μεταφορικά μέσα κάτι το οποίο αναφέρεται ρητά και στη σύμβασή του. Το οικ. έτος 2010 φορολογήθηκε με μοναδιαίο συντελεστή καθαρού κέρδους 72% σύμφωνα με την τότε νομοθεσία. Τα οικ. έτη 2011 και 2012 φορολογήθηκε με βάση έσοδα - έξοδα σύμφωνα με την τότε νομοθεσία.

α. Για το οικονομικό έτος 2013 μπορεί να επιλέξει "ΝΑΙ" στον κωδικό 019 του πίνακα 2 του Ε1 ώστε να πληρώσει τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ αντί 650;

β. Αν επιλέξει "ΝΑΙ" στον κωδικό 019 του πίνακα 2 του Ε1, το φορολογητέο του εισόδημα θα υπολογισθεί με βάση έσοδα-έξοδα ή μόνο με τα έσοδα;

γ. Για το οικονομικό έτος 2014 θα μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί ώς ελεύθερος επαγγελματίας με βάση έσοδα-έξοδα αν αυτό τον συμφέρει αντί να φορολογηθεί ως μισθωτός που δεν τον συμφέρει γιατί δεν θα μπορεί να δικαιολογήσει έξοδα;

 

Απάντηση
Όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα ισχύουν τα εξής:
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, προβλέπεται ότι “Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και
ββ) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.”

Περαιτέρω, με τις οδηγίες συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται ότι:
Κωδικός 019/020: Σημειώστε ‘’Χ’’ πάνω στη λέξη ‘’ΝΑΙ’’, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγος σας είστε επιτηδευματίας που εκδίδει ΑΠΥ, ασκείτε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα και έχετε έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων σας προέρχεται από ένα (1) από αυτά τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας.”
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι από τη στιγμή που πληρείτε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε τον εν λόγω κωδικό και να καταβάλλετε μειωμένο τέλος επιτηδεύματος.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, ισχύουν τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση α' της  παράγραφο 1 του άρθρου 28 του  νόμου 4110/2013, η προσθήκη του προτελευταίου εδαφίου στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά και κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012), θα φορολογηθείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας (έσοδα – έξοδα). Η συμπλήρωση του κωδικού 019 για το οικονομικό έτος 2013, επηρεάζει μόνο το τέλος επιτηδεύματος.

Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημά σας, με την επιφύλαξη κάποιας αλλαγής με το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί, το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (που σας παραθέσαμε στην απάντηση του πρώτου ερωτήματος), δεν παρέχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες ή από ελευθέρια επαγγέλματα, αλλά ορίζει ότι από τη στιγμή που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται εκεί, τότε το εισόδημα θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Βέβαια, άποψη μας είναι ότι το κατά πόσο θα συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις, είναι θέμα που εξαρτάται από εσάς. (π.χ. Εάν θα υπάρχει έγγραφη σύμβαση με όλα τα πρόσωπα που θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας).
 

Η ομάδα της AST BOOKS.