Ερώτηση

241ΑΑ.    ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑ:

1) ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) ΜΕ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΤΙ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ;

2) Ο ΙΔΙΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΓΙΝΕ Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ".ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;

3) ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 

 

Απάντηση

Όοσν αφορά το πρώτο ερώτημα σας, ισχύουν τα εξής:

 Σύμφωνα με το υπ. αρ. 1091531/7453/1653/Δ0014/25-09-2009 έγγραφο του υπ. Οικ., ισχύουν τα εξής:

Β. Χρόνος και τρόπος υποβολής του πίνακα.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ και υποβάλλεται για κάθε ημερολογιακό μήνα για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010.

Αν σε κάποια ημερολογιακή περίοδο ο υπόχρεος δεν πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, λήψη υπηρεσιών, εκπτώσεις ή επιστροφές, δεν υποχρεούται να υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Οι υπόχρεοι υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μετά από αίτηση/εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο TAXISnet (www.taxisnet.gr), πιστοποιούνται και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. 

Η πρόσβαση στο ΤΑΧΙSnet για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων είναι εφικτή με την χρήση των κωδικών αυτών. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το υπόχρεο πρόσωπο. 

Οι κωδικοί αποτελούν απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο υπόχρεο πρόσωπο να τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το ίδιο ή πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτών και να έχουν την δυνατότητα χρήσης τους.

Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο ειδικό δίκτυο TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρησης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ. αρ. 1091531/7453/1653/Δ0014/25-09-2009 έγγραφο του υπ. Οικ., ισχύουν τα εξής:

Ε. Δήλωση της έναρξης ή παύσης της ενδοκοινοτικής παροχής και λήψης υπηρεσιών.

Με το Ν. 3763/27.5.2009/ΦΕΚ80Α΄ προστέθηκαν νέες περιπτώσεις δ΄ και ε΄ στην παράγραφο 1 του άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις οποίες το πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένο να δηλώνει την έναρξη ή την παύση της παροχής ή λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται με «την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών» στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η δήλωση είναι απαραίτητη για την ενημέρωση του μητρώου του υπόχρεου για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα προσώπου και ειδικότερα για τις ανάγκες του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς Φ.Π.Α. (VIES) και την δυνατότητα πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών από το πρόσωπο αυτό. Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται και για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Έτσι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ορθά σας ενημέρωσαν από τη Δ.Ο.Υ.

 

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα σας, ισχύουν τα εξής:

Τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης δι-ακίνησης αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τελωνειακούς δασμούς και διαδικα-σίες όμως προκύπτουν υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις. Οι ελληνικές επιχει-ρήσεις που επιλέγουν να συναλλαγούν με επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έναρξης ενδοκοινο-τικών συναλλαγών στο μητρώο της εφορίας που υπάγονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της συναλλαγής ώστε να γραφτούν στο σύστημα VIES. To VIES είναι σύστημα ελέγχου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VAT

INFORMATION EXCHANGE SYSTEM). Με την εγγραφή στο σύστημα, ο υποκεί-μενος λαμβάνει τον ευρωπαϊκό αριθμό ΦΠΑ (VAT NUMBER), τον οποίο πρέ-πει να χρησιμοποιεί σε κάθε ενδοκοινοτική συναλλαγή. Με το σύστημα VIES ο πωλητής έχει τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να ελέγχει την εγκυ-ρότητα του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή, τον τόπο εγκατάστασής του και κατά συνέπεια διασφαλίζεται ότι ο αγοραστής θα δηλώσει τη συναλλαγή σαν εν-δοκοινοτική απόκτηση και κατά συνέπεια θα φορολογηθεί στο κράτος-μέ-λος εγκατάστασής του.

Κάθε επιχείρηση που διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές αποστολής ή λή-ψης αγαθών και υπηρεσιών έχει την υποχρέωση να υποβάλει ηλεκτρονικά μηνιαία δήλωση VIES στο σύστημα TAXIS . Η δήλωση αυτή χρησιμοποιείται από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς όλων των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης σαν στοιχείο ελέγχου των διακρατικών συναλλαγών.

Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταξύ των Κρατών-Μελών περιλαμβάνουν την αποστολή ή την λήψη αγαθών και υπηρεσιών από και προς τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ως ενδοκοινοτική απόκτηση (άρθρο 11, Ν.2859/2000), θεωρείται η απόκτη-ση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριοςενσώματα κινητά αγαθά, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος-μέλος, από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού.

Δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω :

α) από υποκείμενο στο φόρο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των αγρο-τών του άρθρου 41,

β) από υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης και

γ) από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον το ύψος των συ-ναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, που οφείλεται στο κράτος-μέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δεν υπερ-βαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 10.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν προκειμένου για και-νούργια μεταφορικά μέσα και προϊόντα που υπάγονται σε ειδικούς φό-ρους κατανάλωσης.

 

Επίσης, δε θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η απόκτηση αγα-θών των οποίων η παράδοση απαλλάσσεται στο εσωτερικό της χώρας από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β', γ', και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 οι οποίες αναφέρονται πα-ρακάτω

α) η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιη-θούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία από υποκείμενο στο φόρο του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή για άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά, η παράδοση και η ει-σαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα της περίπτω-σης αυτής. Εξαιρούνται τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για α-ναψυχή ή αθλητισμό,

β) η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά ή για εκμετάλλευση από αε-ροπορικές εταιρείες, οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμι-στρο ή που προορίζονται για διάλυση, καθώς και αντικειμένων και υλικών ε-φόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά.

Ως κυρίως διεθνείς μεταφορές θεωρούνται αυτές που εκτελούν οι αεροπορι-κές εταιρείες από και προς το εξωτερικό, εφόσον τα έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών ετήσι-ων ακαθάριστων εσόδων τους από αεροπορικές μεταφορές κατά την προη-γούμενη της παράδοσης ή εισαγωγής, διαχειριστική περίοδο.

γ) η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β'. Προκειμένου για πλοία και πλωτά μεσά της εμπο-ρικής ναυσιπλοΐας εσωτερικού ή άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού, καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η απαλ-λαγή περιορίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά,

 

Ομοίως, δεν θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση η απόκτηση μεταχειρι-σμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογι-κής αξίας, εφόσον ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής ή διοργανωτής δημοπρασίας, που ενεργεί με την ιδιότητα του αυτή και το α-ποκτηθέν αγαθό φορολογήθηκε στο κράτος-μέλος αναχώρησης της απο-στολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους αυτού για τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων αγαθών και των αντικειμένων καλλι-τεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ιδίου νόμου αναφέρονται και οι πράξεις που θεωρούνται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και υπόκεινται σε ΦΠΑ και είναι οι παρακάτω:

α) η παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησης του, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, από ένα άλλο κράτος-μέλος εντός του οποίου έχει παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί, αγορασθεί, αποκτηθεί ή έχει εισαχθεί σ' αυτό το κράτος-μέλος από τον ίδιο, στα πλαίσια της επιχείρησης του,

β) η παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από νομικό πρόσωπο μη υ-ποκείμενο στο φόρο, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από το ίδιο πρόσωπο από άλλο κράτος-μέλος, στο οποίο είχαν εισαχθεί από το πρόσωπο αυτό,

γ) η μετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος-μέλος στο εσωτερικό της χώρας.

 

Ως παράδοση αγαθών θεωρείται η μεταφορά από έναν υποκείμενο στο φό-ρο αγαθών της επιχείρησης του προς ένα άλλο κράτος-μέλος.

Θεωρείται ως μεταφερόμενο προς ένα άλλο κράτος μέλος, κάθε ενσώματο αγαθό που αποστέλλεται ή μεταφέρεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, αλλά εντός της Κοινότητας, από τον υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, για τις ανάγκες της επιχείρησης του, εκτός αν τα αγαθά αυτά προορίζονται για την πραγ-ματοποίηση μιας από τις ακόλουθες πράξεις:

α) παράδοση αγαθού που πραγματοποιείται από τον υποκείμενο στο φόρο εντός του κράτους-μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς.

β) παράδοση αγαθού που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας από τον υποκείμενο στο φόρο.

γ) παροχή υπηρεσιών στον υποκείμενο στο φόρο, που έχουν ως αντικείμενο εργασίες οι οποίες αφορούν αυτό το αγαθό και πραγματοποιούνται υλικώς στο κράτος-μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού, εφό-σον μετά την εκτέλεση των εργασιών τα αγαθά επαναποστέλλονται στον ίδιο υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας,

δ) προσωρινή χρησιμοποίηση του αγαθού στο έδαφος του κράτους-μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκα-ταστημένος στο εσωτερικό της χώρας,

ε) προσωρινή χρησιμοποίηση του αγαθού, για περίοδο μέχρι 24 μήνες στο έ-δαφος άλλου κράτους-μέλους, εντός του οποίου η εισαγωγή του ίδιου αυτού αγαθού από τρίτη χώρα, με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίησή του, θα υ-παγόταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από ει-σαγωγικούς δασμούς.

στ) παράδοση αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερίου ευρισκόμενου στο έδαφος της Κοινότητας ή μέσω οποιουδήποτε δικτύου συνδεδεμένου με τέ-τοιο σύστημα, την παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας ή ψύχους μέσω των δικτύων θέρμανσης ή ψύξης.

Στην περίπτωση που μια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανω-τέρω περιπτώσεις παύει να υφίσταται, θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθού κατά το χρόνο που παύει να υφίσταται η εν λόγω προϋ-πόθεση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών αναφέρεται στην ελεύθερη πώληση-μεταβίβαση αγαθών  του δικαιώματος να διαθέτει κάποιος, ως κύριος, ενσώματο αγαθό χωρίς τελωνειακούς δασμούς εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την υποχρέωση βεβαίως κά-θε επιχείρησης που διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές όπως π.χ η απο-στολή αγαθών να υποβάλει ηλεκτρονικά μηνιαία δήλωση VIES στο σύστημα TAXIS ως στοιχείο ελέγχου των διακρατικών συναλλαγών.

Ο τόπος που λαμβάνει πράξη η ενδοκοινοτική απόκτηση των αγαθών καθο-ρίζεται από το άρθρο 15 του Κωδικά Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο ε-σωτερικό της χώρας, εφόσον τα αγαθά κατά το χρόνο της άφιξης της απο-στολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας.

Επίσης, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον γίνεται από υποκείμενο στο φόρο εγκα-ταστημένο στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος δεν αποδεικνύει ότι τα αγα-θά αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος.

Για την εφαρμογή των παραπάνω θεωρείται ότι η ενδοκοινοτική απόκτηση φορολογήθηκε στο άλλο κράτος-μέλος, όπου πραγματοποιήθηκε η άφιξη των αγαθών, εφόσον:

α) ο αποκτών αποδεικνύει ότι πραγματοποίησε την απόκτηση αυτή με σκοπό την πραγματοποίηση μεταγενέστερης παράδοσης αγαθών εντός του άλλου κράτους-μέλους και για την οποία παράδοση υπόχρεος για την καταβολή του φόρου έχει οριστεί ο παραλήπτης των αγαθών, ο οποίος είναι εγγεγραμμέ-νος στο μητρώο Φ.Π.Α. εντός του άλλου κράτους-μέλους και

β) ο αποκτών έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Ν.2859/ 2000 οι οποίες αναφέρουν πως :

ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις α-γαθών  καθώς και παραδόσεις αγαθών, οι οποίες απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του , υποχρεούται επίσης:

α) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της πα-ραγράφου 1 του άρθρου 28 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15.

α) η παράδοση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 5, τα οποία αποστέλλο-νται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος-μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα του αυτή σε άλλο κράτος-μέλος.

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται προς:

αα) αγρότες του ειδικού καθεστώτος,

ββ) υποκειμένους που διενεργούν μόνο απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δι-καίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών και

γγ) νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, εφόσον το ύψος των συνολι-κών ενδοκοινοτικών τους αποκτήσεων αγαθών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 10.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαί-νει το ποσό αυτό.

γ) η παράδοση αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 7, οι οποίες θα καλύπτονταν από την προβλεπόμενη στην περίπτωση α' απαλλα-γή, αν είχαν πραγματοποιηθεί προς άλλον υποκείμενο στο φόρο,

 

Τα παραπάνω αφορούν περίπτωση της τριγωνικής πώλησης, δηλαδή, όταν ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα, αποδείξει ότι τα αγαθά που αγόρασε ένα άλλο κράτος - μέλος Α αποτέλεσαν αντικείμενο παράδοσης σε άλλο κράτος - μέλος Β και θεωρείται ότι η απόκτηση φορολογήθηκε στο άλλο κράτος - μέλος Β στο οποίο στάλθηκαν τα αγαθά και κατά συνέπεια δε οφείλεται φόρος στην Ελλάδα.

 

Ενδοκοινοτική παροχή/λήψη υπηρεσιών

Γενικά ως παροχή ή λήψη υπηρεσίας χαρακτηρίζεται κάθε πράξη η οποία δεν αποτελεί παράδοση ή λήψη αγαθών.

 

Πρωτεύοντα ρόλο για την επιβολή του ΦΠΑ όσον αφορά την ενδοκοινοτική λήψη ή παροχή υπηρεσίας έχει ο προσδιορισμός του τόπου παροχής της υ-πηρεσίας όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 14 του του Ν.2859/2000 και εί-ναι αυτός που αναφέρεται παρακάτω:

α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προ-σώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυ-τών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεω-ρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκεί-μενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκα-τάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατά-σταση.

Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρε-σιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος.

Περαιτέρω αναφέρονται περιληπτικά οι κανόνες προσδιορισμού του τό-που παροχής που αφορούν ειδικές περιπτώσεις

 • Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες προς μη υποκείμενα στον φόρο πρό-σωπα
 • Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα
 • Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών
 • Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα.
 • Υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημο-νικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις προς υποκεί-μενα στο φόρο πρόσωπα.
 • Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευ-τικών, ψυχαγωγικών και παρόμοιων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο φό-ρο πρόσωπα.
 • Πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα.
 • Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης.
 • Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης επί μεταφορικού μέσου κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού.
 • Μίσθωση μεταφορικών μέσων
 • Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στον φόρο.
 • Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται προς μη υποκείμε-να στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητας
 • Τόπος παροχής το εσωτερικό της χώρας ορισμένων υπηρεσιών για την απο-φυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

 

Τέλος όσον  αφορά τις υπηρεσίες ισχύουν τα παρακάτω:

i) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 3-15 του άρθρου 14 του ν.2859/2000 (αναφέρονται περιληπτικά και παραπάνω) και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (σύμφωνα με το άρ-θρο 14 παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα ΦΠΑ),

ii) όταν υπόχρεος παρέχει υπηρεσίες σε μη υπόχρεο,ο τόπος φορολογίας εί-ναι η έδρα του παρέχοντος την υπηρεσία.

ii) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο στο κράτος μέλος του λή-πτη των υπηρεσιών.

Το ίδιο ισχύει και για τις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών (υπηρεσίες που φορολογούνται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 14. παρ.2.περ. α του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ), από οποιοδήποτε υποκείμενο στο φόρο.

 

Για παραπάνω πληροφορίες σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το βιβλίο μας “ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΦΠΑ” σελίδες 387 – 487, αρκετά ειδικά ζητήματα που περιλαμβάνοτναι στο “ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΑ” του ίδιου βιβλίου καθώς και τις λογιστικές εγγραφές που περιλαμβάνονται στο τέταρτο μέρος του παραπάνω βιβλίου. Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες θα βρείτε ξεχωριστή ανάλυση στο πέμπτο μέρος του βιβλίου μας σελίδες: 1018 – 1046

 

Η ομάδα της AST BOOKS.