Ερώτηση

645ΑΑ.     Μια φιλική παρατήρηση:Απαντώντας στο ερώτημα λέτε ότι πέραν την περιπτώσεως της συνταξιοδότησης υπάρχει υπεραξία.Όμως υπάρχει και το θέμα ύπαρξης ή όχι τιμήματος κατά την μεταβίβαση.Θεωρώ ότι όταν δεν υπάρχει τίμημα στην μεταβίβαση δεν υπάρχει φόρος υπεραξίας. (βλ. ΠΟΛ.1169/2.8.2011) και αυτό πρέπει να αναφερθεί συμπληρωματικά στην απάντησή σας.

Με εκτίμηση (533ΑΑ)

Απάντηση


Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρατήρηση καθώς με τις δικές σας συμβουλές  μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.
Έχουμε υπόψη μας την  ΠΟΛ.1169/2.8.2011, αλλά δεν συμφωνούμε με την εκτίμηση που κάνετε ότι γενικά “όταν δεν υπάρχει τίμημα στην μεταβίβαση δεν υπάρχει φόρος υπεραξίας”, μιας και η εγκύκλιος που αναφέρετε καταργεί αποκλειστικά και μόνο  το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 της 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγής, δηλαδή ότι, υπολογίζεται υποχρεωτικά φόρος υπεραξίας με μοναδικό και αποκλειστικό κριτήριο τη διακοπή εργασιών μιας επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από την ΠΟΛ.1032/31.1.2012 (η οποία είναι μεταγενέστερη της  ΠΟΛ.1169/2.8.2011), που μεταξύ άλλων ορίζει και τα εξής:
“6. Στις περιπτώσεις σύστασης συστεγαζόμενων φαρμακείων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.3918/2011, όταν ιδρύεται Ο.Ε. στον ίδιο χώρο που λειτουργούσε ήδη φαρμακείο ως ατομική επιχείρηση, δύναται:

α) να διακόπτει τις εργασίες της άλλης ατομικής επιχείρησης, της οποίας ο φαρμακοποιός εισέρχεται ως μέλος στην Ο.Ε. των συστεγαζόμενων φαρμακείων,
β) να διακόπτει τις εργασίες της άλλης ατομικής επιχείρησης φαρμακείο, η οποία εισφέρεται από το φαρμακοποιό στην Ο.Ε. των συστεγαζόμενων φαρμακείων,
γ) να εισέρχεται ως μέλος στην Ο.Ε. συστεγαζόμενων φαρμακείων φαρμακοποιός που μέχρι τη σύσταση της παραπάνω εταιρείας δεν ασκούσε επάγγελμα.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που πιθανόν να λαμβάνουν χώρα και μεταξύ προσώπων που έχουν συγγένεια, επιβάλλεται φόρος υπεραξίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Επισημαίνεται ωστόσο ότι, όταν στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί Ο.Ε. στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρεία που συστήθηκε. Η ύπαρξη κέρδους - ωφέλειας για την επιβολή φόρου υπεραξίας, αιτιολογείται από το γεγονός ότι η Ο.Ε. συστεγαζόμενων φαρμακείων, αποτελεί ξεχωριστή οικονομική οντότητα σε σχέση με τις προηγούμενες λειτουργούσες ατομικές επιχειρήσεις και περαιτέρω η ίδρυσή της αποσκοπεί στην ευρύτερη κερδοφορία της νέας εταιρείας, συγκριτικά με τη λειτουργία δύο ατομικών επιχειρήσεων.

Ακόμα, δύναται να υπάρξει αποχώρηση μέλους Ο.Ε. συστεγαζόμενων φαρμακείων, είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο και κατά συνέπεια να συνεχίζεται η λειτουργία του φαρμακείου ως ατομική επιχείρηση. Στην προκείμενη περίπτωση δεν υπολογίζεται υπεραξία για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους που διατηρεί πλέον ατομική επιχείρηση, παρά μόνον για το ποσοστό του αποχωρήσαντος από την Ο.Ε. μέλους.

Στην περίπτωση συγγενών, ο υπολογισμός του φόρου υπεραξίας, γίνεται με τους μειωμένους συντελεστές (5% και 10%) της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..

7. Τέλος, αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει μεταβίβαση επιχείρησης με επαχθή αιτία αλλά με χαριστική αιτία, θα εφαρμοσθούν αναλόγως οι διατάξεις της φορολογίας κεφαλαίου περί δωρεάς ή γονικής παροχής.”

Ακόμη, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Οικονομικών  Δ12 Α 1040935 ΕΞ 7.3.2012 ισχύει ότι:
«όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ.1032/31.1.2012, με την ΠΟΛ.1169/2.8.2011 διαταγή μας καταργείται μόνο το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 της 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγής μας, δηλαδή ότι υπολογίζεται υποχρεωτικά φόρος υπεραξίας με μοναδικό και αποκλειστικό κριτήριο τη διακοπή εργασιών μιας επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι μηνών.»
Με τα παραπάνω γίνεται δεκτό στην ουσία ότι δεν θεωρείται οπωσδήποτε «μεταβίβαση» η διακοπή εργασιών μιας επιχείρησης και η έναρξη στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι μηνών. Αντίθετα σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης προκύπτει υπεραξία είτε από τις διατάξεις του ΚΦΕ (αν πρόκειται για επαχθή αιτία δηλ πώληση) ή από τις διατάξεις του Κώδικα Κληρονομιών, Δωρεών κλπ. αφού σύμφωνα με το άρθρο 34 -Κτήση αιτία δωρεάς και γονικής παροχής: «1.Κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου είναι:
α) αυτή που προέρχεται από δωρεά η οποία συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,
β) αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίσθηκε έγγραφο.»
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι αν απαντούσαμε στην ερώτηση «533ΑΑ. Καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω το εξής  ερώτημα : Ατομική επιχείρηση  μεταβιβάζεται σε εταιρία στην οποία  συμμετέχουν κατά 50 % οι δύο γιοι του  επιχειρηματία της ατομικής επιχείρησης.  Τι υπεραξία έχει;» λέγοντας ότι επειδή δεν προκύπτει αντάλλαγμα, δεν προκύπτει και φόρος υπεραξίας, θα μπορούσε σε μια Δ.Ο.Υ. να υποστηριχτεί ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει σύμφωνα με τις ΠΟΛ. που σας παραθέσαμε παραπάνω.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.