ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Π.Α., ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015 Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος.

(Τελευταία Κωδικοποίηση: 23.03.2015)   Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015 Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος. Απαντώντας στην από 20.2.2015 επιστολή σας, όσον αφορά την αρμοδιότητα μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», οι οποίες ισχύουν από 1.1.2015, οι…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Π.Α.

Οδηγία 85/611/ΕΟΚ — Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) — Εξασφάλιση των “πληρωμών στους μεριδιούχους” στο κράτος μέλος εμπορίας κατά το άρθρο 45 της οδηγίας 85/611 — Παράδοση τίτλων μεριδίων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ NIILO Jääskinen της 13ης Φεβρουαρίου 2014 (1) Υπόθεση C‑88/13 Philippe Gruslin κατά Beobank SA/NV, πρώην Citibank Belgium SA [αίτηση του Cour de cassation (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] «Οδηγία 85/611/ΕΟΚ — Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) — Εξασφάλιση των “πληρωμών στους μεριδιούχους” στο κράτος μέλος εμπορίας κατά το άρθρο 45 της οδηγίας 85/611 —…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Π.Α.

Ιδιοι πόροι — Εκ των υστέρων είσπραξη των εισφορών κατά την εισαγωγή — Οικονομική ευθύνη των κρατών μελών — Μη εξαχθέντα πλεονάσματα ζάχαρης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ PEDRO CRUZ VILLALÓN της 6ης Μαρτίου 2014(1)  Υπόθεση C‑335/12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Προσφυγή της Επιτροπής λόγω παραβάσεως της Πορτογαλικής Δημοκρατίας) «΄Ιδιοι πόροι — Εκ των υστέρων είσπραξη των εισφορών κατά την εισαγωγή — Οικονομική ευθύνη των κρατών μελών — Μη εξαχθέντα πλεονάσματα ζάχαρης»       Στο πλαίσιο προσφυγής της Επιτροπής λόγω παραβάσεως της…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Π.Α.

Αναίρεση — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης — Επιχειρησιακό πρόγραμμα του στόχου 1 (1994-1999) για τη Θουριγγία και το Ανατολικό Βερολίνο (Γερμανία) — Μείωση της αρχικώς χορηγηθείσας οικονομικής ενισχύσεως — Μέθοδος προβολής — Καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2052/88 — Κανονισμός (ΕΟΚ) 4253/88

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ PEDRO CRUZ VILLALÓN της 1ης Απριλίου 2014 (1) Υποθέσεις C‑549/12 P και C‑54/13 P Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Επιτροπής «Αναίρεση — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης — Επιχειρησιακό πρόγραμμα του στόχου 1 (1994-1999) για τη Θουριγγία και το Ανατολικό Βερολίνο (Γερμανία) — Μείωση της αρχικώς χορηγηθείσας οικονομικής ενισχύσεως — Μέθοδος προβολής — Καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2052/88…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Π.Α.

Κοινή εμπορική πολιτική — Ντάμπινγκ — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας — Κανονισμός (ΕΚ) 2022/95 — Επανεξέταση στο πλαίσιο της λήξεως της ισχύος των μέτρων — Κανονισμός (ΕΚ) 661/2008 — Αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές — Απόφαση 2008/577/ΕΚ — Προϋποθέσεις απαλλαγής από τον δασμό αντιντάμπινγκ — Πρώτος ανεξάρτητος πελάτης — Εισαγωγέας ο οποίος αγόρασε νιτρικό αμμώνιο από Ρώσο εξαγωγέα χρησιμοποιώντας ως μεσάζοντα τρίτη εταιρία — Τελωνειακός κώδικας της Ένωσης — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 — Τελωνειακή διασάφηση — Ακύρωση κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή μετά τη χορήγηση αδείας παραλαβής των εμπορευμάτων — Άρθρο 66

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ PEDRO CRUZ VILLALÓN της 3ης Απριλίου 2014 (1) Υπόθεση C‑3/13 Baltic Agro AS κατά Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus [αίτηση του Tartu Ringkonnakohus (Εσθονία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] «Κοινή εμπορική πολιτική — Ντάμπινγκ — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας — Κανονισμός (ΕΚ) 2022/95 — Επανεξέταση στο πλαίσιο της λήξεως της…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Π.Α.

Προδικαστική παραπομπή – Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας – Άρθρα 243 και 245 – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 – Άρθρο 181α – Απόφαση δεκτική προσφυγής – Παραδεκτό ένδικης προσφυγής χωρίς προηγούμενη άσκηση διοικητικής προσφυγής – Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2014 [αίτηση του Administrativen sad Sofia-grad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Global Trans Lodzhistik OOD κατά Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-29/13 και C-30/13) (Προδικαστική παραπομπή – Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας – Άρθρα 243 και 245 – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 – Άρθρο 181α – Απόφαση δεκτική προσφυγής -…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Π.Α.

Άρθρο 63 ΣΛΕΕ — Εδαφικό πεδίο εφαρμογής της ελεύθερης κινήσεως κεφαλαίων — Κίνηση κεφαλαίου από κράτος μέλος σε υπερπόντια χώρα και έδαφος (ΥΧΕ) που του ανήκει — Έννοια της τρίτης χώρας κατά το άρθρο 63 ΣΛΕΕ — Άρθρο 64, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ — Ρήτρα standstill — Περιορισμοί που υφίσταντο στις 31 Δεκεμβρίου 1993

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ NIILO JÄÄSKINEN της 16ης Ιανουαρίου 2014 (1) Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑24/12 και C‑27/12 X BV και TBG Limited [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] «Άρθρο 63 ΣΛΕΕ — Εδαφικό πεδίο εφαρμογής της ελεύθερης κινήσεως κεφαλαίων — Κίνηση κεφαλαίου από κράτος μέλος σε υπερπόντια χώρα και έδαφος (ΥΧΕ) που του…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Π.Α.

Κοινωνική ασφάλιση — Κανονισμός (ΕΟΚ) 1408/71 — Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής — Εισοδήματα από περιουσία — Άμεσος και αρκούντως ουσιώδης σύνδεσμος μεταξύ των εισφορών και της νομοθεσίας που διέπει τους απαριθμούμενους στο άρθρο 4 του κανονισμού 1408/71 κλάδους κοινωνικής ασφαλίσεως

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ELEANOR SHARPSTON της 21ης Οκτωβρίου 2014 (1) Υπόθεση C‑623/13 Ministre de l’Économie et des Finances κατά Gérard de Ruyter [αίτηση του Conseil d’État (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] «Κοινωνική ασφάλιση — Κανονισμός (ΕΟΚ) 1408/71 — Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής — Εισοδήματα από περιουσία — Άμεσος και αρκούντως ουσιώδης σύνδεσμος μεταξύ των εισφορών και της νομοθεσίας που…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Φεβρουαρίου 2014 (*) «Προδικαστική παραπομπή — Άμεσοι φόροι — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Εθνική φορολογική νομοθεσία θεσπίζουσα έκτακτο φόρο επί του κύκλου εργασιών λιανικής σε καταστήματα — Αλυσίδες καταστημάτων ευρείας διανομής — Ύπαρξη αποτελέσματος ενέχοντος δυσμενή διάκριση — Έμμεση δυσμενής διάκριση»       Στην υπόθεση C‑385/12, με αντικείμενο…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Π.Α.

Προδικαστική παραπομπή — Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας — Άρθρα 243 και 245 — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 — Άρθρο 181α — Απόφαση δεκτική προσφυγής — Παραδεκτό ένδικης προσφυγής χωρίς προηγούμενη άσκηση διοικητικής προσφυγής — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2014 (*) «Προδικαστική παραπομπή — Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας — Άρθρα 243 και 245 — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 — Άρθρο 181α — Απόφαση δεκτική προσφυγής — Παραδεκτό ένδικης προσφυγής χωρίς προηγούμενη άσκηση διοικητικής προσφυγής — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας»       Στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑29/13…

Continue Reading
s2Member®