Αθήνα, 28/6/2013
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 21309/1059

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.»

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. πρωτ. οικ. 7377/604/11-4-2012 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο ν. 3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 152/Α/1-7-2011 περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και η διάταξη της παρ. 2β του άρθρ. 38 με την οποία καθιερώνεται ειδική εισφορά σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λ.π.) για όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και τους υπαλλήλους όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Με την παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 συμπεριελήφθησαν, ως υπόχρεοι για την καταβολή της ως άνω ειδικής εισφοράς και οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες αναδρομικά από 1-1-2011, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου του ν. 4002/2011. Εξαιρείται, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Φ.Ε.Κ. 197/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Φ.Ε.Κ. 165/Α) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.

Στη συνέχεια, με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του ν. 4144/2013 με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 88/Α/18-4-2013, συμπεριλαμβάνονται, ως υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές επιχειρήσεις των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες, από τότε που ίσχυε η διάταξη.

Συνεπώς, οι Τράπεζες και οι θυγατρικές αυτών ή οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες, πρέπει να παρακρατούν κάθε μήνα την ανωτέρω εισφορά επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λ.π.) των απασχολουμένων τους και θα την καταθέτουν υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ. στο Λογαριασμό αριθ.040/546802-79 «ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ. ν. 3986/2011 αρθ. 38» που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.

Κατόπιν αυτών και δοθέντος ότι η ως άνω διάταξη ισχύει από 1-1-2011 παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή της και για ενημέρωση όλων των εκκαθαριστών των Υπηρεσιών σας, προκειμένου εγκαίρως να προβούν στην άμεση παρακράτηση και απόδοση της ειδικής εισφοράς αναδρομικά από 1-1-2011. 

Ο Ο.Α.Ε.Δ., προς το τον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται για την παρακολούθηση της καταβολής της παραπάνω αναφερόμενης εισφοράς και στον καταλογισμό των ποσών σε όσους δεν το αποδίδουν.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ