Ερώτηση

815ΑΑ. Παρακαλώ τη βοήθειά σας σχετικά με το εργόσημο και πως αυτό δηλώνεται στη φορολογική δήλωση. Συγκεκριμένα, κάποιος που απασχολεί προσωπικό για τη φύλαξη των παιδιών του και τον αμείβει  με εργόσημο, θα το εκπέσει στη δήλωσή του και αν ναι, με τι παραστατικό (γνωρίζω πως ο εργαζόμενος αναζητεί τη βεβαίωση από το ΙΚΑ, υπάρχει κάτι ανάλογο και για τον εργοδότη; Κι επίσης το εργόσημο προστίθεται στα τεκμήρια;

 

Απάντηση
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με  την παρ. 5 του άρθρο 20 του ν.3863/2010 προβλεπόταν ότι :

ια) Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου. Ως δικαιολογητικό για την εφαρμογή του παρόντος συνυποβάλλεται με την φορολογική δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση του Φ.Κ.Α. που έχει σταλεί στον εργοδότη.
Ωστόσο, η παράγραφος αυτή καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 3986/2011 και η κατάργησή της ισχύει για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2011.

Συνεπώς, το εργόσημο δεν εκπίπτει πλέον ως δαπάνη από τη δήλωση του εργοδότη.

Περεταίρω, όσον αφορά το τεκμήριο, με το άρθρο 16 του Ν.2238/1994 ορίζονται τα ακόλουθα:

1.    Για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

(……..)

ε) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει ετήσια αντικειμενική δαπάνη για την απασχόληση του προσωπικού που αναφέρετε.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.