Άρθρα Νόμων

4446 – Άρθρο 111

. Άρθρο 111 Ρυθμίσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 1. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται: α) το διαμέρισμα, β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος. Ως οικονομία του…

Continue Reading
Άρθρα Νόμων

4446 – Άρθρο 19

. Άρθρο 19 Τροποποίηση διατάξεων για την εξαίρεση δικαστών 1. Το άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν την εξαίρεση του δικαστή για τον οποίο συντρέχει λόγος αποκλεισμού ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν συγκεκριμένοι πραγματικοί λόγοι που δικαιολογούν τη δημιουργία αμφιβολίας ως προς την αντικειμενική άσκηση…

Continue Reading
Άρθρα Νόμων

4446 – Άρθρο 18

. Άρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και συναφών διατάξεων 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας απαλείφεται η φράση «Κατ’ εξαίρεση». 2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «β) των φορολογικών και τελωνειακών…

Continue Reading
Άρθρα Νόμων

4446 – Άρθρο 17

. Άρθρο 17 Σχέση της διοικητικής με την πολιτική και την ποινική δίκη Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα δικαστήρια δεσμεύονται από τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ισχύουν έναντι όλων. Δεσμεύονται, επίσης, από τις αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις των ποινικών…

Continue Reading
Άρθρα Νόμων

4446 – Άρθρο 16

. Άρθρο 16 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας Στο Μέρος Τρίτο του π.δ. 18/1989 προστίθεται μετά το άρθρο 69 Κεφάλαιο Έβδομο και νέο άρθρο 69Α, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Άρθρο 69Α 1. Δικαστική απόφαση, για την οποία κρίθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι εκδόθηκε κατά παραβίαση δικαιώματος…

Continue Reading
Άρθρα Νόμων

4446 – Άρθρο 15

. Άρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων περί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων 1. Η παρ. 1 του άρθρου 41 του π.δ. 18/1989 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι κατά το άρθρο 103 του Συντάγματος προσφυγές υπαλλήλων ασκούνται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση ή την αποδεδειγμένη πλήρη γνώση από αυτούς της προσβαλλόμενης απόφασης». 2. Η παρ.…

Continue Reading
Άρθρα Νόμων

4446 – Άρθρο 14

. Άρθρο 14 Τροποποίηση γενικών δικονομικών κανόνων 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα δικόγραφα της αίτησης ακυρώσεως, της προσφυγής και της αίτησης αναιρέσεως, που ασκούνται από ιδιώτη, υπογράφονται μόνο από δικηγόρο». 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 καταργείται.…

Continue Reading
Άρθρα Νόμων

4446 – Άρθρο 13

. Άρθρο 13 1. Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τα άρθρα 63, 64, 80 και την παράγραφο 3 του άρθρου 81 του Πτωχευτικού Κώδικα, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την ενεργοποίηση του Μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας, που…

Continue Reading
Άρθρα Νόμων

4446 – Άρθρο 12

. Άρθρο 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ («Ποινικές διατάξεις») Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 171 ως εξής: «4. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες μόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η πτώχευση ή η αίτηση απορριφθεί για το λόγο ότι προβλέπεται πως η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για τη κάλυψη των εξόδων…

Continue Reading
Άρθρα Νόμων

4446 – Άρθρο 11

. Άρθρο 11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ («Η αποκατάσταση του οφειλέτη») Αντικαθίσταται το Κεφάλαιο ενδέκατο του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 168 έως 170α) εξ’ ολοκλήρου, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 167 Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της πτώχευσης, ύστερα από σχετική έκθεση…

Continue Reading
s2Member®