Ερώτηση

779ΑΑ.    Συνταξιούχος αγρότης καλλιεργεί  αγροτικά προϊόντα και παίρνει επιδοτήσεις. Δικαιούται τις 3000,00 ευρώ του κωδικού 339-340;

 

Απάντηση

Με την ΠΟΛ.1110/7.4.1995 Φορολογία γεωργικού εισοδήματος, έχουν διευκρινιστεί τα ακόλουθα:
Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για τη φορολογία του γεωργικού εισοδήματος, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Ποιοί θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες;
Αγρότης (γεωργός), κατά κύριο επάγγελμα θεωρείται, σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στην 339899/5.4.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας για εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου 2328/91 ΕΟΚ, το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, (ιδιοκτήτης, μισθωτής ή
αγρολήπτης της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως), λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του συνολικού του εισοδήματος από την απασχόλησή του στη γεωργική εκμετάλλευση και απασχολείται αυτοπροσώπως και επαγγελματικά τουλάχιστον κατά το 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησής του.
Συνεπώς, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης είναι μόνο εκείνος που ασχολείται προσωπικά ή με μέλη της οικογένειάς του σε κατά κύριο λόγο αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έστω και αν συμπληρωματικά, λόγω του είδους και της έκτασης των καλλιεργειών χρησιμοποιεί και ξένους εργάτες. Ακόμη θεωρούνται ως απασχολούμενοι κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες η σύζυγος του γεωργού ή κτηνοτρόφου, εφόσον απασχολείται προσωπικά με γεωργικές εργασίες σε ιδιόκτητες ή μισθωμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύεται τα κτήματα που της έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από το σύζυγό της.
Επίσης, θεωρείται κατά κύριο επάγγελμα αγρότισσα, η σύζυγος που απασχολείται με τη γεωργία σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ έστω και εάν συγχρόνως είναι ασφαλισμένη μόνο σε κλάδο υγείας του ασφαλιστικού φορέα του συζύγου της. Ακόμη, ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται και ο
μισθωτής ή αγρολήπτης (σέμπρος) της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και κατατεθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Ειδικά για το οικον. έτος 1995 εφόσον δεν υπάρχουν τα συμφωνητικά αυτά, θα συνυποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 στις οποίες θα δηλώνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγρφο 3 του παρόντος.
Σημειώνεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών (σχετ. 1091717/Α0012/23.9.1992 και 1018050/ΠΟΛ.1042/8.2.19.1993 διαταγές) η συνταξιοδότηση του αγρότη από τον ΟΓΑ μετά το 65ο έτος της ηλικίας τους λόγω γήρατος καθώς και η συνταξιοδότηση αυτού λόγω αναπηρίας, δεν αναιρεί την ιδιότητά του, ως αγρότη, εφόσον βεβαίως εξακολουθεί αυτός και μετά την συνταξιοδότησή του να ασκεί τη σχετική δραστηριότητα. Η κρίση, σχετικά με το αν το πρόσωπο αυτό ασχολείται, μετά τη συνταξιοδότησή του από τον ΟΓΑ με γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ως θέμα πραγματικό ανήκει στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.
Διευκρινίζεται ότι η τυχόν απόκτηση, από τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, εισοδήματος, που δεν προέρχεται από την άσκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης (όπως ενοίκια ακινήτων, μερίσματα μετοχών ανωνύμων εταιριών κ.λπ.), ανεξαρτήτως του ύψους αυτού του εισοδήματος, δεν ασκεί επίδραση στο χαρακτηρισμό του φορολογουμένου ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.
Επίσης διευκρινίζεται ότι, ο πιο πάνω θεωρούμενος ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης δεν χάνει την ιδιότητά του αυτή αν περιστασιακά απασχοληθεί για λιγότερο από 6 μήνες και σε άλλες εργασίες μη αγροτικές, έστω και αν απαιτείται για αυτό το διάστημα ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, εφόσον βέβαια εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος και στον ΟΓΑ.
Δεν θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έστω και αν αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις:
α) Οι αγρότες που έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, εκτός εκείνων που έχουν πρόωρα συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας.
β) Τα πρόσωπα που ασχολούνται σε εξωγεωργικά επαγγέλματα όπως π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ, μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, συνταξιούχοι στο ΙΚΑ, συνταξιούχοι των παραπάνω κατηγοριών και λοιποί επιτηδευματίες.
γ) Εκείνοι, που απλώς διευθύνουν ή επιβλέπουν τις εργασίες της γεωργικής επιχείρησης ή έχουν τον κίνδυνο της επιχείρησης, χωρίς να απασχολούνται με τη γεωργία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1:
Κωδικοί 339-340. Γράψτε το αντίστοιχο ποσό που απαλλάσσεται από το φόρο, κατά περίπτωση, μόνο αν είσθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Συνεπώς ο συνταξιούχος αγρότης  που μετά την συνταξιοδότησή του να ασκεί τη σχετική δραστηριότητα, θέμα πραγματικό,  κατά τη γνώμη μας δικαιούται την έκπτωση, καθώς όπως διευκρινίστηκε ανωτέρω, θεωρείται κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εκτός αν έχει συνταξιοδοτηθεί πρόωρα και επομένως έχει χάσει αυτή του την ιδιότητα.
 

 

Η ομάδα της AST BOOKS.