ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διόρθωση στο βιβλίο «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018», σελ. 570

Στη σελίδα 570 το περιεχόμενο του θ.3 «Μεταφορά του ποσού της φορολογικής αναμόρφωσης» που αφορά το έντυπο της Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, αντικαθίσταται ως εξής: Το σύνολο (Πίνακας Ι: Κωδικός 2100) που προκύπτει από τη φορολογική αναμόρφωση μεταφέρεται επιμεριζόμενο (όχι αυτόματα) για τις ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν είτε απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π., ανάλογα με…

Continue Reading
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διόρθωση εντύπου Ε1, σελ.220

Στο έντυπο Ε1 (θ.4Δ1.1.6) στη σελ. 220, εκ παραδρομής αναγράφεται ως συντελεστής παρακράτησης φόρου μερισμάτων ποσοστό 10%, αντί του ορθού 15%. Συνεπώς, το εν λόγω παράδειγμα τροποποιείται ως εξής: Ο Έλληνας μπορεί να λάβει ως πίστωση φόρου το ποσό των 100.000 x 20% x 12,5% = 2.500 ευρώ, τηρουμένου του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Όμως,…

Continue Reading
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διόρθωση στο Έντυπο Ε3

Στο βιβλίο «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018» και στις σελίδες 507-516 όπου παρουσιάζεται πλήρες παράδειγμα συμπλήρωσης του Πίνακα Ε του εντύπου Ε3, εκ παραδρομής δεν έχει αναγραφεί ότι σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης το τυχόν εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αναγράφεται στο έντυπο Ε1 και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμού του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη συνέχεια…

Continue Reading
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διόρθωση θέματος 5.3.10 του βιβλίου Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Στο θέμα 5.3.10 του έντυπου Ε3, στις σελ. 474 και 475, διορθώνουμε τον πίνακα για την υποχρέωση απογραφής ως κάτωθι:   Συνοπτικός πίνακας για την υποχρέωση απογραφής κατά την 31/12/2017 των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία 31/12/2016 31/12/2017 Κόστος Πωληθέντων 20172 Τζίρος1 Απογραφή Τζίρος1 Απογραφή <150 Όχι <150 Όχι 0 + ΑΧ – 0 <150…

Continue Reading
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αναλυτική παρουσίαση της φορολογικής μεταχείρισης συντάξεων, παροχών και λοιπών παρόμοιων αμοιβών

. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αναλυτική παρουσίαση της φορολογικής μεταχείρισης συντάξεων, παροχών και λοιπών παρόμοιων αμοιβών ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (N.4243/2014 – ΦΕΚ Α’57/2014) 1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Αγ. Μαρίνου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο 18 παρ. 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛ. 1062/2017 Δαπάνες για κάλυψη αφορολόγητου ορίου. Μείωση φόρου.

. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Η μείωση του φόρου που…

Continue Reading
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση δηλώσεων 2017 (φορολογικού έτους 2016)

. Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση δηλώσεων 2017 (φορολογικού έτους 2016) Δόθηκε στη δημοσιότητα το βιβλιαράκι οδηγιών για τη συμπλήρωση των δηλώσεων φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2016 Δείτε το ή κατεβάστε το από εδώ  

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛ.1047/2017 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016

. ΠΟΛ.1047/2017 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1030/2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 720 Β’), με την οποία ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛ.1043/2017 Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.

. ΠΟΛ.1043/2017 Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.   Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε3) Για το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2016,  δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες και επισημάνσεις για την ορθή συμπλήρωσή του: 1.Ο κωδικός 019, στην πρώτη σελίδα,  που αφορά…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛ.1034/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

. ΠΟΛ.1034/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. ΦΕΚ Β’759/9.3.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’) σύμφωνα με τις οποίες,…

Continue Reading
s2Member®