Ερώτηση

240AA    ΑΛΙΕΥΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΕΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 11 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΕΤΩΝ, ΠΩΛΕΙ ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ (ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΙΧΘΥΡΩΝ). Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΛΙΕΥΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΘΕΣΤΩΝ Φ.Π.Α. ΜΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ;

Απάντηση

Με το άρθρο1  παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικ. 145339/6602/140/Ε0014/

ΠΟΛ.1320/30-12-1998 - Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές  σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς « Καθιερώνεται ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς επιβολής ΦΠΑ στις επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων, και στις επιχειρήσεις σπογγαλιείας.

2. Το ειδικό καθεστώς, συνίσταται στον κατ’ αποκοπή προσδιορισμό ετήσιων ακαθάριστων εσόδων, από τη διάθεση δικής τους παραγωγής, καθώς και ετήσιας επιβάρυνσης ΦΠΑ, ανά σκάφος, ανάλογα με το μήκος των σκαφών. Τα κατ’ αποκοπή ετήσια ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, όσον αφορά τις ημέρες εργασίας των σκαφών ανά έτος και την ημερήσια παραγωγή αυτών. Το ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό ΦΠΑ, αντιπροσωπεύει το ΦΠΑ που αναλογεί στις λιανικές πωλήσεις των επιχειρήσεων της παραγράφου 1, οι οποίες θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν το 30% του συνόλου της ετήσιας παραγωγής, προκειμένου για τα σκάφη παράκτιας αλιείας και το 5%, προκειμένου για τα σκάφη σπογγαλιείας. Για την υπόλοιπη παραγωγή, η οποία θεωρείται ότι διακινείται χονδρικώς, δεν οφείλεται ΦΠΑ, δεδομένου ότι ο φόρος αυτός θα εισπραχθεί στο επόμενο στάδιο, από τον αγοραστή των προϊόντων αυτών.»

Στην ίδια Υπουργική Απόφαση ορίζεται:

«Άρθρο 4 -Περιορισμοί υπαγωγής στο κατ’ αποκοπή καθεστώς

 1. Στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς δεν μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις:

α) που εκμεταλλεύονται σκάφη υπό μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου, εκτός από τις συμπλοιοκτησίες και τις κοινωνίες αστικού δικαίου.

β) που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών.

γ) που διαθέτουν την παραγωγή τους από δικό τους κατάστημα.

δ) που εκμεταλλεύονται συγχρόνως και σκάφος μεγαλύτερο των 12 μέτρων μεταξύ καθέτων, ή σκάφος μέσης αλιείας ή ανοικτής θαλάσσης.

ε) που εκμισθώνουν τα σκάφη σε άλλο πρόσωπο, για την περαιτέρω εκμετάλλευσή των.

στ) που με δήλωσή τους εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ.

2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς επιβολής ΦΠΑ για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.»

Με την Απόφαση Υπ. Οικ. 1050536/2451/209/0014/ΠΟΛ. 1120/20-5-1999 - Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασής μας υπ’ αριθμ. 1145339/6602/140/Ε0014/30-12-1998 - ΠΟΛ. 1320 (ΦΕΚ 5Β/13-1-1999), με την οποία καθιερώθηκε ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς επιβολής ΦΠΑ στους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μήκους μέχρι 12 μέτρων και στους σπογγαλιείςδιευκρινίστηκαν τα παρακάτω:

«Άρθρο 4 -Περιορισμοί υπαγωγής στο κατ’ αποκοπή καθεστώς

 Στο άρθρο αυτό προβλέπονται ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες τα αλιευτικά σκάφη δεν μπορούν να υπαχθούν στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς.

Ειδικότερα, διευκρινίζουμε τα εξής:

• Επιχείρηση που πραγματοποιεί εξαγωγές ή πωλήσεις προς άλλο κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το ποσοστό των πράξεων αυτών, δεν μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς.

• Όσον αφορά τη διάθεση της αλιευτικής παραγωγής από δικό τους κατάστημα, διευκρινίζουμε ότι η διάθεση πλανοδίως και σε λαϊκές αγορές δεν θεωρείται διάθεση αγαθών από κατάστημα.

• Επιχείρηση που εκμεταλλεύεται συγχρόνως σκάφος παράκτιας αλιείας μικρότερο των 12 μέτρων και σκάφος μεγαλύτερο των 12 μέτρων, δεν μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς για το μικρό σκάφος.

Διευκρινίζεται ότι η παράλληλη άσκηση άλλης δραστηριότητας π.χ. ενοικίαση επιπλωμένων δωματίων, εκμετάλλευση παντοπωλείου κλπ., δεν απαγορεύει την ένταξη των αλιέων στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς, εκτός από τη διατήρηση καταστήματος, από το οποίο διατίθενται τα αλιεύματα της δικής τους παραγωγής.

Ειδικά στην περίπτωση που αλιέας, παράλληλα με την αλιευτική του δραστηριότητα, ασκεί και αγροτική δραστηριότητα δικαιούται επιστροφής ΦΠΑ με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό. Για την επιστροφή λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα μόνο από την αγροτική παραγωγή (όχι την αλιευτική).

Όλες οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από το ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ, καθώς και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ.

Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς πραγματοποιείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς. Σε περίπτωση που παύσουν να ισχύουν οι λόγοι αυτοί οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς, από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, υποβάλλοντας προς τούτο δήλωση μεταβολής μετάταξης, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση μεταβολής μετάταξης στην ανωτέρω προθεσμία, θεωρείται ότι η επιχείρηση παραμένει οικειοθελώς στο κανονικό καθεστώς και μπορεί να μεταταγεί κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Ειδικά στην περίπτωση λήξης μίσθωσης σκάφους, το οποίο θα εκμεταλλεύεται ο ιδιοκτήτης του, η ένταξη στο ειδικό καθεστώς μπορεί να γίνει κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης, δηλαδή και κατά τη διάρκεια του έτους.

Σε κάθε περίπτωση αλλαγής καθεστώτος, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διακανονισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 1642/86.»

Μετά την καθολική υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται σε λαϊκές αγορές, όπως ορίστηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1065/18-5-2010 σχετικά με τους αλιείς του κατ΄ αποκοπή καθεστώτος διευκρινίστηκαν  με την Εγκύκλιο  Υπ. Οικ.: ΠΟΛ. 1077/12-4-2011 τα ακόλουθα:

«β) Αλιείς κατ’ αποκοπή καθεστώτος ΑΥΟ ΠΟΛ. 1320/98

1. Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1320/98 καθιερώθηκε ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ για τους αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά, είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων, οι οποίοι δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ. Μετά την καθολική υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται σε λαϊκές αγορές, όπως ορίστηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1065/18-5-2010, από 1-10-2010, οι εν λόγω αλιείς που πωλούν τα προϊόντα της αλιευτικής τους εκμετάλλευσης σε λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων.

2. Κατά συνέπεια οι ανωτέρω αλιείς που πωλούν τα αλιεύματά τους σε λαϊκές αγορές δεν εντάσσονται στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς και υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων για το σύνολο της δραστηριότητάς τους (πωλήσεις λιανικά και χονδρικά), όπως συμβαίνει με τους αλιείς που πωλούν τα αλιεύματά τους από δικό τους κατάστημα. Αυτό ισχύει και για τους εκμεταλλευτές ενός μόνο σκάφους κάτω των 6 μέτρων.

Οι εν λόγω αλιείς πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έναρξης ή μεταβολής κατά περίπτωση.

Δεδομένης της σχετικής ασάφειας, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των αλιέων αυτών, η ένταξη στο κανονικό καθεστώς και η τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων μπορεί να γίνει το αργότερο την 1-7-2011. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1065/10.

3. Στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς μπορούν να παραμείνουν μόνο οι αλιείς που πραγματοποιούν τις λιανικές τους πωλήσεις αποκλειστικά πλανοδίως.

4. Επισημαίνεται ότι οι αλιείς που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, οφείλουν μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιείται η αλλαγή καθεστώτος να αποδώσουν τον οφειλόμενο κατ’ αποκοπή φόρο, για όσους μήνες παρέμειναν στο κατ’ αποκοπή καθεστώς σύμφωνα με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1120/1999.

5. Σημειώνεται ότι τα κατ’ αποκοπή ποσά που έχουν καταβληθεί για το διάστημα που οι αλιείς υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς δεν καταχωρούνται στην εκκαθαριστική δήλωση που υποβάλλεται υπό το κανονικό καθεστώς, καθώς τα ποσά αυτά δεν αφορούν το κανονικό καθεστώς. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει να ζητείται βοήθεια από την τεχνική υπηρεσία του TAXIS (τηλ. 210 4802265, 67).»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις (μήκος σκάφους μέχρι 12 μέτρα μεταξύ καθέτων) υπάγονται στο κατ΄ αποκοπή καθεστώς ΦΠΑ της  ΑΥΟ ΠΟΛ 1320/98 εφόσον δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους περιορισμού υπαγωγής τους στο ειδικό καθεστώς (διάθεση παραγωγής σε δικό τους κατάστημα, πώληση αλιευμάτων σε λαικές αγορές, πραγματοποίηση εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων κ.λπ.

Η ομάδα της AST BOOKS.