Ερώτηση

243ΑΑ   Είμαστε εταιρία που κάνουμε εισαγωγές και  εξαγωγές από κοινότητα και από τρίτες  χώρες ... στα εξαγωγικά τιμολόγια που  εκδίδω θα πρέπει να αναφέρω και το σχετικό  άρθρο του ΦΠΑ ότι απαλλάσσεται η συναλλαγή; Επίσης τα εξαγωγικά τιμολόγια θα πρέπει  να σημαίνονται μέσω του ηλεκτρονικού  φορολογικού μηχανισμού(ΕΑΦΔΣΣ);

 

 

Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3193/2003, προστέθηκε το άρθρο 18α στο Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), το οποίο ορίζει τα εξής:

Αρθρο 18α.

 Εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιμολόγηση με την Οδηγία 2001/115/Ε.Κ. του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

3. Στο τιμολόγιο, πέρα των όσων ορίζονται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις του Κώδικα αυτού, αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. ή όταν ο πελάτης είναι υπόχρεος στο Φ.Π.Α., η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή κάθε άλλη διάταξη σύμφωνα με την οποία η παράδοση απαλλάσσεται ή υπάγεται στη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης.
β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 11 παρ. 4του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ248 Α').
γ) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, η αναφορά στο άρθρο 43 ή 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. ή σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη σύμφωνα με την οποία έχει εφαρμοστεί το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.
δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του.

 

Έτσι, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θα πρέπει στα τιμολόγια που εκδίδετε επί εξαγωγών σε τρίτη χώρα να αναγράφετε “Απαλλάσσεται από ΦΠΑ αρ. 24 Ν. 2859/2000”, ενώ επί ενδοκοινοτικών παραδόσεων “Απαλλάσσεται από ΦΠΑ αρ. 28 Ν. 2859/2000”.

 

 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα έχει εφαρμογή το ενημερωτικό φυλλάδιο του Υπουργείου Οικονομικών  ΓΓΠΣ/18.08.05(Έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται μέσω Η/Υ, με τη χρησιμοποίηση Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ)), το οποίο προβλέπει τα εξής:

Ερώτηση 44η : Εξαγωγικές επιχειρήσεις που εκδίδουν τα τιμολόγια πωλήσεων των αγαθών τους προς πελάτες τους εγκατεστημένους στην Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες με μηχανογραφικό τρόπο. Εμπίπτουν στο νέο μέτρο - σύστημα σήμανσης μέσω μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ);

Απάντηση: Για τις εξαγωγές αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς το εξωτερικό εκδίδεται ένα τιμολόγιο στο οποίο αντικρίζεται η συναλλαγή και εμφανίζεται αυτή με σχετική εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία. Συνεπώς το τιμολόγιο που καλύπτει την εξαγωγή είναι ένα και το αυτό είτε απαιτείται προσκόμισή του σε άλλη αρχή (π.χ. τελωνείο - εξαγωγή σε τρίτες χώρες, τράπεζα κ.α.) για άλλες διατυπώσεις, είτε όχι (εξαγωγή σε χώρα της κοινότητας), το οποίο εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά, σημαίνεται μέσω του ηλεκτρονικού φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ). Λοιπά έγγραφα για λόγους διευκόλυνσης - διεκπεραίωσης των συναλλαγών (προφόρμες κ.λπ.) που προεκδίδονται των τιμολογίων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, δεν αποτελούν φορολογικά στοιχεία και δεν σημαίνονται.
Διευκρινίζεται ακόμη ότι η παλιά διοικητική θέση (παρ. 12.2.2 της εγκυκλίου 3/24.11.1992) της έκδοσης του τιμολογίου πώλησης αγαθών εκτός της χώρας πριν από την έκδοση του δελτίου αποστολής - διακίνηση των αγαθών, εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 1/1/1993 μόνο για τις πωλήσεις σε τρίτες χώρες - εκτός Κοινότητας και εφόσον αυτό απαιτείται από τις διαδικασίες εξαγωγής.

Σημείωση: Για τις περιπτώσεις που απαιτείται προσκόμιση αντιτύπου του τιμολογίου εξαγωγής σε διάφορες φάσεις διεκπεραίωσης των διαδικασιών πραγματοποίησής της, χωρίς όμως να είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός ή και ο προορισμός τους, μπορεί να εφαρμόζονται αναλόγως πέραν των όσων αναφέρονται στο έγγραφο της 9/10/2003 (ερώτηση 46η) και τα ακόλουθα:

Να εκδίδεται (με κανονικές διαδικασίες σήμανσης) ένα ιδιαίτερο αντίτυπο, με την ένδειξη «Αντίτυπο για την διευκόλυνση της εξαγωγής» εφόσον έχει δηλωθεί η ένδειξη αυτή (προορισμός) του αντίτυπο αυτού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο και μόνο αυτό θα μπορεί να φωτοτυπείται και να σφραγίζεται - υπογράφεται από τον εκδότη και να παραδίδεται ή να αποστέλλεται όπου απαιτείται.

 

Περαιτέρω, το Υπ. Οικ. Με το υπ. αρ. 100636/46/0015/26.1.2007  εγγραφο του έχει απαντήσει τα εξής:

2. Περαιτέρω, από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι το δελτίο αποστολής φέρει θεώρηση, σε αντίθεση με το τιμολόγιο πώλησης αγαθών που εκδίδεται αθεώρητο. Εξάλλου, από τη συνδυασμένη ερμηνεία των διατάξεων του ν.1809/1988 “περί φορολογικών μηχανισμών” και των Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ 1082/2003 “περί της σήμανσης των μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων με μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988” και ΠΟΛ 1083/2003 “περί της έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων” προκύπτει ότι τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά (από Η/Υ) φέρουν σήμανση από φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ και δεν φέρουν θεώρηση (διάτρηση), πλην ορισμένων ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων. 
3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι επιτηδευματίες που ασκούν δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια για τις πωλήσεις αγαθών που διενεργούν προς πελάτες που εδρεύουν στην αλλοδαπή οφείλουν να εκδίδουν το ίδιο ακριβώς φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν και προς τους πελάτες που εδρεύουν στην ημεδαπή, καθώς δεν προβλέπεται καμία σχετική εξαίρεση. Εκδίδουν, δηλαδή, είτε δελτίο αποστολής, θεωρημένο εφόσον εκδίδεται χειρόγραφα, ή με φορολογική σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. εάν εκδίδεται μηχανογραφικά, και τιμολόγιο πώλησης αθεώρητο εάν εκδίδεται χειρόγραφα ή με φορολογική σήμανση εάν εκδίδεται μηχανογραφικά, είτε συνενωμένο τιμολόγιο –δελτίο αποστολής, θεωρημένο ή αθεώρητο (υπαγωγή ή μη στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/ 2003 “περί αθεώρητων φορολογικών στοιχείων”) εάν εκδίδεται χειρόγραφα, ή με φορολογική σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ εάν εκδίδεται μηχανογραφικα.

 

 

Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών που θα έχει εφαρμογή από την 1.1.2013, άρθρο 6 παρ. 9 iσχύουν τα εξής:

 

9. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο.

 

Ακόμη, στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις:

α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό.

β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν 2859/2000, Α’ 248).

 

γ) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδιών, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία».

δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς και ο Α.Φ.Μ. Του.

 

ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση».

 

στ) Όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισμένα αγαθά», «Καθεστώς περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.