Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2915/2017 Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων

. ΣΛΟΤ 2915/2017 Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων ΕΡΩΤΗΜΑ Σε συγχρηματοδοτούμενο έργο η δικαιούχος εταιρία επιχορηγήθηκε για την κατασκευή πρωτότυπων ιατρικών μηχανημάτων με στόχο τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε νοσοκομεία όπου και βρίσκονται εγκατεστημένα τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα κατασκευάστηκαν από εξωτερικό προμηθευτή με βάση την τεχνογνωσία της δικαιούχου εταιρίας, η οποία ανέπτυξε…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2891/2017 Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών

. ΣΛΟΤ 2891/2017 Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών ΕΡΩΤΗΜΑ Οι αμοιβές που δίνουν στα μέλη οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.) με διπλογραφικά βιβλία, σε ποιο λογαριασμό καταχωρούμε: α) Την αμοιβή των μελών β) Το χαρτόσημο που αναλογεί από το ποσό της αμοιβής γ) Το Φ.Μ.Υ. που αναλογεί από το ποσό της αμοιβής δ) Η εισφορά αλληλεγγύης…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2894/2017 Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ

. ΣΛΟΤ 2894/2017 Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ ενημερώστε με τι εγγραφή πρέπει να πραγματοποιηθεί για φόρο αναβαλλόμενης φορολογίας στα κλεισίματα ΔΛΠ. Ο αναβαλλόμενος είναι σε λογαριασμό 84.99 και δεν έχω καταφέρει να βρω υπόδειγμα για την εν λόγω εγγραφή. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Οι λογαριασμοί των αναβαλλόμενων φόρων, βάσει του προτεινόμενου από τα ΕΛΠ σχεδίου λογαριασμών, είναι:…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Ε.Λ.Π.

ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ 2017 Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

. ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ 2017 Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.). Αθήνα, 10.4.2017 Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Ε.Λ.Π.

ΠΟΛ.1036/2017 Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.

. ΠΟΛ.1036/2017  Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.  ΦΕΚ B’1023/27.3.2017  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  Έχοντας υπόψη:  1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’170), όπως ισχύουν. 2. Τις…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2660/2016 Πρακτορεία Ταξιδίων

. ΣΛΟΤ 2660/2016 Πρακτορεία Ταξιδίων Αθήνα 16.12.2016 ΕΡΩΤΗΜΑ Νομική οντότητα (ΙΚΕ) πρακτορείο ταξιδιών με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εκδίδει εισιτήρια αεροπορικά και ακτοπλοϊκά για λογαριασμό των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εταιρειών, σε πελάτες της (ταξιδιώτες) φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με την έκδοση του εισιτηρίου (για λογαριασμό αυτών των εταιρειών) εκδίδει ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΑΠΕ). Η αεροπορική ή…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2552/2016 Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων

. ΣΛΟΤ 2552/2016 Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων ΕΡΩΤΗΜΑ Νομική οντότητα με μορφή ΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων καθώς και υπηρεσίες parking αυτοκινήτων. Ερωτήσεις: Οι υπηρεσίες parking όταν διαρκούν μερικές ημέρες, για τις οποίες εισπράττω τα χρήματα πριν ή μετά, είναι δικαίωμα ή παροχή υπηρεσίας και πότε εκδίδω το Φορολογικό στοιχείο; Οι υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2544/18.11.2016 Λογιστική αντιμετώπιση ιδιόχρησης από ατομική επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία

. ΣΛΟΤ 2544/18.11.2016 Λογιστική αντιμετώπιση ιδιόχρησης από ατομική επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία ΘΕΜΑ: «Ατομική, ελεύθερος επαγγελματίας με απλογραφικά βιβλία και εφαρμογή ΕΛΠ κάνει ιδιόχρηση» ΕΡΩΤΗΜΑ Πρέπει λογιστικά στο Ε3 να γίνει καταχώρηση της αξίας της ιδιόχρησης ή όχι. Εάν ναί, δεν θα υπάρχει συμφωνία λογιστικά με τα αποτελέσματα Β6, δεδομένου ότι έχετε γνωματεύσει ότι στα…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2551/18.11.2016 Έκδοση φορολογικού στοιχείου για τη διοργάνωση και εκτέλεση ταξιδίων από ταξιδιωτικό γραφείο.Λογιστική αντιμετώπιση.

. ΣΛΟΤ 2551/18.11.2016 Έκδοση φορολογικού στοιχείου για τη διοργάνωση και εκτέλεση ταξιδίων από ταξιδιωτικό γραφείο.Λογιστική αντιμετώπιση. ΕΡΩΤΗΜΑ Νομική οντότητα με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και δραστηριότητα Ταξιδιωτικού γραφείου (οργάνωση εκδρομών-ταξιδιών) έχει τις εξής συναλλαγές: 1) Πουλάει σε ταξιδιώτες εισιτήρια αεροπορικών κυρίως εταιρειών. 2) Οργανώνει ταξίδια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ερωτήσεις: 1) Με την πώληση του…

Continue Reading
Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 2284/2016 Αναγνώριση προμερίσματος στα έσοδα της λαμβάνουσας μητρικής εταιρείας

. ΣΛΟΤ 2284/2016 Αναγνώριση προμερίσματος στα έσοδα της λαμβάνουσας μητρικής εταιρείας Αθήνα, 24.10.2016 ΕΡΩΤΗΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία που συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ λαμβάνει από θυγατρική στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%, προμέρισμα, το οποίο και εισπράττει, εκπληρώνοντας ταυτοχρόνως και όλες τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Το ΔΛΠ 18, παράγραφος 30, περίπτωση (c),…

Continue Reading
s2Member®