ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

17 Ιουνίου 2013

Θέμα: Κοινωνικές διατάξεις μεταφορών - Ταχογράφος - Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών - Τρίτη εγκύκλιος εφαρμογής Κανονισμού (ΕΟΚ) 3821/85, Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 και Οδηγίας 2006/22/ΕΚ.

 

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. Φ450/10735/1241/23-3-2012 πρώτη εγκύκλιος μας (ΑΔΑ Β44Χ1-Ζ3Ε). Η υπ΄ αριθμ. Φ450/746/79/31-12-2013 δεύτερη εγκύκλιος μας (ΑΔΑ ΒΕΦΔ1-Τ2Δ)

 

1. Κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτημάτων που απευθύνονται στις υπηρεσίες μας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) 3821/85 και (ΕΚ) 561/2006.

 

Χρήση φύλλου καταγραφής αναλογικού ταχογράφου

2. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού αριθ. 3821/85, ο οδηγός χρησιμοποιεί το φύλλο καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου κάθε ημέρα οδήγησης, αρχίζοντας από την στιγμή που παραλαμβάνει το όχημα. Το φύλλο καταγραφής αφαιρείται από την συσκευή ελέγχου μετά το πέρας της εργάσιμης ημέρας, εκτός εάν η αντικατάστασή του επιτρέπεται με άλλο τρόπο, για παράδειγμα, αφαίρεση και τοποθέτησή του στη θέση συνοδηγού, σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης. Το φύλλο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για περίοδο μακρύτερη από εκείνη για την οποία έχει προβλεφθεί.

3. Διευκρινίζεται ότι από καμία διάταξη των κανονισμών 561/2006 ή 3821/85 δεν προβλέπεται υποχρέωση τοποθέτησης ή/και αντικατάστασης του φύλλου "ημερολογιακά", δηλαδή δεν απαιτείται η τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φύλλου στις 24:00/00:00 κάθε νέας ημέρας, εάν η ώρα αυτή δεν είναι και η πραγματική ώρα λήξης της εργάσιμης ημέρας του συγκεκριμένου οδηγού. Το μέγιστο χρονικό διάστημα χρήσης του φύλλου καταγραφής ορίζεται μόνο από την χωρητικότητά του.

 

Απόδειξη χρόνου ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης

4. Η ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση του οδηγού αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

(α) με τις καταγραφές της συσκευής ελέγχου, στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται να λαμβάνεται η ανάπαυση μέσα στο όχημα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οδηγός χειρίζεται την συσκευή ελέγχου ώστε να καταγράφει την περίοδο ανάπαυσης κάτω από το κατάλληλο σύμβολο (άρθρο 15.3.δ Κανονισμού 3821/85). Σε κάθε περίπτωση, οι καταγραφές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μέγιστη χωρητικότητα του φύλλου καταγραφής ή της κάρτας οδηγού. Εάν το φύλλο καταγραφής ή η κάρτα οδηγού έχουν παραμείνει στην συσκευή ελέγχου για χρόνο που υπερβαίνει την μέγιστη χωρητικότητά τους, με αποτέλεσμα την διπλοεγγραφή χρόνου ανάπαυσης, τα όργανα ελέγχου βεβαιώνουν την παράβαση με αριθμό Ζ17 ή Ζ18 της κυα Φ450/51477/5520/2011 (ΦΕΚ Α΄ 2687), ανάλογα εάν υπήρξε ή όχι απώλεια δεδομένων.

(β) με χειρόγραφες καταγραφές, όταν ο οδηγός βρίσκεται μακρυά από το όχημα και δεν μπορεί κατά συνέπεια να χειριστεί την συσκευή ελέγχου (άρθρο 15.2 εδ. β΄ Κανονισμού 3821/85). Στην περίπτωση του αναλογικού ταχογράφου, οι χειρόγραφες καταγραφές γίνονται επί του φύλλου, είτε με το χέρι είτε με αυτόματη καταγραφή, χωρίς να επηρεαστούν τα δεδομένα που έχουν ήδη καταγραφεί. Στην περίπτωση του ψηφιακού ταχογράφου, τα δεδομένα της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης καταχωρούνται στην κάρτα οδηγού με χρήση της δυνατότητας χειρόγραφης καταχώρισης που διαθέτει η συσκευή. Εάν ο οδηγός δεν είναι σε θέση να επιδείξει στα όργανα του καθ΄ οδόν ελέγχου τις χειρόγραφες καταγραφές για τις περιόδους ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης των τελευταίων 28 ημερών, βεβαιώνεται η παράβαση με αριθμό 05 της κυα Φ450/51477/5520/2011.

 

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.

 

Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών
Βασίλειος Καλλιβωκάς