ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οδηγία 2011/16/EE του συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ

. Οδηγία 2011/16/EE του συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 113 και 115, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έχοντας…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αριθ. Πρωτ. 1002114/72/Α0012/31.7.2007 Τεκμήρια αγοράς.

. Αριθ. Πρωτ. 1002114/72/Α0012/31.7.2007 Τεκμήρια αγοράς. Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. γ’ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται, μεταξύ…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1033/27.2.2007 Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.

. ΠΟΛ.1033/27.2.2007 Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ. 43 Α΄) και του άρθρου 41α όπως ορίσθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄), και…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1188/26.6.2002 Κοινοποίηση της αριθ. 336/2002 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το χρόνο παύσης της φορολογικής υποχρέωσης (ν. 27/ 1975) του πλοιοκτήτη στην περίπτωση διάλυσης, βύθισης ή μεταβίβασης του πλοίου

. ΠΟΛ.1188/26.6.2002 Κοινοποίηση της αριθ. 336/2002 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το χρόνο παύσης της φορολογικής υποχρέωσης (ν. 27/ 1975) του πλοιοκτήτη στην περίπτωση διάλυσης, βύθισης ή μεταβίβασης του πλοίου 1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή στις σχετικές περιπτώσεις της αριθ. 336/2002 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με το θέμα, η οποία έγινε δεκτή από…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1229/12.9.1995 Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτ/των σε κατόχους αυτοπροωθουμένων συλλεκτικών μηχανών βάμβακος τεύτλων και τομάτας

. ΠΟΛ.1229/12.9.1995 Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτ/των σε κατόχους αυτοπροωθουμένων συλλεκτικών μηχανών βάμβακος τεύτλων και τομάτας Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ.Πρωτ.1101335/1491/0001Α Σας στέλνουμε φωτοαντίγραφο αποσπάσματος ΦΕΚ 652/Β/26.7.95 στο οποίο δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Α2/Οικ.20308/2944, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, όπως μας κοινοποιήθηκε με το αριθ. Α2/25115/3554/18.8.95 έγγραφο του…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1164/30.6.1994 Εξαίρεση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων από τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών.

. ΠΟΛ.1164/30.6.1994 Εξαίρεση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων από τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.1809/1988 «Καθιέρωση ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’22), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο. 1128942/ΠΟΛ. 1284/ 29.12.1989 (ΦΕΚ Β’38), 1006568/ΠΟΛ.1014/ 18.1.1991 (ΦΕΚ Β’66) και 1129159/1059/ΠΟΛ.1279/15.12.1992 με τις οποίες…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1249/1995 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 και των Α2/13721/2431/17.6.94 και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.1995 κοινών Υπουργικών αποφάσεων.

. ΠΟΛ.1249/1995 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 και των Α2/13721/2431/17.6.94 και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.1995 κοινών Υπουργικών αποφάσεων. Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παραγραφου 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/93) <Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις> και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Α2/13721/2431/17.6.94…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1250/1998 Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθ. 1000887/2569/3/ΠΟΛ. 1004/21.1.97 Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , που αφορά τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών.

. ΥΠ.ΟΙΚ. 1012668/590/198/0014/ΠΟΛ.1250/98 Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθ. 1000887/2569/3/ΠΟΛ. 1004/21.1.97 Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών. (βλ. Και την εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1196/22-12-2016 (AΔA: ΨΩΔΡΗ-ΛΤΟ): Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014/ΠΟΛ.1250/1998) Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω απόφασης, όπως συμπληρώθηκε…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1149/9.6.1994 Τροποποίηση,βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

. ΠΟΛ.1149/1994 Αριθ. 1067780/82/Γ0013/Β 549/1994. Τροποποίηση,βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α’43) και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α’127). 2. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος…

Continue Reading
s2Member®