ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 28/20.6.2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./160/ΕΓΚ.28/20-6-17 Ένταξη  στον  Ενιαίο  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις    των  άρθρων 38, παρ.3, στοιχ. στ΄, εδάφιο πρώτο και 39, παρ.11, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος –…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 27/15.6.2017 Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των αρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ. 1,2,6 και 7 του Ν. 4387/2016

. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./144/ΕΓΚ.27/15-6-17 Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των αρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ. 1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16 Σημείωση: Δεδομένου ότι κατά τη χρονική στιγμή έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου, το βιβλίο μας βρισκόταν στο τυπογραφείο, θεωρήσαμε σκόπιμο και χρήσιμο, να συμπεριλάβουμε την εγκύκλιο 27/2017 αναφορικά με την παράλληλη ασφάλιση προς ενημέρωση των αναγνωστών.…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Κ.Υ.Α αριθ.22528/430/2017 Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

. Κ.Υ.Α αριθ.22528/430/2017 Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού. ΦΕΚ Β’ 1721/18.05.2017 Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 2. Την παρ. 10 του άρθρου…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Φ. 80000/οικ.21628/936 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

. Φ. 80000/οικ.21628/936 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. ΦΕΚ Β’ 1721/18.05.2017 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ.2 και 37 του ν.4387/2016 (Α΄ 85) όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.4461/2017 (Α΄38) και ισχύει, καθώς και της παρ. 2…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Φ.ΕΦΚΑ 15778/Δ9/5011/2017 Παράταση προθεσμιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

. Φ.ΕΦΚΑ 15778/Δ9/5011/2017  Παράταση προθεσμιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).  ΦΕΚ B’1557/5.5.2017 Έχοντας υπόψη:  1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α’26), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 51 έως…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

. ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Αθήνα, 3 Μαίου 2017 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1084102 ΕΞ 1.6.2016 έγγραφό μας…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αριθ. Πρωτ Σ23/1/2017 Βοήθημα Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

. Αριθ. Πρωτ Σ23/1/2017 Βοήθημα Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.10035/47467/1094/6.3.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και σας διευκρινίζουμε ότι ο χρόνος λήψης του «Βοηθήματος Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων» του άρθρου 44, παρ. 2 του Ν.3986/2011, δεν θεωρείται επιδοτούμενη ανεργία και επομένως δεν…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Φ.10034/18282/566/2017 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ.

. Φ. 10034/18282/566/2017 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ. Αθήνα, 20 Απριλίου 2017 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αριθμ. 16072/310/2017 Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.

. Αριθμ. 16072/310/2017 Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας. ΦΕΚ B’1307/13.4.2017 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του α.ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ. Α’85). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΦΚΑ Σ48/34/2017 Μηχανογραφική τακτοποίηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016

. ΕΦΚΑ Σ48/34/2017 Μηχανογραφική τακτοποίηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016. Αθήνα, 13.4.2017 Σχετ: α) Η με αρ. 14/2017 εγκύκλιος ΕΦΚΑ β) Η εγκ. 16/2016 και το Γ.Ε. Σ48/48/29.6.2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γ) Η εγκύκλιος 14/2016 του τ. ΟΑΕΕ δ) Το με αρ. πρωτ. 2251/23.3.2017 έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Σε συνέχεια…

Continue Reading
s2Member®