ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΙΚΑ 43/11.7.2013 Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». Τροποποιήσεις – Νέες κατηγορίες – Διευκρινίσεις. Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών Ασθένειας.

Αριθμ. Πρωτ Α21/449/63 Εγκύκλιος ΙΚΑ 43/11.7.2013 Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». Τροποποιήσεις – Νέες κατηγορίες – Διευκρινίσεις. Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών Ασθένειας. ΣΧΕΤ. Εγκύκλιες: 68/2011,16/2013 Γενικά Έγγραφα: Α21/449/3/21.10.2011, Α21/449/18/29.12.2011, Α21/449/25/22.2.2012, Α21/449/41/25.4.2012, Α23/592/53/5.6.2012, Α21/449/33/16.4.2012, Α11/129/28.2.12, Α11/42/20.3.2013(Δ/νσης Παροχών) Το με αρ. πρωτ. 9020/16.5.2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. (συν/να) Σας…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΟΓΑ 4/2013 – Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης, οι οποίοι µέσα στο έτος 2012 δεν έχουν πραγµατοποιήσει καµία ηµέρα εργασίας µε εργόσηµο

. Εγκύκλιος ΟΓΑ 4/2013 Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης, οι οποίοι µέσα στο έτος 2012 δεν έχουν πραγµατοποιήσει καµία ηµέρα εργασίας µε εργόσηµο Σχετ.: «Οι εγκύκλιοί µας µε αριθ. 9/2011και 2/2013» Σε συνέχεια των ως άνω εγκυκλίων µας, σας γνωρίζουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4144/18.4.2013 (ΦΕΚ Α88) δίνεται η δυνατότητα στους…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α 13/2013 Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012

. Εγκύκλιος Ι.Κ.Α 13/2013 Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/38 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.6 περίπτωση 1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ Α’222/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΟΓΑ 2/2013 – Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισµένων ΟΓΑ των εργατών γης – Έναρξη πλήρους εφαρµογής εργοσήµου για τον ΟΓΑ – Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013

. Εγκύκλιος ΟΓΑ 2/2013 Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισµένων ΟΓΑ των εργατών γης – Έναρξη πλήρους εφαρµογής εργοσήµου για τον ΟΓΑ – Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013 Σχετ.: «Η εγκύκλιός µας µε αριθ. 9/2011» Σε συνέχεια της ως άνω εγκυκλίου µας, σας κοινοποιούµε την υπ’ αριθ. Φ10034/4148/133/5.3.2013 (ΦΕΚ Β’540) Απόφαση του Υπουργού…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 56/12.12.2012 Υποχρέωση παράλληλης ασφάλισης στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολουμένων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο μέχρι 31-12-1992

. Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 56/12.12.2012 Υποχρέωση παράλληλης ασφάλισης στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολουμένων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο μέχρι 31-12-1992 Αρ. πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/138/1000831 ΣΧΕΤ: Οι αρ. 79/2010, 17/2011, 75/2011 εγκύκλιοι Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκαν με όμοιες του άρθρου 60 του…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αριθμ. 169653/9.6.2011 Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση.

. Αριθμ. 169653/9.6.2011 Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση. ΦΕΚ Β’1181/9.6.2011 Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α’) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 2.  Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α’ 154/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του Νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ Α’ 151) «Μητρώο Αγροτών…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΟΓΑ 9/2011 – Εφαρµογή Εργοσήµου – Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουµένων εργατών γης

. Εγκύκλιος ΟΓΑ 9/2011 Εφαρµογή Εργοσήµου – Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουµένων εργατών γης Σας γνωρίζουµε, ότι µε τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 24 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΟΓΑ 9/2011 Εφαρµογή Εργοσήµου – Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουµένων εργατών γης

. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 Σας γνωρίζουµε, ότι µε τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 24 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α), θεσπίστηκε το εργόσηµο για…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΙΚΑ αριθ.32/2008 Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1/08 και 1.10.2008 -31.12.2008.

. Εγκύκλιος ΙΚΑ αριθ.32/2008 Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1.1.2008 και 1.10.2008 – 31.12.2008. Αρ.Πρωτ.: Α42/5 1. Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων Με βάση το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά 3% που ισχύει από 1/1/08 και…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αριθ. Πρωτ Γ99/1/90/2002 Συμπληρωματική περιοδική δήλωση – Τροποποιήσεις – Μεταβολές στοιχείων αναλυτικής περιοδικής δήλωσης

. Αριθ. Πρωτ Γ99/1/90/2002 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Αθήνα, 19.6.2002 Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Συμπληρωματική (04) είναι η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που αναφέρεται σε χρονική περίοδο απασχόλησης η οποία έχει ήδη συμπεριληφθεί σε Κανονική (01), Έκτακτη (02) ή Επανυποβληθείσα (03) ΑΠΔ, το περιεχόμενο της οποίας…

Continue Reading
s2Member®