Αθήνα, 18-6-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24

Θέμα : Κατάργηση των εισφορών 2% και 2%ο υπέρ του Τ.Ε.Ε.

Με αφορμή το αρ. πρωτ. 9001/24-4-2013 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - με το οποίο δίνονται οδηγίες σε δημόσιες υπηρεσίες - σχετικά με το θέμα των εισφορών ποσοστών 2% και 2%0 υπέρ του Τ.Ε.Ε, σάς υπενθυμίζουμε ότι εκδόθηκε αρμοδίως η αρ. 32/2012 σχετική εγκύκλιος της Γ.Γ.Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι με την παράγρ. Η.6, του άρθρου πρώτου, εδάφιο 4 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α΄ 222) καταργήθηκε από 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ, η υποχρέωση καταβολής των ανωτέρω εισφορών και συνεπώς αυτές δεν εισπράττονται πλέον υπέρ οποιουδήποτε φορέα.

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας και να μεριμνήσετε για την πιστή εφαρμογή της.

Επιπλέον, η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr) και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.

Με εντολή Αν.Υπ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ