Ερώτηση

823ΑΑ. Καλημέρα σε όλη την επιστημονική σας ομάδα. Ευχαριστούμε για την πλήρη και σωστή ενημέρωση.

Ερώτημα: Εταιρεία Ο.Ε. με διακοπή μέσα στο 2013 (διακοπή 31/01/2013) με ζημιές ή πιστωτική. πρέπει να καταθέσει δήλωση μέσα σε τρεις μήνες; Με την προϋπόθεση βέβαια ότι για την χρήση 2012 δεν έχει καταθέσει ακόμα δήλωση λόγω των συνεχών παρατάσεων; Θα έχουμε το παράδοξο κατάθεσης δήλωσης μεταγενέστερης χρήσης πριν από την προηγούμενη;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν.2238/1994 :

.Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ως εξής
(……..)

ε) Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λύσης, μετατροπής ή συγχώνευσης της εταιρίας ή κοινοπραξίας, κατά περίπτωση, και εφόσον η εταιρία ή η κοινοπραξία τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η διαχειριστική περίοδος της λήγει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους.

στ) Για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση εφαρμόζεται ανάλογα η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 107.
Η δήλωση επιδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το πρόσωπο που έχει ορισθεί γι' αυτό, στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1064/29.3.2013, προβλέπεται ότι:
“3. Επίσης, η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. όταν το νομικό πρόσωπο:

α. έχει κάνει διακοπή εργασιών έως 30 Νοεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους (περίπτωση ε' παράγραφος 1 άρθρο 64 Κ.Φ.Ε.).”

Συνεπώς, δεδομένου ότι η δήλωση της περίπτωσης που μας περιγράφετε υποβάλλεται αποκλειστικά στην Δ.Ο.Υ μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται, είναι γεγονός ότι μπορεί να προκύψει το πρόβλημα που περιγράφετε στην ερώτησή σας.

Η ομάδα της AST BOOKS.