Ερώτηση

803ΑΑ. Αγαπητές κύριες, κύριοι

Θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα. Κάτοικος εξωτερικού μεταφέρει χρήματά του από μια αλλοδαπή τράπεζα σε μία Ελληνική με σκοπό την κατανάλωση αυτών για την παραμονή του εδώ. Η τράπεζα θα πιστώσει τόκους (π.χ. 1 ευρώ) άρα βάσει του άρθρου 61 παρ. 7 Ν. 2238/1994 πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Με την αναμενόμενη αλλαγή στο άρθρο 62 παρ. 6 Ν. 2238/1994 είναι πλέον υποχρεωμένος για το οικ. έτος 2013 και εφεξής να προσκομεί αυτά;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του ΚΦΕ, προβλέπεται ότι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε..
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 7  του άρθρου 64 του Σχεδίου Νόμου "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ " που κατατέθηκε στις 11 ιουνίου στη Βουλή των Ελλήνων, προβλέπεται ότι στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. Θα προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. του οικονομικού έτους 2013 δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.»
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων (εάν τελικά ψηφιστεί το εν λόγω νομοσχέδιο), προκύπτει η εξής αντιφατική περίπτωση:
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης από τον κάτοικο εξωτερικού, αλλά χωρίς να συμπληρωθεί κανένας κωδικός (όσον αφορά την περίπτωση που μας ρωτάτε).
Προσωπική μας άποψη είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρχει υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του ΚΦΕ, αλλά σε κάθε περίπτωση σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ψηφιστεί η εν λόγω διάταξη και δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες για την εφαρμογή της.
Όσον αφορά τα επόμενα από το 2013 οικονομικά έτη, προκύπτει ξεκάθαρη υποχρέωση δήλωσης όλων των παραγματικων εισοδημάτων και κατά συνέπεια υποβολής των δικαιολογητικών  που προβλέπονται από την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του ΚΦΕ και προσδιορίστηκαν με την  ΠΟΛ.1036/2013.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.