ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛ.1088/17.04.2015 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων…

  ..   ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (ΦΕΚ Β 763/30-4-2015) 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.   Έχοντας…

Continue Reading
ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο – Έντυπο Ε3. Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των Πινάκων ΣΤ’ και Ζ’ (βάσει ΠΟΛ.1097/28.4.2015)

Το έντυπο Ε3 για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό 2014), θα συμπληρωθεί από τους υπόχρεους, με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013, οι οποίες ισχύουν από 1.1.2014.       Οι βασικές αλλαγές στην συμπλήρωση των Πινάκων ΣΤ’ και Ζ’ είναι οι ακόλουθες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’ Α) Κατάργηση Εξωλογιστικού προσδιορισμού κερδών Στον πίνακα αυτό καταργήθηκε/διαγράφηκε ο υποπίνακας…

Continue Reading
ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο – Εισόδημα από δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)

Εισόδημα από δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)   Γενικά Τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) είναι ένα  χρηματοοικονομικό εργαλείο που αντιπροσωπεύει το δικαίωμα αγοράς (call option) ή πώλησης (put option) ενός ορισμένου περιουσιακού στοιχείου, π.χ., μετοχών μίας εταιρείας, σε ορισμένη τιμή  κατά τη διάρκεια μιας προκαθορισμένης περιόδου, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της χρηματιστηριακής…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛ.1097/28.04.2015 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από…

(Τελευταία Κωδικοποίηση: 30.4.2015)   ΠΟΛ.1097/28.04.2015 Θέμα:Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. Ύστερα από τις   μεταβολές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος με τον ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων: Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε 3). Στο…

Continue Reading
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου, ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, καθώς και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή (έντυπο Ε2 – αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3 – κατάσταση οικονομικών στοιχείων από…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΕΛ Α 1055536 ΕΞ 2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

. ΔΕΛ Α 1055536 ΕΞ 2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). (ΦΕΚ B’874/8.4.2014) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 34 και 37 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α., ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αριθ. Πρωτ.:1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009 – Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010. – Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

. Αριθ. Πρωτ.:1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009 – Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010. – Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων. Α. Γενικά Με τις οδηγίες 2008/117/ΕΚ/16.12.2008/L14.7.20-1-2009 και 2008/8/ΕΚ/ 12.2.2008/L44.11.20-2-2008 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ/28.11.2006/L347.1.11-12-2006 του Συμβουλίου «σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας» με την οποία…

Continue Reading
s2Member®