ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΑΦ Β 1054442 ΕΞ 2017 Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση του αφορολόγητου αποθεματικού του ν.3299/2004 στο έντυπο Ν

. ΔΕΑΦ Β 1054442 ΕΞ 2017 Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση του αφορολόγητου αποθεματικού του ν.3299/2004 στο έντυπο Ν Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3299/2004 ορίζεται ότι…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1057/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013. Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές εταιρειών.

. ΠΟΛ.1057/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013. Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές εταιρειών. Αθήνα, 6.4.2017 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Με τις διατάξεις των άρθρων 52,…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1054/2017 Φορολογική μεταχείριση καταβληθείσας παροχής – ασφαλίσματος που διενεργείται στα πλαίσια ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

. ΠΟΛ.1054/2017 Φορολογική μεταχείριση καταβληθείσας παροχής – ασφαλίσματος που διενεργείται στα πλαίσια ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων Θέμα: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.22/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. Σας κοινοποιούμε την υπ’αριθμ.22/2017 ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα Β’) η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή (22/2017), η υπ’αριθμ. 25/2011 γνωμοδότηση…

Continue Reading
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 59/2017 Ζητήματα φορολόγησης επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών.

. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 59/2017 Ζητήματα φορολόγησης επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών. Με την Παρ. 12 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994 θεσπίζεται ειδικός τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101, σε περιπτώσεις πωλήσεως οικοδομής πριν την ολοκλήρωση της ανεγέρσεώς της και δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής της περί παραγραφής διάταξης…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1044/2017 Αίτηση Εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΦΔ) μεταξύ Ελλάδας & Ην. Βασιλείου

. ΠΟΛ. 1044/2017 Αίτηση Εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΦΔ) μεταξύ Ελλάδας & Ην. Βασιλείου Αθήνα, 21 Μαρτίου 2017 Σας γνωρίζουμε ότι το έντυπο (Αίτηση Εφαρμογής) που προσκομίζεται από φορολογικούς κατοίκους Ηνωμένου Βασίλειου, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα για την απόδειξη της φορολογικής τους κατοικίας, δεν θα φέρει την πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛ.1047/2017 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016

. ΠΟΛ.1047/2017 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1030/2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 720 Β’), με την οποία ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ. 1045/2017 Οδηγίες για το νέο τρόπο υπολογισμού της αξίας παροχής σε είδος εταιρικών αυτοκινήτων σε εργαζόμενους, εταίρους ή μετόχους (παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013)

. ΠΟΛ.1045/2017 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (Α’ 240) για την παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος.  Αθήνα, 24.03.2017 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛ.1043/2017 Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.

. ΠΟΛ.1043/2017 Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.   Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε3) Για το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2016,  δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες και επισημάνσεις για την ορθή συμπλήρωσή του: 1.Ο κωδικός 019, στην πρώτη σελίδα,  που αφορά…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1040/2017 Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.

. ΠΟΛ.1040/2017 Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975. ΦΕΚ B’973/22.03.2017 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α’170) όπως ισχύουν. β. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.27/1975 (ΦΕΚ Α’77/22.4.1975). γ. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν.4446/22.12.2016…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΑΦ Β 1036897 ΕΞ 2017 Έκπτωση δαπάνης αγοράς φυσικού αερίου κατά την εισφορά κλάδου από την εταιρεία «…………..» στη νεοϊδρυόμενη εταιρεία «……………», με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 80Α του ν.4001/2011 και του ν.2166/1993

. ΔΕΑΦ Β 1036897 ΕΞ 2017 Έκπτωση δαπάνης αγοράς φυσικού αερίου κατά την εισφορά κλάδου από την εταιρεία «…………..» στη νεοϊδρυόμενη εταιρεία «……………», με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 80Α του ν.4001/2011 και του ν.2166/1993 Αθήνα, 10 Μαρτίου 2017 ΣΧΕΤ: Η από………….αίτηση της εταιρείας «……………» Απαντώντας στη σχετική αίτηση της εταιρείας «…………….», αναφορικά…

Continue Reading
s2Member®