Ερώτηση

253AA   H επιχείρηση έχει έδρα στην Δωδεκάνησο και  πουλά προϊόντα στην Αθήνα. Τι ΦΠΑ θα βάλει  στα προϊόντα της;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 21 του Ν.2859/2000:

Για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο,
 εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανία προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

 

Περεταίρω, με την  ΠΟΛ.1254/10.12.1990 με θέμα

«Κοινοποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α  ) και της παραγράφου 3  του άρθρου 10 του Ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ 81 Α ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών»  για τις παραδόσεις αγαθών από τις περιοχές αυτές ορίζονται τα ακόλουθα:

 
Α. Παραδόσεις αγαθών.
 
Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές :
 
Για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, στις παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται στις πιο πάνω περιοχές πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.1881/1990, να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :
 
1. Τα παραδιδόμενα αγαθά να βρίσκονται στις πιο πάνω περιοχές κατά το χρόνο που γεννάται η φορολογική υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1642/1986, (άρθρο 16 του Ν.2859/2000)  ανεξάρτητα από το νομό που προορίζονται να αναλωθούν από τον αγοραστή.

2. Η παράδοση πρέπει να ενεργείται από υποκείμενο στο φόρο, που έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση στα νησιά αυτά, ανεξάρτητα από την ιδιότητα και τον τόπο εγκατάστασης του αγοραστή ή τον προορισμό των αγαθών.

Όπως έχει γίνει δεκτό με την Π.4131/3046/ΠΟΛ.198/17.6.1987 εγκύκλιο διαταγή Υπουργού Οικονομικών, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ εφαρμόζεται και στις παραδόσεις που ενεργούνται από υποκαταστήματα επιχειρήσεων που λειτουργούν στα νησιά αυτά μόνιμα και όχι ευκαιριακά, ανεξάρτητα αν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την εγκατάστασή του (έδρα τους) στην λοιπή Ελλάδα. Έτσι η ύπαρξη υποκαταστήματος στα πιο πάνω νησιά εξομοιώνεται με εγκατάσταση της ίδιας της επιχείρησης σ’ αυτή την περιοχή.
 
Αντίθετα ο μειωμένος συντελεστής δεν εφαρμόζεται :
 
α) Για παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από εγκατεστημένη στις πιο πάνω περιοχές επιχείρηση μέσω υποκαταστήματός της που βρίσκεται στη λοιπή Ελλάδα.
 
β) Για παραδόσεις που ενεργούνται από παραγγελιοδόχο πώλησης, που είναι εγκατεστημένος στη λοιπή Ελλάδα ενώ ο παραγγελέας είναι εγκατεστημένος στα νησιά αυτά.
 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή η προμήθεια που θα λάβει ο παραγγελιοδόχος από τον παραγγελέα θα επιβαρυνθεί με ακέραιο συντελεστή ΦΠΑ (18%). (23% πλέον)
 
γ) Για αγορές που ενεργούνται από παραγγελιοδόχο αγοράς που έχει της εγκατάστασή του στη λοιπή Ελλάδα, εφόσον τα στοιχεία αγοράς εκδίδονται στο όνομά του. Αντίθετα η παράδοση που θα γίνει από τον παραγγελιοδόχο αγοράς της λοιπής Ελλάδας προς τον παραγγελέα εγκατεστημένο στα νησιά, που ισχύει η μείωση, θα υπαχθεί στο μειωμένο συντελεστή.
 
Συνεπώς, ανεξάρτητα από την περιοχή προς την οποία  πωλούνται τα αγαθά,  εφ όσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης βρίσκονται στην έδρα της επιχείρησης δηλαδή   στη Δωδεκάνησο, θα επιβληθεί μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 16%  ή 9% ή 5% αναλόγως τα είδη που εμπορεύεστε.

Η ομάδα της AST BOOKS.