Ερώτηση

800ΑΑ.  Περίπτωση διατροφής που πληρώνει ο ένας γονιός στον άλλο, ύψους 6000 ετησίως, με την οποία η σύζυγος πληρώνει ιδιωτικό σχολείο του παιδιού. Πως μπορώ να καλύψω αυτό το τεκμήριο από την στιγμή που η διατροφή δεν εμφανίζεται πουθενά;  Μπορεί το έξοδο αυτό να το καλύψει άλλο μέλος της οικογένειάς της, π.χ. ο παππούς του παιδιού και πατέρας της συζύγου, εάν οι αποδείξεις κόβονται στο όνομά του ίδιου;

 
Απάντηση

Με τις  διατάξεις της περίπτωσης δ’ παρ. 1 άρθρου 17 του ΚΦΕ  για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1135/4.10.2010 διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων όπου άλλος γονέας βαρύνεται με τα τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές.

Με την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται στη σύζυγο ή στο σύζυγο λόγω διατροφής, η οποία επιδικάστηκε σε αυτούς ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται σε τέκνα, από οποιαδήποτε αιτία, δεν θεωρείται εισόδημα τους.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ΚΦΕ ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ  του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο και της συνολικής ετήσιας δαπάνης του, των άρθρων 16 και 17 υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης. Μεταξύ των ποσών αυτών είναι:
β) Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις στην περίπτωσή σας:

α) αν η διατροφή καταβάλλεται στη μητέρα πρόκειται για φορολογητέο εισόδημά της και δηλώνεται κανονικά στη φορολογική της δήλωση. (κωδικοί 505-506 Πίνακα 4Δ).

β)  αν η διατροφή καταβάλλεται στο τέκνο δεν θεωρείται εισόδημα, μπορεί όμως κατά την άποψή μας να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίου σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ.1 άρθρου 19 του ΚΦΕ εφόσον συμπεριληφθεί στους κωδικούς 781-782 του Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.
γ)  Μπορεί να δηλώσει την αντικειμενική δαπάνη ο γονέας που καταβάλει τη διατροφή.

Η ομάδα της AST BOOKS.