Αριθμ. Δ6Α 1092694ΕΞ2013

Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21−9−2011 (Β΄ 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α΄ και Β΄ Τάξεως.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ: FEK 1404-10-6-2013