Ερώτηση

792ΑΑ.    Καλησπέρα, έχουμε έναν ηλικιωμένο 98 ετών που απασχολεί οικιακή βοηθό, η οποία αμείβεται μέσω τραπέζης (εργόσημο) με 600 Ε αφαιρούμε κρατήσεις ΙΚΑ & μένει το υπόλοιπο. Πρέπει να δηλώσουμε τα ποσά στον κωδικό 770 ; Υπάρχει μείωση 30% των αντικ. δαπανών.

Ευχαριστώ.

Απάντηση

Η διάταξη της περ. ε΄ παρ.1 άρθρου 16 του ΚΦΕ ορίζει:

« Άρθρο 16. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

1. Για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
………….
ε) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.
…….»

Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2013  :
«Κωδικός 770. Γράψτε την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλετε για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα  επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην περίπτωσή σας δεν απαιτείται η αναγραφή οποιουδήποτε ποσού στον κωδικό 770 εάν πρόκειται για την απασχόληση μόνο μιας οικιακής βοηθού.

Περαιτέρω, όσον αφορά τη μείωση των αντικειμενικών δαπανών, σύμφωνα με την περίπτωση ζ του άρθρου 18 του ΚΦΕ,  προβλέπεται ότι:
“ζ) Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.”
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η μείωση του των αντικειμενικών δαπανών εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο εν λόγω ηλικιωμένος αποκτά εισόδημα από συντάξεις.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.