Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 432/2017 Εξαγορά εταιρείας μη εισηγμένης σε άλλο κράτος – μέλος από ελληνική μη εισηγμένη εταιρία

. ΣΛΟΤ 432/2017 Εξαγορά εταιρείας μη εισηγμένης σε άλλο κράτος – μέλος από ελληνική μη εισηγμένη εταιρία ΕΡΩΤΗΜΑ Μια ελληνική εταιρία μη εισηγμένη εξαγοράζει μια άλλη εταιρία μη εισηγμένη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για αναπτυξιακούς σκοπούς. Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός μετά την απόφαση της ΓΣ των μετόχων να προχωρήσουν στην εξαγορά και…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 431/2017 Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα

. ΣΛΟΤ 431/2017 Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιο είναι το πρότυπο Ισολογισμού Περάτωσης Εκκαθάρισης (τελικός ισολογισμός) για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΕΣ) με απλογραφικό; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για όλες τις οντότητες και ανεξάρτητα του αν ισχύει η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι, καθορίζονται στο…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 407/2017 Λογιστικές εγγραφές παραχώρησης εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο

. ΣΛΟΤ 407/2017 Λογιστικές εγγραφές παραχώρησης εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο ΕΡΩΤΗΜΑ Η εταιρεία μας το 2016 σύναψε σύμβαση συνεργασίας για παραχώρηση εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο. Προ της λήξεως του συμφωνηθέντος χρόνου παρέδωσαν τον χώρο σε άλλους. Εξέδωσαν τιμολόγιο για το σύνολο της συμφωνηθείσης συναλλαγής χωρίς να αφαιρέσουν το διάστημα που το παρεχώρησαν σε τρίτους, παρότι…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

Οικ. 2/42059/0026/2017 Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4308/2014

. Οικ. 2/42059/0026/2017 Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4308/2014 Με αφορμή ερωτήματα τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τον χρόνο προσκόμισης του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου παραστατικού – φορολογικού στοιχείου από τους δικαστικούς επιμελητές, σας ενημερώνουμε τα εξής: 1.α Στο άρθρο 7 του ν.4093/2012 (Α’222), προβλέπονταν ότι στην περίπτωση…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 71/2017 Αγροτικός συνεταιρισμός και υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων

ΣΛΟΤ 71/2017 Αγροτικός συνεταιρισμός και υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων Αθήνα, 20.1.2017 ΕΡΩΤΗΜΑ Αγροτικός συνεταιρισμός τέθηκε σε εκκαθάριση στις 23.10.2016 με δικαστική απόφαση. Οι 2 τελευταίες χρήσεις 2015 και 2016 πληρεί τα κριτήρια του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για την μετάβαση και ένταξη σε κατηγορία βιβλίων σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά. Επειδή μέχρι 31/12/2016…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2869/2016 Εκτύπωση ημερολογίου πωλήσεων

ΣΛΟΤ 2869/2016 Εκτύπωση ημερολογίου πωλήσεων ΕΡΩΤΗΜΑ Τα παραστατικά που εκδίδει η εταιρεία μας για την πώληση των εμπορευμάτων είναι ονομαστικές ΑΛΠ επί πιστώσει διότι η είσπραξη των χρημάτων γίνεται από τις συνεργάτιδές μας (dealers) κατά την παράδοση των παραγγελιών. Λόγω του μεγάλου όγκου αυτών των παραστατικών στο τέλος κάθε εβδομάδας εκτυπώνεται Ημερολόγιο Πωλήσεων όπου ανά…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2822/2016 Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων

. ΣΛΟΤ 2822/2016 Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων ΕΡΩΤΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Η εταιρεία Α (XXXXXXXXXXX) είναι συνδεδεμένη (μητρική) της εταιρείας Β. Η εταιρεία Β είναι επίσης συνδεδεμένη (μητρική) των εταιρειών Γ και Δ. Όλες οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα με ιδιόκτητα ξενοδοχεία. ΣΚΕΠΤΙΚΟ. Η εταιρεία Α προτίθεται στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.000.000 ευρώ προκειμένου…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2755/2016 Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους

. ΣΛΟΤ 2755/2016 Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους ΕΡΩΤΗΜΑ Α.Ε. ρύθμισε τις ασφαλιστικές εισφορές (ικα) ετών 2014-2015 εντός του 2016. Φορολογικά δεν είχε εκπέσει την δαπάνη. Λογιστικά είχε μεταφερθεί στα αποτελέσματα αντίστοιχα στα έτη που δημιουργήθηκε η δαπάνη και η υποχρέωση στο ΙΚΑ. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί μεταβατικός…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2819/2016 Λογιστική αποτύπωση εξόδου

. ΣΛΟΤ 2819/2016 Λογιστική αποτύπωση εξόδου ΕΡΩΤΗΜΑ Στην γνωστή (υπό εξέλιξη) διαδικασία εξυγίανσης της εταιρίας XXXXX (άρθρου 106 Πτωχευτικού Κώδικα) υπήχθησαν και οφειλές της προς την εδρεύουσα στην XXXXXXX ομόρρυθμη εταιρία XXXXXXXXXXXXX για λογαριασμό της οποίας υποβάλλω το παρόν ερώτημα (ως νομικός της σύμβουλος), με συνέπεια αυτές (οι οφειλές) να υποστούν “κούρεμα” σε ποσοστό 50%.…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2745/2016 Τήρηση ΕΛΠ από φορέα Δημοσίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

. ΣΛΟΤ 2745/2016 Τήρηση ΕΛΠ από φορέα Δημοσίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αθήνα, 16.12.2016 ΕΡΩΤΗΜΑ Θα ήθελα τη βοήθειά σας στο παρακάτω ερώτημα: Ανήκω στο φορέα XXXXXXXXXXXXXXXXXX, φορέας του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τηρώ τρίτης κατηγορίας βιβλία προαιρετικά. Την χρήση 2015 δεν εφάρμοσα ΕΛΠ γιατί είχα βάσει νόμου απαλλαγή. Για την χρήση 2016…

Continue Reading
s2Member®